Bijdrage verga­dering 17 januari 2019


17 januari 2019

Transformatie glastuinbouwgebied Pijnacker-West

Als er kassen worden gesloopt staat er nu tegenover dat er woningen gebouwd mogen worden via de Ruimte voor Ruimte regeling.

De PvdD is echter geen voorstander van het huidige voorstel met zoveel woningbouw, parkeerterrein en hotel in het buitengebied.. Wij willen er natuur voor terug en daar mag de overheid aan bijdragen wat ons betreft. 1 a 2 woningen was nog bespreekbaar geweest maar zeker niet wat nu wordt voorgesteld. De PvdD wil dat het polderlandschap zoveel mogelijk open blijft en meer open wordt!

De PvdD is voorstander van binnenstedelijk bouwen en bouwen binnen bestaand stads- en dorpsgebied en niet daarbuiten!

Er zijn in februari 2014 bouwrechten vrijgegeven, die in dit voorstel terugkomen. We zouden het fijn vinden dat in toekomstige dergelijke voorstellen een stukje historie wordt aangegeven, zodat de huidige volksvertegenwoordigers daar kennis van kunnen nemen, zoals de bouwrechten (Meloenstraat 8) en twee bouwrechten voor bedrijfswoningen (Zuideindseweg 25 en Kooltuin 1).

Verkeer

Noordeindseweg 46/48

De smalle en landelijke Noordeindseweg wordt steeds drukker en we maken ons zorgen om de verkeersveiligheid daar met de nieuwe geplande ontwikkelingen. De Noordeindseweg is al druk met recreatieverkeer naar het Delftsehout, de Hoeve Biesland, Cafe du Midi, Buitengoed Leeuwenburg, het Stiltebos, kinderdagverblijf 't Knorretje en de Bieslandse Heerlijkheid. Daar komen nu nog 9 en mogelijk 10 woningen, een verkapt hotel en een parkeerplaats bij.

Ik zal dit nader toelichten.

Vijf nieuwe woningenworden gesitueerd aan een 'insteek' vanaf de Noordeindseweg, ten noorden van deze insteek wordt een 'entreewoning' gerealiseerd. Op De Hoeve' zelf is tevens ruimte voor een collectief bijgebouwcentraal in de ruimte van het 'achtererf'.

Ten zuiden van de bestaande insteekstraat naast nummer 46 is ruimte voor een nieuwe woningin het lint van de Noordeindseweg. Achter deze woning, aan de achterzijde van het perceel, wordt volgens het voorstel een nieuwe bed & breakfastgerealiseerd. Tussen de woning aan de Noordeindseweg en de bed & breakfast is ruimte voor een parkeervoorziening ten behoeve van de B&B. In dit bestemmingsplan wordt een andere definitie gehanteerd voor een B&B dan in de standaardregels. Kort samengevat mist de toevoeging 'ondergeschikt aan de woonfunctie' in de definitie 1.10 in dit bestemmingsplan. We vinden dat er niet afgeweken moet worden van de standaardregels voor een bed & breakfast. Het is nu een verkapt hotel, wat nog meer verkeersstromen met zich meebrengt.Er is een extra aanzuigende werking in zeer landelijk gebied op een smalle weg, zoals ik eerder al heb aangegeven. En er is al veel verkeersoverlast. Het college geeft aan dat dit verkapte hotel niet in stedelijk gebied ligt, en een recreatieve bestemming heeft. Ook dit is in onze ogen onjuist. Er is hier gewoon van een de bestemming van een hotel dan wel pension. Dat is geen recreatie.

Noordeindseweg (achter) 46

Op het perceel Noordeindseweg 46 kan, na eventuele bedrijfsbeëindiging, ruimte worden geboden aan een nieuwe woning.

In de stedenbouwkundige opzet is rekening gehouden met de mogelijkheid om op termijn het kasfundatiebedrijf achter de Noordeindseweg 46 te beëindigen, Hiervoor wordt in het voorstel een wijzigingsbevoegdheidopgenomen. Nog een mogelijkheid voor meer woningbouw.

Negen (!) nieuwe woningen, een collectief bijgebouw, een nieuwe bed & breakfast , een parkeervoorziening en een mogelijkheid om via een wijzigngsbevoegdheid nog meer woningen te bouwen. Door dit zo gefaseerd te doen worden de regels voor stedelijke ontwikkeling n onze ogen omzeild en wordt zo geleidelijk het buitengebied volgebouwd. De Noordeindseweg ligt midden in het kwetsbare open en groene gebied en we vinden dat daar zorgvuldiger mee moet worden omgegaan, zeker ook gezien de enorm toenemende verkeersdrukte op zo’n smalle weg wat leidt tot verkeersgevaarlijke situaties.

Overlast milieucategorie 4,1

Voorts vinden we de bedrijvgheid van categorie 4.1 in de nabije omgeving een risico voor woningbouw. Het feit dat er geen gebruik van wordt gemaakt, wil niet zeggen dat er geen risico is.

(percelen aan de Noordeindseweg 40 en 42 en de Vrederustlaan 2 de vigerende bestemming 'Agrarisch' is. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan mag hier in principe bedrijvigheid vancategorie 4.1gevestigd worden).

De PvdD vindt dit een aanvullend risico voor woningbouw. Op welke wijze heeft het college rekening gehouden met dit risico?

Oordeel:

De PvdD kan ook niet akkoord gaan met de Zuideindseweg 25: dempen van sloten en waterberging ten kosten van groene ruimte bij vd Berg Roses. Bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijke-en natuurwaarden' verdwijnt en daar kunnen we ons niet in vinden! Ik verwijs naar onze eerdere bijdragen hierover.

