Bespreking oordeels­vor­mende verga­dering overname exploi­tatie en program­mering CulturA door Stichting Cultuur & Zo


17 januari 2019

Kunst en cultuur bij Cultura & Zo

We vinden het Cultura voorstel een ambitieus en doordacht plan. Er zijn behoorlijk hoge kosten aan verbonden, maar de Partij voor Dieren vindt cultuur in onze gemeente van groot belang. Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen cultuur, media en kunst deze taak op zich. Cultura & Zo vormt een cultureel ontmoetingscentrum om in contact te komen met elkaar, wat verbindend kan zijn in onze gemeenschap, zoals gezegd ‘de huiskamer van het dorp’. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële

verrijking van het leven en biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en

middelen voor kunst en cultuur dan ook essentieel. We zien graag dat ook kunst betrokken wordt bij Cultura. We zijn blij dat de Bibliotheek Oostland dit heeft opgepakt en dat er draagvlak is bij culturele en maatschappelijke partners, zoals Cultuurplatform en de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) en Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland, onderdeel Pijnacker-Nootdorp (SFJJMH).

Kwetsbare groepen bereiken voor cultuur

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de gemeente deelname aan kunst en cultuur stimuleert, en in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruikmaken of kunnen maken, waaronder mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte. Hoe denkt het College deze groepen meer te kunnen betrekken bij cultuur?

Kaartclubs

We hebben wel kritiek op het feit dat de kaartclubs weg moesten uit Cultura, want als een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen meedoet en welkom is, dan ook de kaartclubs. De gemiddelde leeftijd van de kaartclubs is wat hoger en juist dan blijft en contacten met elkaar van groot belang. We zijn dan ook blij dat met instemming van de bridgeclub een alternatieve geschikte locatie is gevonden bij het woonzorgcentrum Veenhage in Nootdorp. Bent u bereid o de bridgeclub financieel tegemoet te komen met de verhuizingskosten die daarmee gemoeid zijn? En kunt u aangeven of de damesklaverjasclub ook een alternateve locatie heeft gevonden die hun instemming kan hebben? We vinden het belangrijk dat ook zij een goede alternatieve plek krijgen.

Duurzame verbouwing Cultura

De PvdD vraagt zich af of het gebouw duurzaam wordt verbouwd en heringericht en pleit voor een duurzame en gezonde catering, mede met het oog op het gemeentelijke gezondheidsbeleid? Kan het College aangeven of dit ook het geval is?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!