Begroting 2020


11 november 2019

Aan de orde is de gemeentelijke begroting 2020

Allereerst complimenten voor de overzichtelijke en goed leesbare begroting 2020. Het is duidelijk waar de gemeente op gaat inzetten, wat dat kost en waar nog ruimte is voor nieuw beleid.

Dierenwelzijn

Dan dierenwelzijn. Dit jaar wordt de Nota Dierenwelzijn geëvalueerd en komend jaar wordt deze besproken. Voor de Partij voor de Dieren is dit een belangrijk onderwerp. Vorige vergadering hebben we nog over de noodlijdende wildopvang in Delft gesproken. We hopen op een goede uitkomst van de bespreking met de betrokken gemeenten en zullen ons inzetten op een evenredige structurele financiële bijdrage van de gemeenten waarvoor dieren worden opgevangen. Welzijn van dieren kan ook in onze gemeente zeker nog worden verbeterd, bijvoorbeeld een gemeentelijk vuurwerkverbod, een beleidskader voor schuilstallen en diervriendelijke aanpak van overlast van dieren, maar we wachten eerst de evaluatie en de bespreking van de dierenwelzijnsnota in 2020 af.

Ecologische monitoring

Ecologie en natuur. De gemeente besteedt steeds meer aandacht aan de versterking van de biodiversiteit en de natuur en dat juichen wij toe! Het is hard nodig gezien de sterk afnemende biodiversiteit en de toenemende verstedelijking. Echter, wij vragen ons af of deze inspanningen ook daadwerkelijk leiden tot goede resultaten. Tijdens de tafeltjesavond hebben wij hier informatief gesproken met de verantwoordelijk wethouder. Onze vraag aan de wethouder is of hij kan bekijken om op basis van beschikbare monitorgegevens aan de Raad een jaarlijks beeld kan worden gegeven van de staat van de natuur en biodiversiteit in onze gemeente, zodat globaal inzichtelijk wordt waartoe de gemeentelijke inspanningen geleid.

Antidiscriminatiebeleid

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de gemeente investeert in het tegengaan van discriminatie. Dit draagt eraan bij dat iedereen in onze gemeente kan meedoen en zich veilig voelt. Dit vraagt zowel om het leggen van verbindingen met organisaties, scholen en sportverenigingen, als ook om het monitoren of de wettelijke taak goed wordt uitgevoerd. Er is nu wel een wettelijk verplichte Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening, maar deze stamt uit 2010. Het is nodig dat deze Verordening wordt geëvalueerd en te bezien of aanpassingen nodig zijn.

Verder is afgesproken dat de gemeenteraad het college opdracht geeft om op korte termijn inzicht te geven in hoe het discriminatiebeleid nu wordt uitgevoerd. We dienen hiervoor een motie in.

In 2018 hebben 53 Regenbooggemeenten een intentieverklaring getekend met het ministerie van OCW; Pijnacker-Nootdorp heeft dat niet gedaan. Uit cijfers van de CBS-veiligheidsmonitor blijkt dat LHBTI’s zich vaker onveilig voelen ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– ook in de eigen buurt – dan heteroseksuelen. Helaas komt geweld tegen en discriminatie van LHBTI’s nog steeds voor. In het Hoofdlijnenakkoord is weergegeven dat iedereen moet kunnen meedoen. De gender- en LHBTI gelijkheid in onze gemeente verdient daarom extra aandacht. Daarvoor is het nodig om hiervoor gemeentelijk beleid te ontwikkelen en de handreiking van Movisie ‘Duurzaam aandacht voor LHBT burgers in uw gemeente’ en ‘regenbooggids voor gemeenten’ is een goede leidraad om gemeentelijk beleid te gaan ontwikkelen. We dienen een motie in met als dictum:

Verzoekt het college:

  • voor 1 april 2020 een nota op te stellen waarin inzicht wordt gegeven in de uitvoering van het gemeentelijke discriminatiebeleid en waarbij de uitvoering van de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Pijnacker-Nootdorp van 28 mei 2010 en daarbij het gevoerde LHBTI beleid wordt betrokken;
  • de Nota uiterlijk in mei 2020 te bespreken in de Raad;

Verzoekt de Raad:

Lastenverlichting

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken om te komen tot lastenverlichting voor onze inwoners. De PvdD geeft de voorkeur aan de afschaffing van de hondenbelasting. Echter hiervoor is geen meerderheid in de Raad. In overleg met de andere fracties is gekomen tot een verdeling van de lastenverlichting op basis van een deel vermindering hondenbelasting, een deel verlaging van de OZB en een deel afschaffing van de kosten voor een invalidenparkeerkaart. Wij kunnen dit voorstel steunen, omdat hiermee recht wordt gedaan aan de wensen van de verscheidene fracties en daarmee op democratische wijze een eerlijke verdeling van de lastenverlichting onder de inwoners ontstaat.

Het voorstel houdt ook in dat in het eerste jaar de 200.000 euro naar de afvalstoffenheffing gaat. In het kader van ‘de vervuiler betaalt’ sluit dit niet aan bij het standpunt van de PvdD. Er is een onevenredige verhoging afvalstoffenheffing opgelegd. We vinden afvalscheiding en recycling vanuit milieu-oogpunt erg belangrijk en willen het nieuwe inzamelen (HNI) een eerlijke kans geven om het economisch en ecologisch voordeel te bewijzen in 2020. Daarom kunnen we ermee instemmen.

Nieuwe woningen achter de Vrijenban in Delfgauw

De PvdD maakt zich zorgen over de woningbouwplannen in Delfgauw achter de Vrijenban. Hier zal gebouwd worden in de groene ruimte en daar hebben we moeite mee. We zullen dit onderwerp zeer kritisch gaan volgen.

Bezuinigingen WMO

Er wordt bezuinigd op de WMO. De Partij voor de Dieren vindt dat de bezuinigingen niet ten koste van de dienstverlening aan onze inwoners mag gaan, temeer omdat het hier gaat om een kwetsbare groep mensen.

Vennootschapsbelasting (VpB)

Voor de gemeentelijke grondexploitaties zal vennootschapsbelasting afgedragen moeten gaan worden met terugwerkende kracht vanaf 2016. Lang was onduidelijk om hoeveel geld dat ging. Inmiddels is duidelijk dat dit circa 100.000 euro per jaar zal zijn. Hoewel we natuurlijk niet blij zijn met deze kostenpost richting Belastingdienst, is wel fijn dat er nu duidelijkheid is.

Regionale Energiestrategie (RES)

Wij hebben schriftelijk de vraag gesteld in hoeverre de af te sluiten RES straks bepaalt wat er lokaal in Pijnacker-Nootdorp gebeurt. Op de tafeltjesavond hebben we de nadere toelichting gekregen dat ons gemeentelijk beleid en de concrete keuzes die onze raad maakt ten aanzien van de energiemix 1-op-1 de inbreng van Pijnacker-Nootdorp in de RES zullen zijn. Daarmee kan dus niet van buiten door de regio worden opgelegd wat wij in ons gebied moeten doen. Wij zullen dit onderwerp, samen met de verantwoordelijk wethouder, kritisch blijven volgen. Dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!