Vragen  die gesteld zijn tijdens het politiek café in Delfgauw op 15 maart 2018 en antwoorden Partij voor de Dieren


Indiendatum: mrt. 2018

Allereerst de vragen die tijdens het politiek café aan de orde zijn geweest

1) Zijn er plannen om leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben vergoeding voor het vervoer naar deze scholen te geven?

Antwoord:

Er is een bestaande regeling voor vergoeding van leerlingenvervoer, ook voor leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/leerlingenvervoer-aanvragen.htm

Volgens deze regeling wordt eerst gekeken naar wat ouders zelf kunnen bijdragen. Als ouders onvoldoende kunnen bijdragen kan de gemeente de ouders tegemoet komen in een bijdrage aan de reiskosten.

Laat ons weten als er problemen zijn bij deze regeling!

2) Hoe staan jullie tegenover één gemeente Oostland (Lansingerland – Pijnacker-Nootdorp) i.v.m. de opgave energieneutraal, huisvesting, bedrijventerreinen en tuinbouw?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren is voorstander van samenwerking, maar zeker nog niet van een fusie. Dat kan alleen met voldoende draagvlak en steun van de inwoners en volksvertegenwoordigers.

3) Al 15 jaar praten we over het aanpakken van de S-bocht. Altijd werd er gezegd eerst de N470 klaar. Die is nu klaar en hoe nu verder?

Antwoord:

De planning is dat dit in de komende raadsperiode wordt opgepakt. We zullen vinger aan de pols houden of dit volgens planning gebeurt en nemen als uitgangspunt de verbetering van de verkeersveiligheid.

4) Welke partij is het groenst in het kader van duurzaam? Hoe wilt u energieneutraal z.s.m. bereiken?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren durft te stellen dat zij het meest groene en duurzame verkiezingsprogramma van alle partijen heeft. U kunt het hier lezen

5) Willen alle partijen minstens één groot minpunt noemen waar zij – als hoofdoorzaak – bij betrokken zijn geweest?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren zou meer werkbezoeken willen afleggen en meer in gesprek willen gaan met inwoners over dieren, natuur en milieu, kwetsbare groepen in onze samenleving, zorg en cultuur. Het is daarbij jammer dat een dag maar 24 uur heeft……

6) Kan de gemeente hulp bieden bij bewonersinitiatieven voor het aanleggen van snel internet in de buitengebieden?

Antwoord:

Ja, ook vanuit de provincie heeft de Partij voor de Dieren voorstellen hiervoor ondersteund. Ook de gemeente heeft hiernaar onderzoek naar laten doen en in de komende raadsperiode zal dit worden opgepakt, alhoewel het niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente is, maar van meerdere partijen.

7) Drie jaar en elf maanden en twintig dagen hoor je helemaal niks over de standpunten van de gemeenteraadsleden. Wat ik in de krant lees ben ik het vaak niet mee eens. Hoe denkt u over een afdwingend referendum over belangrijke zaken?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren deelt de mening niet dat geen informatie wordt gegeven over de standpunten van de raadsfractie van de Partij voor de Dieren tijdens de vorige raadsperiode. Klik hier voor al onze nieuwsberichten.

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van een raadgevend en bindend referendum. Het democratische gehalte van de besluitvorming in Nederland is dringend aan versterking toe. De kloof tussen burger en politiek is groot en het vertrouwen in de politiek is laag. De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie zoals referenda een prominentere plaats krijgen. Het burgerinitiatief moet met campagnes gestimuleerd en eenvoudiger gemaakt worden. Het raadgevend referendum moet een plaats krijgen bij belangrijke besluiten. Referenda over actuele onderwerpen zouden – naar Zwitsers voorbeeld – tegelijkertijd met verkiezingen kunnen plaatsvinden. De mogelijkheden daartoe moeten onderzocht worden. Elektronische inzameling van handtekeningen voor inspraakprocedures, referenda en burgerinitiatieven moet mogelijk worden op overheidswebsites. De PvdD wil dat een correctief bindend referendum ingevoerd wordt bij verstrekkende besluiten. Bijvoorbeeld bij het overdragen van bevoegdheden of macht aan internationale instellingen zoals de Europese Unie. Of wanneer de overheid handelsverdragen wil sluiten waarin private arbitragehoven zijn opgenomen. Buurtverenigingen moeten een doorslaggevende stem krijgen bij besluiten over wat er gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt. Burgemeesters worden gekozen via de gemeenteraad, de Commissaris van de Koning door de Provinciale Staten. Helaas is het referendum op initiatief van D66 afgeschaft. De Partij voor de Dieren heeft TEGEN dit voorstel gestemd.

