Bijdrage begroting 2021


5 november 2020

Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving en economie. Iedereen heeft daarmee te maken met soms vergaande gevolgen. Het geeft aan dat het tijd is voor verandering en een blijvend duurzaam nieuw normaal, zoals regelmatiger thuiswerken, minder globalisering en meer regionaal. Kwetsbare mensen zijn vaak de dupe en de eenzaamheid onder ouderen dreigt hierdoor toe te nemen. Ook hier zou moeten gelden: samen verder in verbinding! Wij staan als raad, als volksvertegenwoordigers, in verbinding met de samenleving, maar ook met onze leefomgeving. De partij voor de Dieren wil zich inzetten voor kwetsbare groepen. Kinderen en kwetsbaren anderen mogen niet de dupe worden van bezuinigingen en we zullen dit kritisch blijven beoordelen.

Dierenwelzijn

Met het 10-punten plan wordt komende jaren een belangrijke stap voorwaarts gezet op het gebied van dierenwelzijn. Graag zouden we deze stap in cijfers willen monitoren, zoals bijvoorbeeld soortentellingen en cijfers over de aangiftes dierenmishandeling. Aangezien er geen integrale jaarrapportage dierenwelzijn wordt opgesteld, zijn de stukken van de planning en control cyclus, zoals de voorliggende begroting, daar de aangewezen plek voor. Graag vernemen wij of het college hiertoe bereid is.

Vuurwerk

Het kabinet gaat kijken om een landelijk vuurwerkverbod in te stellen en de zorg vanwege de coronapandemie te ontlasten. Stel dat het er niet komt, is het college dan bereid om verdergaande maatregelen te treffen om het afsteken van vuurwerk in onze gemeente rondom Oud en Nieuw in te dammen, niet alleen om de zorg te ontlasten, maar ook omdat een ruime meerderheid van onze inwoners de overlast meer dan zat is? Zo ja, aan welke maatregelen denkt u dan?

Verstedelijking en biodiversiteit

Onze gemeente heeft te maken met steeds verdergaande verstedelijking. Veel nieuwe wijken als Ackerswoude, Keizershof, Tuindershof, De Scheg en de Centrumlijn.

De ruimte die de mens inneemt, gaat steeds meer ten koste van de leefruimte van dieren en de biodiversiteit neemt nog steeds af. We moeten zuinig zijn op onze groene leefomgeving en waar mogelijk deze uitbreiden. Het belang van biodiversiteit groeit, maar toch houden we er steeds minder van over. Diverse wetenschappelijke rapporten geven aan dat de omvang van populaties van in het wild levende dieren de afgelopen vijftig jaar wereldwijd gemiddeld met 60 procent is afgenomen. We hebben grote zorgen over de toenemende bebouwing, zoals ook geopperd bij de behandeling van de woonvisie, wat ten koste gaat van de biodiversiteit en de leefruimte van mens en dier en zullen dit kritisch blijven beoordelen.

Herstel cultuurlandschappen

We kunnen als gemeente ons groene imago een boost geven door onze buitengebieden en cultuurlandschap een positieve impuls te geven. Houtwallen behoren tot het oer-Hollandse cultuurhistorische landschap, zoals polderkaden, die met bomen en struiken zijn beplant, maar ze zijn grotendeels verdwenen. Ze herbergen een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten en dragen daarmee bij aan de verbetering van de biodiversiteit. Bovendien hebben ze een belangrijke recreatieve waarde en ze dragen bij aan ons groene imago en een goed vestigingsklimaat. Daarnaast komen akkerranden sporadisch voor in onze gemeente. Akkerranden leveren ook een waardevolle bijdrage aan de verbetering van biodiversiteit én aan integrale natuurlijke plaagbeheersing. Al met al reden genoeg om hierin te investeren. Daarom vragen we het college om het herstel van cultuurlandschappen, waaronder de aanleg van houtwallen en akkerranden in samenwerking met relevante organisaties en contacten te bevorderen in de groene buitengebieden, zoals de Zuidpolder, Groenzoom en Balij. Graag een reactie.

Tegengaan lichtvervuiling

Lichtvervuiling is ook een voorbeeld van de toenemende overlast door bebouwing en bedrijvigheid. Duisternis wordt steeds schaarser, veel licht bij gebouwen, lege kantoren, bedrijven, reclamezuilen of kassen. Nachtelijke verlichting is een belasting voor de gezondheid, de natuur, het milieu, maar ook de energietransitie. Er kan veel meer energie bespaard worden door onnodige verlichting te weren. Ruim 70 procent van de bedrijven houdt ’s-nachts lichten onnodig aan. In juni 2019 is een motie van CDA en D66 in de Tweede Kamer aangenomen om gezamenlijk met gemeenten en provincies te komen met een leidraad over lichthinder. Ik kom hier zo op terug.

De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement dat jaarlijks op de laatste zaterdag van oktober wordt georganiseerd, waaraan diverse gemeenten al deelnemen om mensen bewust te maken van lichtvervuiling en de mogelijkheden om dit terug te dringen. Bovendien hebben gemeenten afwegingsruimte om invulling te geven aan het voorkomen van lichthinder. Daarom vragen we het college om vanaf 2021 als gemeente deel te nemen aan de Nacht van de Nacht én om gezamenlijk met de provincie een leidraad en plan van aanpak uit te werken om lichthinder te verminderen.

Klimaatverandering

College en raad zijn het er over eens dat er grote uitdagingen voor ons liggen om de fysieke leefomgeving aan te passen aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals langere periodes van droogte en hitte, afgewisseld met intensievere regenval. Een mooi voorbeeld is klimaatbestendig Klapwijk, maar de bulk van de opgave ligt nog voor ons. De gemeente is eindverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de fysieke leefomgeving en moet daarom een trekkersrol op zich nemen vanaf 2021. Het onderwerp leent zich goed voor participatie en we stellen voor om een klimaatfonds in te stellen. Inwoners, bedrijven en organisaties worden actief gestimuleerd om zelf initiatieven nemen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, waarbij vanuit een bijdrage via een gemeentelijk klimaatfonds een extra financiële impuls gegeven wordt om de doelen te bereiken. Dat sluit dus mooi aan op de gemeentelijke doelen die gesteld zijn. De financiële positie van Pijnacker-Nootdorp biedt dankzij de Eneco-gelden mogelijkheden voor een eenmalige investering op dit gebied. Ook stellen we voor om een adviesraad in te stellen met deskundige leden om de voorgestelde oplossingen te toetsen.

Bomen planten door gemeente

In 2017 is een motie ‘hier past een boom’ aangenomen in de raad. Tot nu toe blijkt dat de burgerparticipatie onvoldoende tot stand komt. Dank voor de beantwoording van de vragen. We zijn blij dat dit onderwerp extra onder de aandacht van onze inwoners gebracht gaat worden. Wat is de aanpak vanuit het college om verdere vergroening in wijken aan te pakken en bomen te planten?

Tot zover mijn bijdrage voor de eerste termijn. Dank u wel!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken personen

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.