Bijdrage besluit­vor­mende verga­dering Begroting


10 november 2020

Verleden week hebben we tijdens de oordeelsvorming al ons oordeel en visie gegeven over de begroting. Graag lichten we vanavond onze moties toe, die we willen indienen bij deze begrotingsbehandeling.

We waren van plan een motie in te dienen waarbij we het college vragen het Rijk op te roepen met een landelijk vuurwerkverbod te komen. Uit de berichtgeving in de media blijkt dat waarschijnlijk a.s. vrijdag hierover wordt besloten. Als het besluit wordt genomen, zijn we daar heel blij mee, al zal dit de nodige inspanningen vergen van politie en andere handhavers. We houden de motie nog even in onze achterzak en komen met een motie vreemd aan de agenda als het landelijke vuurwerkverbod er niet komt.

Motie lichthinder

Allereerst een motie over het tegengaan van lichthinder. Vooral in Delfgauw, maar ook in de andere gemeenten hebben inwoners veel overlast en hinder van een overdaad aan licht in de nachtelijke uren. Duisternis wordt steeds schaarser door lichtvervuiling: lichten bij gebouwen, lege kantoren, bedrijven, reclamezuilen of plantenkassen. Onnodige verlichting is een belasting voor de gezondheid; de natuur, het milieu; de energietransitie (energiebesparing).

In juni 2019 is een motie van CDA en D66 in de Tweede Kamer aangenomen om gezamenlijk met gemeenten en provincies te komen met een leidraad over lichthinder. Ruim 70% van de bedrijven houdt ’s-nachts onnodig lichten aan[1]. Verlichte reclamezuilen zijn in de nachtelijke uren weinig functioneel en vormen daarom een onnodige belasting van het milieu en onze leefomgeving; 77 procent van de bevolking vindt dat reclameverlichting en verlichting aan de buitenkant van kantoren na 12 uur ’s nachts uit mag. Bovendien draagt minder licht bij aan de energietransitie door energiebesparing.

Nederland is één van de lichtste landen ter wereld; vanuit de ruimte is te zien dat ons land helemaal oplicht door de hoeveelheid kunstlicht. Gemeenten hebben afwegings- en beleidsruimte om invulling te geven aan het voorkomen van lichthinder.

Daarnaast is ‘De Nacht van de Nacht’ (N8vdN8) een landelijk evenement dat jaarlijks op de laatste zaterdag van oktober wordt georganiseerd, waaraan diverse gemeenten al deelnemen om mensen bewust te maken van lichtvervuiling en de mogelijkheden om dit terug te dringen. Daarom verzoeken we het college om:

  • vanaf 2022 als gemeente deel te nemen aan de Nacht van de Nacht;
  • om gezamenlijk met de provincie voor 1 juni 2021 te komen met een leidraad en plan van aanpak over lichthinder.

Motie klimaatfonds

Onze tweede motie gaat over een gemeentelijk klimaatfonds.

Als raad en college zijn we het er over eens dat er grote uitdagingen voor ons liggen om de fysieke leefomgeving aan te passen aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals langere periodes van droogte en hitte afgewisseld met intensievere regenval en de gevolgen ervan beheersbaar te houden.

Op dit gebied worden weliswaar eerste stappen gezet in de vorm van voorbeeldprojecten zoals klimaatbestendig Klapwijk, maar de bulk van de opgave ligt nog voor ons. Voor de uitvoering van deze aanpassingen ligt een taak bij ons allen: inwoners, bedrijven, organisaties en overheid en we redden het alleen door gezamenlijke inspanning. Echter de gemeente is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de fysieke leefomgeving en moet daarom vanaf 2021 een trekkersrol op zich nemen.

Naast verdere vergroening en extra wateropvangcapaciteit in het openbare gebied vereist het een bredere aanpak, die ook het privaat eigendom aangaat. Aanpassingen aan de fysieke omgeving die bijdragen aan het tegengaan van de negatieve gevolgen van klimaatverandering zijn zeer divers in omvang en impact en het realiseren van deze aanpassingen leent zich goed leent voor participatie. Zelfs een relatief kleine investering nu om schade tegen te gaan, kan in de toekomst een gigantische investering voorkomen, zodra de schade een feit is.

De financiële positie van Pijnacker-Nootdorp leent zich op dit moment dankzij de Eneco-gelden goed voor een eenmalige investering op dit gebied. De gemeente stimuleert inwoners, bedrijven en organisaties momenteel o.a. via een duurzaamheidslening, echter dit is beperkt en een extra financiële impuls tot het nemen van dergelijke maatregelen is zeer wenselijk. Daarom dienen we een motie in waarin we het college verzoeken om de instelling van een gemeentelijk klimaatfonds nader te onderzoeken, van waaruit inwoners en bedrijven een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor hun ‘klimaatinvesteringen’, waarbij een adviesraad met deskundige leden wordt ingesteld om de ingediende voorstellen te toetsen en de gemeenteraad voor 1 mei 2021 te berichten over de uitkomst van het onderzoek.

Dit was het voor de eerste termijn, dank u wel.

[1] https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/ruim-70-van-de-bedrijven-houdt-lichten-s-nachts-onnodig-aan/


Interessant voor jou

Bijdrage begroting 2021

Lees verder

Bijdrage oordeelsvormende vergadering Begroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!