Tech­nische vragen ontwerp­be­groting 2021 MRDH


Indiendatum: mei 2020

Toelichting

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is gevraagd om een zienswijze te geven op de ontwerp begroting 2021 van de MRDH. Onze fractie heeft de volgende technische vragen over deze begroting:

1. De in 2021 begrote 2,72 euro eigen bijdrage per inwoner is bedoeld voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Er lopen momenteel geen projecten in onze gemeente die hiervan (geldelijk) profijt hebben. Waarom wordt hier geen gebruik van gemaakt, bv. voor inrichten centrumplein Pijnacker? Of huis van Heron in Nootdorp? Is hier in het verleden wel gebruik van gemaakt of sponsoren we vooral de regio?

2. Net als vorig jaar wordt gemeld dat de BDU middelen door bezuiniging niet toereikend zijn en gelobbyd wordt voor uitbreiding. Is hier wel voortgang in geboekt ten opzichte van een jaar geleden?

3. In de begroting pagina 20 staat: “De exploitatie subsidie voor 2021 ligt op een lager niveau dan in 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de taakstellende reizigersopbrengsten bij RET waardoor de subsidie van de MRDH lager kan worden.”
a. Wat wordt hier precies onder verstaan; duurdere kaartjes en/of iets anders?
b. Hoe reëel zijn deze hogere reizigersopbrengsten en wat als het de RET niet lukt deze te realiseren?

4. In de begroting pagina 27 staat “bijvoorbeeld voor het harmoniseren van de gemeentelijke regelgeving en het gemeentelijke beleid, zodat tempo gemaakt kan worden bij de aanleg van communicatienetwerken zoals glasvezel en 5G. Binnen het kennisnetwerk zorgen we ervoor dat bij de uitrol van 5G de zorgen die er in de samenleving zijn aandacht krijgen.”
a. Zijn er binnen de MRDH plannen om stralingsmetingen uit te voeren en gezondheidsonderzoek te doen?
b. Zo niet, welke acties zijn er dan wel voorzien vanuit de MRDH om deze zorgen aandacht te geven?

5. De subsidie voor InnovationQuarter wordt niet meer apart begroot vanaf 2021 (p. 29).
a. Waarom niet?
b. Hoe wordt geborgd dat deze bijdrage niet onevenredig hoog wordt als deze niet meer zichtbaar is in de
begroting?

6. Volgens de Belastingdienst moet er 1,5 miljoen euro per jaar aan VpB afgedragen gaan worden door de MRDH. Hier is bezwaar tegen aangetekend.
a. Heeft u enig idee hoe kansrijk dat bezwaar is?
b. Zijn er al uitspraken in vergelijkbare casussen?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 19 mei 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Vervolgvragen - actie agenda economische visie

Lees verder

Technische vragen ontwerpbegroting 2021 GGD & VT

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.