Alles overwegende zal de Partij voor de Deren regen dit voorstel stemmen.

Achtergrondinformatie

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende eisen:

  1. I. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd;
  2. II. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of
  3. III. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die, a. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld, b. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1 van toepassing is, en c. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3 hectare.

Volgens uitspraak RvS n.v.t. omdat het minder dan 11 woningen zijn en er dan geen sprake is van een ‘stedelijke ontwikkeling’….

Er wordt aangegeven: ‘Het deelgebied past gezien de huidige functies en inrichting niet bij het glastuinbouwgebied.’ Is er geïnventariseerd welke glastuinbouwbedrijven in onze gemeente niet meer niet passen bij het glastuinbouwgebied? En zo ja, welke zijn deze gebieden? En zo nee, wordt dit nog gedaan? Ja: Dwarskade, de delen van Pijnacker-West grenzend aan de Zuideindseweg en Noordeindseweg en de zogenaamde groene scheg aan de noordkant van Pijnacker.

De PvdD deelt de zorg van veel bewoners van de Noordeindseweg voor behoud van het landelijke en open karakter van het gebied en de verkeersveiligheid op de smalle weg en we vinden dat de verkeersveiligheid door deze nieuwe ontwikkelingen onvoldoende is geborgd!

Zienswijze bewoners: zij stellen vast dat veel aanwonenden een grote ondernemingszin hebben en dat deze economische activiteiten een verkeer aantrekkende werking hebben. Genoemd wordt een aantal voorbeelden: Hoeve Biesland, Cafe du Midi, Buitengoed Leeuwenburg en Stiltebos, Klein Delfgauw (kinderdagverblijf 't Knorretje en Bieslandse Heerlijkheid). Betrokkenen vragen zich af waar dit ophoudt en constateren dat sprake is van twee botsende beleidslijnen, te weten enerzijds de Lintenvisie - behoudt karakter lintdorp - en anderzijds het uitnodigingsbeleid dat initiatieven van burgers aanmoedigt. Betrokkenen zijn van mening dat dit uitnodigingsbeleid de grens heeft bereikt en vragen de raad om hier voor wat betreft de Noordeindseweg een streep onder te zetten. Verzocht wordt om alleen nog voorzieningen toe te staan waar de lokale bevolking bij gebaat is. Voor fietsers en wandelaars. In dat kader wordt verzocht om de B&B te schrappen. De wens van aanwonenden is het verkeer op de Noordeindseweg te beperken. De Noordeindseweg laat geen groei van het verkeer toe - beperkte breedte van de weg en gedrag van de automobilisten leidt tot levensgevaarlijke situaties. Betrokkenen zijn overigens wel blij met het verdwijnen van het kassencomplex en de bijbehorende bedrijvigheid aan de Noordeindseweg 46 en 48. Berekend is dat als gevolg van de voorgenomen transformatie sprake is van een toename van 80,6 naar 85,8 verkeersbewegingen per etmaal (toename van vijf verkeersbewegingen). Betrokkene wijst er terecht op dat dit een relatieve toename is van 6,4596.

Ecologie

Er zijn binnen het plangebied geen beschermde wilde soorten aangetroffen. Het is wel een leefgebied voor vleermuizen en andere kleine wilde inheemse beschermde diersoorten! Dit leidt tot verstoring.

De Flora en Fauna quickscan volstaat wat ons betreft niet want is in de winter met sneeuw en 3 graden C uitgevoerd toen alle dieren in winterslaap waren.

Ook de vergunning die alles lelijker maakte in 2017 bij Van den Berg Roses wordt expliciet aangehaald in dit bestemmingsplan. Ik herinner me boze brieven van milieu organisaties hierover. Paste deze vergunning wel binnen het vorige bestemmingsplan of wordt die verbouwing gelegaliseerd in dit nieuwe plan?

Tot slot zal het college als tegenargumenten wel komen met minder vrachtwagenbewegingen door verdwijnen van de kassen en dat de woning Meloenstraat een ruil is met de Noordeindseweg, maar dat wordt weer tenietgedaan door de toenemende verkeersbewegingen. We willen juist minder verkeer op de Noordeindseweg. Wat dat betreft zijn we het eens met bewoners.

Als gevolg van de transformatie van glastuinbouwbedrijf naar woonontwikkeling komt er meer ruimte voor groen. Afgezien van de tuinen van de nieuw te bouwen woningen wordt er rond de herontwikkeling aan Noordeindseweg 48, een groene buffer met de bestemming Agrarisch-Weide, gerealiseerd van ca. 9.000 m2. Een toename van ruim 5.000 m2 ten opzichte van de huidige inrichting van het perceel met glasopstanden en bedrijfsbebouwing. Zie ter illustratie onder de weergave van de Verbeelding van het bestemmingsplan met als ondergrond de bestaande situatie (kas en bedrijfsbebouwing in grijstint).

Met verwijzing naar de door de provincie verleende ontheffing is het college van Gedeputeerde Staten (met de gemeente) van mening dat het plan voldoet aan deze regels. Binnen de regio Haaglanden is grote vraag naar extra woningen. Daarnaast bieden de gemeentelijke kernen onvoldoende ruimte om aan de lokale behoefte tegemoet te komen. Het college van Gedeputeerde Staten concludeert derhalve dat de ontwikkeling niet in strijd is met de in de verordening opgenomen regels omtrent de ladder van duurzame verstedelijking. Deze ontheffing is als bijlage 1 bij de Toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. Eerder werd alleen verwezen naar een uitspraak van de Raad van State en is niet aangegeven dat er ontheffing is verleend door Gedeputeerde Staten. Hoe zit het nu precies?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!