Bijdrage begroting 2023


3 november 2022

De basiswaarden waarop de Partij voor de Dieren zijn afwegingen maakt zijn: duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. En de focus ligt op dierenwelzijn, natuur, milieu en kwetsbare groepen in de samenleving.

Dierenwelzijn

Voorzitter. Allereerst dierenwelzijn. De Wildopvang Zuid-Holland te Delft heeft begin oktober 2022 de deuren permanent moeten sluiten wegens onvoldoende overheidsfinanciering. Andere wildopvangcentra moeten nu de zorgtaken overnemen van de wildopvang in Delft. Deze wildopvangcentra kennen ook een zorgelijke financiële situatie, welke nog eens versterkt wordt door de sterk gestegen energieprijzen. De Dierenambulance Den Haag zal door het uitvallen van de wildopvang in Delft langere ritten moeten maken om de dieren uit onze gemeente bij een opvangcentrum te kunnen brengen. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een dienstverleningsovereenkomst met Wildopvang Zuid-Holland, waarbij voor 50 procent wordt bijgedragen aan de werkelijke opvangkosten per dier uit onze gemeente, evenals een dienstverleningsovereenkomst met de Dierenambulance Den Haag voor eerste hulp en transport van hulpbehoevende wilde dieren, waarbij ook geen sprake is van een kostendekkende bijdrage per dier. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil conform het huidige beleid het niveau van dierenwelzijn goed op peil houden en daartoe adequate hulp aan en opvang van hulpbehoevende wilde dieren blijven faciliteren. Daarvoor hebben de nog resterende wildopvangcentra in onze regio financiële dekking nodig om door te kunnen blijven gaan met hun belangrijke werk. Ook de Dierenambulance Den Haag heeft financiële dekking nodig om hiermee door te kunnen blijven gaan. Daarom verzoeken we samen met PPN het college in een motie om:

  • In 2023 het begrote budget voor de Wildopvang Zuid-Holland naar ratio van het aantal opgevangen dieren te verdelen over andere wildopvangcentra (zowel voor vogels als voor zoogdieren);
  • In 2023 met de overgebleven wildopvangcentra en de Dierenambulance Den Haag in gesprek te gaan om te komen tot een structurele vergoeding voor eerste hulp, transport en opvang van hulpbehoevende wilde dieren uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp welke hoog genoeg is om in principe de continuïteit van deze organisaties te borgen (indien elke gemeente die diensten afneemt van deze organisaties zo’n vergoeding zou betalen) en dit uit te werken in een voorstel aan de raad;
  • Deze motie uit te voeren voordat het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen aangeboden wordt aan de raad, zodat eventuele keuzes op dit gebied ook beleidsmatig verwerkt kunnen worden in dit programma (waarin de huidige nota Dierenwelzijn zal worden geïntegreerd).

Natuur

De natuur staat onder druk en meer natuur en een goede kwaliteit ervan is van levensbelang. Het is van groot belang om de biodiversiteit in onze gemeente te vergroten, en dan niet alleen in de Zuidpolder van Delfgauw, maar overal en bij alle thema’s natuurinclusief te denken en doen. We zien dan ook uit naar de nadere plannen, die het college de raad gaat aanbieden. We gaan dan ook kritisch kijken als er meer woningen komen ook de natuur en recreatiegebieden worden vergroot. Eerst groen en dan pas bouwen is ons motto. We zijn in elk geval blij met de geplande Tiny Forests in de transformatiegebieden, zoals vermeld in het Uitvoeringsprogramma.

Milieu

De waterkwaliteit in onze gemeente is nog steeds ver boven de grenswaarde en we weten allemaal dat de glastuinbouw daar nog steeds een prioritaire bijdrage aan levert. Hetzelfde geldt voor de enorme lichtvervuiling in onze gemeente. We zien uit naar de nadere uitwerking van de plannen om de waterkwaliteit te verbeteren en de lichtvervuiling voortvarend aan te pakken. Ook de luchtkwaliteit voldoet niet aan de normen van de WHO en veel kinderen ondervinden de negatieve gevolgen van de luchtvervuiling. Ook hier zullen aanvullende maatregelen nodig zijn. We dienen daar nu geen voorstellen voor in, maar als het aan de orde komt, zullen we kritisch zijn en waar nodig met aanvullende voorstellen komen. De motie van de fractie Graafland dien ik graag mede in om het zwerfvuil in onze gemeente beter aan te pakken.

Veiligheid

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat iedereen in onze gemeente zich veilig voelt en dat geldt ook voor kwetsbare groepen. Aanpak van antidiscriminatie en het tegengaan van racisme en geweld tegen minderheidsgroeperingen zoals de LHBTIQ+ gemeenschap is daarom van groot belang en daarom goed dat dit in het Uitvoeringsplan nader wordt uitgewerkt.

Carnivoor geef het door

De klimaat- natuur- en stikstofcrisis tonen aan dat de situatie urgent is en maatregelen niet kunnen wachten. Ook in onze gemeente kunnen we daar wat aan doen. Vlees, vis en zuivel zijn de meest milieu- en klimaatbelastende onderdelen van ons voedselpakket. Een vegetarisch voedingspatroon positief bijdraagt aan het verminderen van broeikasgasemissies en zorgt daarnaast voor minder dierenleed. De voedselkeuze wordt in sterke mate bepaald door het aanbod en de sociale norm en minder vlees eten wordt geadviseerd door de landelijke overheid en het Voedingscentrum in het belang van een gezonde levensstijl. Je ziet al dat steeds meer mensen geen of minder vlees, vis en zuivel eten, o.a. vanwege gezondheid, klimaat en dierenwelzijn. Ook het college geeft aan te willen streven naar een beter milieu en een gezonde(re) levensstijl en vindt dierenwelzijn belangrijk. Daarnaast is er de gemeentelijke taak voor het verbeteren van de lokale gezondheid. In een motie verzoeken de Partij voor de Dieren en PPN het college:

  • om de gemeentelijke catering standaard vegetarische gerechten, bij voorkeur lokaal, te laten serveren bij lunches, diners en snacks tijdens bijeenkomsten, die door de gemeente wordt georganiseerd; waarbij biologisch vlees of vis als dieetwens kan worden opgegeven;

Hiermee wordt de persoonlijke vrijheid en keuze gerespecteerd.

Ten slotte

Bij Partij voor de Dieren gaat het niet om macht maar om invloed, niet om het recht van de sterksten, maar om het belang van de zwaksten. We vragen het college zich in te zetten voor het welzijn van allen in onze gemeente in gezamenlijkheid op alle onderwerpen, want ‘teamwork makes the dream work’. Ik ga het college nu iets aanbieden wat toepasselijk is en ik hoop dat jullie het een mooie plek in het gemeentehuis geven en als je ernaar kijkt, denkt aan jullie gezamenlijke inzet voor het welzijn van allen, mens en dier voor nu en in de toekomst. Dank u wel!

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Gewijzigd vaststellen beleidsnota Woningvoorraad, Parapluplan 2022 en 1e herziening Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019

Lees verder

Bijdrage Uitvoeringsprogramma 2022-2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!