Bijdrage Oordeels­vor­mende verga­dering 25 mei


25 mei 2022

Warmtebedrijf Klapwijk

Onze fractie is blij met de inzet van het college om van de fossiele energievoorziening af te gaan en de pilot te starten met aardgasvrij Klapwijk door HVC. We zijn ook content met de uitgebreide participatie en gaan er dan ook van uit dat dit gedurende het gehele proces blijft bestaan.

Verder vinden we het de moeite waard om toch te kijken of financiƫle participatie door bewoners in het lokale netwerk mogelijk is en uit te werken in de businesscase.

Onze fractie kan hiermee instemmen, maar wel met de kanttekening dat we tegen aantakking op het regionale geldverslindende en niet duurzame warmtenet WarmtelinQ zijn, want dat draagt er juist weer niet aan bij om van de fossiele energie af te gaan en is dan dweilen met de kraan open. Maar voor het plan zoals het er nu ligt kan onze fractie instemmen.

Ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021

De kavelpaspoorten zijn aangepast zoals wij bij de vorige bespreking al hebben aangegeven, wat toen nog op weerstand stuitte, maar nu toch is aangepast. We zijn benieuwd naar het onderzoek en wachten de uitkomst ervan af.

Verder hebben we gevraagd naar de ecologische verbindingen in dit gebied. Er is bij de vorige bespreking een toezegging aan ons gedaan om de ecologische zones in kaart te brengen en deze kaarten toe te voegen. Dat staat ook op de MOTS lijst. We vinden wat nu is toegevoegd echt te mager. Er is een armzalig kaartje toegevoegd uit 2009 met weinig detail en erg klein met weinig ambitieuze tekst waarmee ons inziens ook het ondergeschikt belang van ecologie in deze wijk tot uitdrukking komt. We vinden dat dit nog nader moet worden uitgewerkt en in het programma groen expliciet moet worden meegenomen. Kan de wethouder toezeggen dat dit ook echt beter wordt uitgewerkt in het Programma Groen en de ecologische verbindingszones ook echt gaan functioneren waarvoor ze bedoeld zijn (breed en biodivers genoeg)?

Als we de ecologische kaart op p. 33 vergelijken met de verbeeldingskaarten van dit ontwerpbestemmingsplan constateren we dat niet alles gerealiseerd is wat beoogd was. Er zijn bijvoorbeeld een aantal kavels bij een waterpartij bebouwd die oorspronkelijk als ecologisch gebied bedoeld was en delen van een ecologische zone zijn als onderdeel van een kavel mee verkocht. We vinden het ongewenst dat ecologisch gebied bij de bebouwing betrokken wordt.

Carla van Viegen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Beeld- en oordeelsvormende vergadering 13 april

Lees verder

Bijdrage Hoofdlijnenakkoord 2022-2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!