Bijdrage motie vreemd aan de agenda wildopvang Delft gemeen­teraad


18 oktober 2019

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in het hoofdlijnenakkoord het thema dierenwelzijn expliciet opgenomen. In het verlengde hiervan brengen we bij het college het volgende onder de aandacht.

De voorzitter van de wildopvang in Delft heeft op 7 oktober jl. aan alle betrokken gemeentebesturen en gemeenteraden voor wie de opvang dieren opvangt een brief gestuurd, waarin zij aangeven de deuren per november te moeten sluiten vanwege onvoldoende financiële middelen. De wildopvang voert een zorgtaak uit van een groot maatschappelijk en algemeen belang. Steeds meer wildopvangen moeten hun deuren sluiten vanwege onvoldoende financiële middelen en dat dreigt nu ook voor de wildopvang in Delft te gebeuren.

De wildopvang in Delft vangt al meer dan 40 jaar vele duizenden gewonde en zieke in het wild levende dieren, zoals egels, zwanen, eekhoorns, uilen, valken, vossen en ooievaars op. In onze gemeente vangen ze gemiddeld jaarlijks 300 dieren op.

De organisatie heeft inmiddels zeer veel kennis en expertise opgedaan, die niet verloren mag gaan. Vanwege nijpende financiële tekorten is de opvang genoodzaakt in november zijn deuren te sluiten als er geen financiële oplossing komt. Deze permanente sluitingsdatum ligt in de tijd vóór de herijking van het dierenwelzijnsbeleid van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2020;

Wettelijk is geregeld dat een ieder verplicht is om aan hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen. Het is aan de gemeente iom voorwaarden te scheppen waarmee inwoners aan hun zorgplicht voor zieke of gewonde dieren kunnen voldoen. De instandhouding van een wildopvang kan daarvoor een geëigend middel zijn. In de praktijk komt het erop neer dat inwoners, die een gewond in het wild levend dier aantreffen, de dierenambulance bellen of het dier naar de wildopvang in Delft brengen. Alleen is de financiering van de zorg verlenende wildopvangen, die een provinciale vergunning hebben gekregen, nergens wettelijk geregeld in tegenstelling tot de opvang van huisdieren. De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om de wildopvangen financieel te ondersteunen, gezien het algemeen maatschappelijk belang dat hiermee gediend is.

Daarnaast vinden we dat de financiering van de wildopvangen wettelijk geregeld moet gaan worden. Daar zullen we bij de Tweede Kamer op aandringen.

Er zijn onvoldoende alternatieve wildopvang locaties in de regio zijn vanwege het stoppen van diverse andere wildopvangen door onder andere toegenomen regeldruk en financiële problemen. Het sluiten van de Wildopvang in Delft zal een negatief effect hebben voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp die een hulpbehoevend in het wild levend dier vinden, te weten dat zij dit dier niet langer naar de wildopvang in Delft kunnen brengen. Ook zal sluiting van de Wildopvang in Delft een direct negatief effect hebben voor de in het wild levende dieren binnen onze gemeentegrenzen, omdat ze bij ziekte of verwonding, ofwel helemaal niet meer geholpen worden, ofwel over veel langere afstanden vervoerd moeten worden.

Daarnaast heeft de wildopvang vaste medewerkers en meer dan 50 vrijwilligers, die met veel toewijding en liefde zorg verlenen aan kwetsbare gewonde en zieke dieren. We mogen hen niet in de steek laten!

Er is maatschappelijke onrust ontstaan nadat bekend is geworden dat de wildopvang op korte termijn zijn deuren moet sluiten en dat begrijpen wij zeer. De in het wild levende dieren, als kwetsbare soort, die toch al zo onder druk staan en gewond raken door menselijk toedoen, verdienen onze bescherming en onze steun! We vinden dat financiële ondersteuning wettelijk geregeld moet worden, maar voor nu willen we dat ook de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt.

Daarom dienen we samen met Eerlijk Alternatief en Gemeentebelangen een motie in waarin we het gemeentebestuur oproepen om:

  • de zorg voor hulpbehoevende, in het wild levende dieren expliciet af te wegen bij de evaluatie van de huidige nota Dierenwelzijn, en het opstellen van de nieuwe nota Dierenwelzijn een zodanige prioriteit te geven dat deze in april 2020 aan de raad kan worden aangeboden voor besluitvorming;
  • met de Wildopvang in Delft in gesprek te gaan, de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen en de resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad voor 31-1-2020;
  • begin 2020 in regionaal verband met andere betrokken gemeentes in gesprek te gaan om in overleg tot een gezamenlijke structurele oplossing te komen voor de zorgplicht ten aanzien van hulpbehoevende, in het wild levende dieren die onder de Wet Natuurbescherming vallen.

Interessant voor jou

Bijdrage Kadernota 2019 en Jaarrekening 2018

Lees verder

Begroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!