Wonin­g­iso­latie en bescherming vleer­muizen, huis­mussen en gier­zwa­luwen


Indiendatum: 4 aug. 2023

Toelichting

Op 7 maart 2023 heeft het college vragen beantwoord van de Partij voor de Dieren over woningisolatie en bescherming van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen.

Op 8 juni 2023 heeft het college toegezegd (T.2023.24) in de gemeentelijke subsidieregelingen ten behoeve van woningisolatie de wettelijke verplichtingen met betrekking tot dierenwelzijn op te nemen in de toelichting.

Op 2 augustus 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het voldoen aan de zorgplicht in artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming om bij na-isolatie de noodzakelijke maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor vleermuizen te voorkomen. Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  • Is het college bekend met de uitspraak van de Raad van State?[1]
  • Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden?
  • Klopt het dat gemeenten op hun grondgebied onderzoek kunnen doen en maatregelen treffen om vleermuizen te redden, waarna de provincie voor die hele gemeente een ontheffing kan verlenen? Zo ja, bent u dit van plan te doen voor onze gemeente?
  • Is het college bereid om ook naar aanleiding van de betreffende uitspraak van de Raad van State actief informatie te verschaffen aan particuliere woningeigenaren en bedrijven over de gevolgen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen bij na-isolatie als de wettelijke verplichtingen niet nageleefd worden?

Annemieke Hulsbergen

Raadslid Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp


[1] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@138605/202103977-1-r2/

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gemeentelijk maaibeleid

Lees verder

Schriftelijke vragen verkeersmaatregelen dierlijke verkeersslachtoffers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.