Tech­nische vragen ontwerp­be­groting 2021 ODH


Indiendatum: 25 jun. 2020

Toelichting

In de beeld- en oordeelvormende vergadering van 20 mei jl. is de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst Haaglanden besproken. Tijdens deze vergadering heb ik vragen gesteld over het overhead percentage van de ODH. Deze vragen konden niet direct beantwoord worden en moesten nader uitgezocht worden. Voor de volledigheid stel ik de vragen ook schriftelijk.

1. Uit de ontwerpbegroting 2021 valt te herleiden dat ODH een overhead percentage van 40% heeft. Kunt u in detail toelichten uit welke posten de overhead is opgebouwd?

2. De berekenwijze voor overhead is uniform voorgeschreven vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Hierdoor is het mogelijk het overhead percentage van de verschillende gemeenschappelijk regelingen met elkaar te vergelijken. Hieruit volgt dat de ODH tot een substantieel hoger overhead percentage komt dan de andere regelingen. Wat is hiervoor de verklaring?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 25 jun. 2020
Antwoorddatum: 27 mei 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.