Wanorde bij Eneco


Indiendatum: jun. 2018

De fracties van de Partij voor de Dieren en Progressief Pijnacker-Nootdorp leggen naar aanleiding van berichtgeving over Eneco, waar de gemeente Pijnacker-Nootdorp aandeelhouder van is, de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Hebt u kennis genomen van de reconstructie 'Hoe wantrouwen en ego's Eneco in chaos hebben gestort' (NRC Handelsblad, 9 juni 2018)?[1]

2. In het artikel wordt aangegeven dat 31 van de 53 aandeelhoudende gemeenten van plan waren om de voltallige raad van commissarissen van Eneco te ontslaan. Was de gemeente Pijnacker-Nootdorp één van deze 31 gemeenten? Zo ja, welke motivatie had het college om deze ingreep te ondersteunen?

3. Hoe onderbouwden de 22 overige gemeenten hun besluit om deze ingreep niet te ondersteunen?

4. Bent u met onze fractie van mening dat alle werknemers van Eneco in de gelegenheid moeten zijn om zich verkiesbaar te stellen voor een plaats in de (Centrale) Ondernemingsraad (C)OR en dat het vervolgens aan de medewerkers is of een kandidaat ook daadwerkelijk wordt gekozen? Zo nee, waarom niet?

5. Zo ja, hoe beoordeelt u het optreden van de Raad van Commissarissen die blijkens de reconstructie hebben geëist dat de voorzitter van de (C)OR zich niet verkiesbaar zou stellen voor een nieuwe termijn? Bent u bereid om via de aandeelhoudersvergadering aan de Raad van Commissarissen te laten weten dat deze ondemocratische gang van zaken zeker in een publiek bedrijf ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat de (C)OR van een onderneming op basis van artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden in de gelegenheid moet worden gesteld om te adviseren over een besluit met betrekking tot het ontslag en/of de aanstelling van een bestuurder? Zo ja, kunt u vanuit uw positie als aandeelhouder aangeven welk advies de COR heeft gegeven bij zowel het ontslag van Dhr. De Haas als bij de aanstelling van Dhr. Sondag? Indien van dit advies is afgeweken; welke argumenten heeft Eneco hiervoor aangevoerd?

7. In eerdere berichtgeving in de media is de koers van de aandeelhouderscommissie betiteld als weinig diplomatiek. Is het college met onze fractie van mening dat gezien de huidige situatie de leden van de aandeelhouderscommissie vooral de eigenschappen 'diplomatiek' en 'empathisch' zouden moeten hebben? Hoe beoordeelt het college in dit kader de huidige samenstelling van de aandeelhouderscommissie?

8. Bent u met onze fractie van mening dat, gezien de doorlopende negatieve publiciteit, het (op zijn minst tijdelijk) stilleggen van project 'Apollo' (privatisering van Eneco) voor de belastingbetaler, medewerkers en aandeelhouders van Eneco op dit moment de beste keuze is? Zo ja, bent u bereid om dit voorstel op korte termijn in de aandeelhoudersvergadering in te brengen? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Jan Nederveen

Raadslid Progressief Pijnacker-Nootdorp

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1]https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/08/hoe-wantrouwen-en-grote-egos-eneco-in-chaos-hebben-gestort-a1605984

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vervolgvragen vergunningverlening biomassacentrale Pijnacker

Lees verder

Technische vragen verdwijnen zwanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!