8) Hoe denken jullie een financieel gezonde servicegerichte houding van een zelfstandig Avalex te garanderen?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren is kritisch over de gemeenschappelijke Regeling van Avalex en ziet graag dat deze Gemeenschappelijke Regeling wordt beëindigd door Pijnacker-Nootdorp. Een betere serviceverlening is nodig. De constructie van een Gemeenschappelijke Regeling belemmert een goede service teveel.

9) 35 jaar geleden heeft de gemeente beloofd dat de bebouwde kom van de Schimmelpenninck van de Oyeweg verboden wordt voor vrachtverkeer als de Komkommerweg er is. Bestaat die belofte nog steeds, zoals het een belofte betaamt?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren is voorstander van de aanleg van de verlengde Komkommerweg tot aan de Hoefslag. De investeringen voor het geheel doortrekken van de Komkommerweg naar de N470 voor een gering aantal tuinders vindt de Partijvoor de Dieren geen goede investering. De Partij voor de Dieren is voorstander om meer geld te investeren in vergroening van onze gemeente en meer natuur in plaats van in nieuwe wegen. Dat is een politieke keuze…We zijn voorstander van uitbreiding van het OV en het fietsgebruik. De PvdD wil dus meer investeringen in vergroening van onze leefomgeving en woonwijken, zoals buurtnatuur.

10. Hoe zit het met #MeToo in de lokale politiek?

Antwoord:

Het huidige raadslid heeft hiermee niet te maken gehad.

En de resterende vragen die niet aan bod zijn gekomen:

11) De tijdelijke opvang van vluchtelingen was een financieel debacle voor de gemeente. Wie waren hier verantwoordelijk voor en wat is het standpunt bij een volgende keer opvangen van vluchtelingen?

Antwoord:

Het probleem van de opvang van vluchtelingen is niet alleen een probleem van onze gemeente, maar speelt ook wereldwijd.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het groeiend aantal vluchtelingen in de wereld. De sterk toenemende stroom vluchtelingen laat niet alleen de grote zorgen zien van mensen uit verre landen die in grote problemen verkeren, maar brengt ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Veel mensen vragen zich af of Europa, of Nederland de vluchtelingen kan blijven opnemen. Immers, in de komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor honger, droogte en oorlog en naar Europa komen. Gaat dat niet ten koste van onze eigen mogelijkheden? Dat is een veel gestelde vraag. Nemen de spanningen nog verder toe, bijvoorbeeld als de Europese herverdeling niet blijkt te werken vanwege de open grenzen? Mededogen en duurzaamheid in samenhang, kunnen ervoor zorgen dat mensen in nood, nu worden geholpen, en straks geen reden meer hebben om hun eigen land te ontvluchten.

De Partij voor de Dieren zet zich in de Tweede Kamer in voor het benoemen van de voedingsbodem voor oorlog en geweld en voor het wegnemen van die voedingsbodem. Het kabinet heeft zich hier tot nu toe volkomen onmachtig in getoond. Wereldwijd bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers. Conflicten die niet alleen veroorzaakt worden door religieuze tegenstellingen, maar die ook ontstaan door water- en voedseltekorten, droogte en klimaatverandering; crises waar we in Nederland aan bijdragen door onze overconsumptie. De Tweede Kamer heeft op 17 september 2015 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering verzoekt de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart te brengen.

De Partij voor de Dieren wil dat op korte termijn een humaan opvangbeleid ontwikkeld wordt voor zij die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. Daarom moet Nederland, maar ook onze gemeente, zich actief inzetten voor de (nood)hulp aan vluchtelingen die nodig is om mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan. Dat betekent dat Nederland zich moet inzetten voor bescherming, humanitaire hulp en goede leefomstandigheden voor vluchtelingen.

Opvang in de regio
De PvdD geeft de voorkeur aan opvang van vluchtelingen in de regio. Echter, dit gebeurt al volop. Wereldwijd wordt al 85% in de regio opgevangen, voor Syrische vluchtelingen is dit zelfs zo’n 95%. Vaak leven de vluchtelingen in kampen onder erbarmelijke omstandigheden. De opvang in de regio wordt bemoeilijkt door de huidige ontwikkelingssamenwerking. Er wordt bezuinigd op de allerarmsten. De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang te investeren in effectieve oplossingen en dat dit leidend moet zijn in de internationale agenda voor ontwikkelingssamenwerking.

