Bijdrage Beeld- en oordeels­vor­mende verga­dering 13 april


13 april 2022

a ontwerpbestemmingsplan Keijzershof 2e partiƫle herziening

Beeldvorming

Vragen

  1. Wordt hier volledig natuurinclusief gebouwd?
  2. Kan het college kijken naar de mogelijkheid van Tiny Forests?

b ontwerpbestemmingsplan Herinrichting kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg

Beeldvorming

  1. In het stuk staat dat de financiƫle uitvoerbaarheid van het onderhavige plan is verzekerd doordat voor het herstructureren van het kruispunt op 27 mei 2021 een uitvoeringskrediet is vastgesteld door de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Om wel bedrag gaat dit en wat zijn de totale geraamde kosten voor deze herinrichting?
  2. De werkzaamheden zullen overlast opleveren voor omwonenden. Op welke wijze wordt er rekening mee gehouden om de overlast zo minimaal mogelijk te houden?

Oordeel

Het plan zal een verbetering opleveren voor de ontsluiting van de Scheg en dat is gezien de huidige verkeerssituatie wenselijk. We vinden het een goede zaak dat er verbetering komt voor de veiligheid van fietsers.

Verder wachten we de zienswijzen af en wegen deze mee in ons eindoordeel.

c Ontwerp correctieve herziening Verzamelplan 2020-2021

Beeldvorming

  1. Vraag aan de wethouder om nog een keer duidelijk en precies aan te geven wat er nu mis was met de ruimtelijke kwaliteit bij de Groene Hof, Katwijkerlaan en wat er nu verbeterd is, waardoor de ruimtelijke kwaliteit nu wel voldoet.
  2. In de brief van het college over het voorbereidingsbesluit staat dat de kwaliteit van het buitengebied onvoldoende werd beschermd. Wat werd er onvoldoende beschermd?
  3. Is er over de Groene Hof overleg geweest met de provincie over de ruimtelijke kwaliteit en zo ja, kunt u helder aangeven wat er uit het overleg met de provincie is gekomen over de bescherming van de ruimtelijke kwaliteit van deze plannen?

Oordeelsvorming

De situatie van de kavelkopers van de Groene Hof betreuren wij, maar ook bij de oorspronkelijke versie was de Partij voor de Dieren hier geen voorstander van. De correctie maakt het er niet beter op. Het gevaar is dat de linten steeds meer dichtgroeien door de regeling en het niet echt bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De regeling is al afgelopen, maar er wordt nog steeds gebruik van gemaakt onder het begrip van ruimtelijke kwaliteit. Maar dat is zeer discutabel tot nog toe. Een voorbeeld: Een schuur kan beter vallen onder ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied dan een woning. We hebben behoefte aan een ruimtelijke visie en plan van aanpak ruimtelijke kwaliteit voor het buitengebied!

De vorige keer heeft de PvdD al tegen het ontwerp verzamelplan 2020-2021 gestemd, omdat we vinden dat de ruimte voor ruimte voorstellen echt onvoldoende bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het toenemend gebruik van de Ruimte voor Ruimte Regeling. We vragen ons af of de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit hiermee wel echt is gediend of dat het puur een verdienmodel is. We roepen het college op om hier uiterst kritisch naar te kijken en de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied nader uit te werken en liever nog te stoppen.

De Partij voor de Dieren vindt de uitwerking van de ruimte voor ruimteregeling nog steeds een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit, zoals het nu wordt voorgesteld. Maximale goot-en bouwhoogtes en het ophogen van gronden (met meer dan 20 cm) met een omgevingsvergunning vinden we nog steeds onvoldoende om de ruimtelijke kwaliteit te beschermen!

De woningen grenzen pal aan het natuurgebied de Groenzoom en dat vinden we vanuit landschappelijk oogpunt geen goede ontwikkeling en ook geen goede uitwerking van de ruimte voor ruimteregeling. Er zou een overgangszone moeten komen en die is er nu niet. En het gevaar is groot dat in de toekomst de groene tussenruimte van de nu geplande kavels ook volgebouwd gaat worden. Wat ons betreft is dit bouwen in het groen en daarom zal de PvdD tegen dit voorstel stemmen, maar ook tegen het gehele verzamelplan, omdat er veel gebruik wordt gemaakt van de RvR regeling, die wat ons betreft dus geen verbetering is van de ruimtelijke kwaliteit!

d Verordening tot eerste Wijziging van de Verordening riool- en waterzorgheffing 2022

Geen vragen en akkoord.

e Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022 op basis van artikel 213a

Beeldvorming

Er staat in de Gemeentewet "Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover"

In de voorliggende nieuwe verordening is het college vrij om wel of niet een 213a onderzoek in te stellen. Er staat daarom niets meer in over de onderzoeksfrequentie van deze 213a onderzoeken. Voldoet deze nieuwe verordening dan juridisch gezien nog wel aan de eisen van de Gemeentewet inzake periodiek onderzoek? Artikel 4 in deze verordening lijkt hiervoor niet dekkend, want laat theoretisch ook de ruimte om niets te rapporteren als er niets onderzocht is. Graag een reactie van het college?

Oordeel

Op zich klopt de argumentatie in de aanbiedingsnota en is het artikel 213a onderzoek een achterhaald instrument. Wat ons betreft is de insteek van de nieuwe verordening dan ook akkoord, maar het moet juridisch wel kloppen. Kan het college ons expliciet overtuigen dat deze verordening voldoet aan de eisen die de Gemeentewet stelt?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage eindverslagverkenner Pijnacker-Nootdorp

Lees verder

Bijdrage Oordeelsvormende vergadering 25 mei

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!