Opvang binnen Europa
De Partij voor de Dieren is voor een gezamenlijk Europees beleid ten aanzien van de buitengrenzen van EU. De verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet echter in handen van de individuele lidstaten en dus van Nederland.

De Partij voor de Dieren vindt dat de vluchtelingenstroom herverdelen over Europa wel eens wensdenken zou kunnen blijken, omdat de EU nu eenmaal vrij verkeer van personen kent. Hoe voorkom je dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen in Bulgarije, Hongarije of Roemenië, vervolgens op enig moment doortrekken naar Oostenrijk, Duitsland of een ander Europees land? Wanneer herverdeling mislukt, zal dat het draagvlak voor opvang ernstig kunnen ondermijnen. De PvdD vindt dat gedeelde solidariteit en verantwoordelijkheid hard te maken moeten zijn. EU-landen die vluchtelingen opvangen op een manier die de Europese normen schendt, moeten hierop aangesproken worden.

De Partij voor de Dieren heeft voor een voorstel gestemd die de regering oproept om ook niet niet-EU-landen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

Opvang in Nederland
Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen, moeten binnen twee jaar uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland geen mensen terugstuurt naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid of religie.

De regering en de gemeenten moeten samen tot een plan komen om vluchtelingen te huisvesten. Dit plan zal er toe moeten leiden dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld. Op deze manier komen zowel de Nederlandse burgers als vluchtelingen aan een woning, zonder dat hier conflicten door ontstaan.

In de provincie Zuid-Holland is tussen alle Zuid-Hollandse gemeenten afgesproken om in 2016 bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen. Ook Pijnacker-Nootdorp heeft hieraan bijgedragen en de Partij voor de Dieren vindt dat we hulp moeten bieden aan mensen in nood vanuit onze kernwaarde van mededogen.

12) Wat is jullie bijdrage aan Delfgauw energieneutraal: welke opties – welke keuzes?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen. Zie hiervoor ons verkiezingsprogramma. Klik hier.

13) Wat betekent uw partij voor de student die er voor gekozen heeft in Delfgauw te gaan wonen?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren vindt dat de woonmogelijkheden de diversiteit van de inwoners beter moeten gaan weerspiegelen en moet de trend van steeds meer eengezinswoningen doorbroken worden. Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken moeten worden gestimuleerd. Binnenstedelijk bouwen wordt de norm. We zetten in op behoud van de open groene ruimte.

De huisvesting in Zuid-Holland wordt regionaal afgestemd. Gemeenten in en rond Delft, die te maken hebben met huisvesting van studenten moeten samenwerken om gezamenlijk de huisvesting van studenten te organiseren. Vooral het ombouwen van bedrijfs- en winkelpanden tot woonruimte voor studenten zien we als een goede mogelijkheid.

14) Als er inbreidlocaties komen in Delfgauw kunnen dan de huizen als eerste geoormerkt worden voor Delfgauwenaars?

Zie het antwoord op vraag 13.

15) Bij S.V. Wippolder komt 60% van de leden uit Delfgauw. Wat kunt u voor hen betekenen?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren vindt dat ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp kan bijdragen aan de faciliteiten van S.V. Wippolder. We vinden dat de gemeente dit in overleg en samenwerking met de gemeente Delft met regelen.

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente deelname aan kunst, cultuur en sport stimuleert, in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruikmaken, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte.

16) De verlengde Komkommerweg doorsnijdt vier fietspaden. Krijgen fietsers overal voorrang of wordt het per locatie verschillend?

Antwoord:

De Partij voor de Dieren vindt dat de fiets en het OV voorrang moeten krijgen boven het autogebruik.

17) Hoe voorkomen jullie zwerfafval en vuilnis naast de containers bij het gebruik van pasjes voor de ondergrondse containers?

Antwoord:

Dat kunnen we niet voorkomen, net zoals we niet kunnen voorkomen dat mensen verkeersovertredingen plegen. Wel vinden dat het toezicht en handhaving moet worden geïntensiveerd. Mensen die afval dumpen, moeten worden beboet. Aan de andere kant moet Avalex ervoor zorg dragen dat afvalcontainers tijdig worden geleegd, zodat geen afval naast de containers wordt gedumpt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over kaalslag Plan van Van Buijsen

Lees verder

Schriftelijke vragen biomassacentrale Pijnacker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer