Bijdrage oordeels­vor­mende verga­dering Begroting 2021


12 november 2020

a. Belastingverordeningen 2021

We kunnen in principe instemmen met deze verordening, want hij is opgesteld conform geldende afspraken. Het is natuurlijk niet leuk dat de afvalstoffenheffing weer flink omhoog gaat in 2021, maar het benadrukt tegelijk de noodzaak van afvalscheiding. Deze boodschap moet heel duidelijk gecommuniceerd worden richting onze inwoner: Beter scheiden is de enige mogelijkheid om een verdere kostenstijging te beteugelen. Partij voor de Dieren is er geen voorstander van om nu weer algemene middelen (of Eneco gelden) aan te wenden om de lasten verder te drukken. De 200.000 euro vanuit het hoofdlijnenakkoord vinden we voor nu genoeg tegemoetkoming. Wat eventueel wel bespreekbaar zou zijn, is een afvalscheidingsbonus vanuit de algemene middelen. Als de cijfers in 2021 na invoering van het nieuwe inzamelen substantieel verbeteren, kan ik me voorstellen dat we dat als gemeente belonen met een teruggave van zeg 20 euro na afloop of een korting in 2022. Qua uitvoering lijkt ons een gemeentebrede doelstelling dan het meest praktisch. Maar niet zomaar de lasten weer verlagen dus.

We vinden het wel jammer dat het middeleeuwse instrument van de hondenbelasting nog steeds opgenomen is in deze verordening, maar dat we kijken uit naar de afbouw daarvan per 2022.

b. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024

Gezonde voeding

Fijn dat nu ook gezonde voeding is toegevoegd. Bij het vorige plan hebben we een amendement ingediend om dit toe te voegen. Dat is toen nog verworpen. We vinden het goed dat het nu wel is toegevoegd! We vragen het college om ook het Voedingscentrum te betrekken bij het speerpunt gezonde voeding. De Partij voor de Dieren ziet graag dat de wethouder in gesprek gaat met de sportkantines om gezonde voeding in sportkantines veel meer onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld: in de kantine van BGV, waarvan ik lid ben, wordt bijvoorbeeld enkel vet en ongezond voedsel verkocht.

Geurhinder

Een kwart van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft geurhinder ondervonden van (hout)stook (Bron: Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden). Dat vinden we een hoog percentage. Daarom vinden we het goed dat er een voorlichtingscampagne over de nadelige gevolgen van (hout)stook komt.

Gamen

Ik vraag me af wat de inzet op minder gamen zal zijn. Het is een dermate verslaving dat je er moeilijk van kunt afkicken. Er zijn aanwijzingen dat games waar veel agressie in voorkomt kunnen leiden tot meer agressieve gedachten en gevoelens. Het kan ervoor zorgen dat je agressiviteit wat normaler gaat vinden.
Mooi dat zoveel partijen hebben meegewerkt aan het lokale gezondheidsplan: politie, sociaal domein, en sportorganisaties.
Het thema gezondheid wordt verwerkt in de omgevingsvisie en de GGD Haaglanden wordt betrokken bij deze visie. Samenwerkingspartners onder andere: SBJ Samen Sterk, GGD Haaglanden. Goed dat lokale gezondheid wordt ingebracht in de omgevingsvisie, want een gezonde leefomgeving leidt tot hogere gezondheid.

Hitteplan

Fijn dat er een hitteplan wordt opgesteld, maar ook het tegengaan van hittestress behoort hiertoe! We stellen voor om dat op te nemen in de klimaatplannen en de omgevingsvisie.

Psychische gezondheid

Mensen zijn sociale wezens. We hebben elkaar praktisch en emotioneel nodig. Om steun te bieden als het even wat minder gaat, om gevoelens te delen, om inhoudelijke gesprekken te voeren. Fysieke en geestelijke gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden en hebben interactie met elkaar. Voorbeelden hiervan zijn eenzaamheid en depressie. Onderzoek toont aan dat eenzaamheid een fysieke uitwerking heeft: eenzaamheid kan, net als stress, een negatieve invloed hebben op het immuunsysteem. Met een lage weerstand ben je vatbaarder voor infecties. Ook kan eenzaamheid leiden tot depressie en een verhoogd risico op hartziekten en de ziekte van Alzheimer. Daarnaast kan eenzaamheid een oorzaak zijn van ongezond gedrag: weinig bewegen, minder gezond eten en meer gebruik van verslavende middelen. Met als gevolg een groter risico op overgewicht, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten; het is dus een wisselwerking. Eenzaamheid maakt ongelukkig. Het gevaar bestaat dat een negatieve spiraal ontstaat doordat je minder goed voor jezelf zorgt. De gemeente heeft zich aangesloten bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Samenwerkingspartners onder andere: GGD Haaglanden; SWOP; Kerken. Dat is op zich mooi, maar we vinden het niet genoeg. Er moet meer gebeuren! De Partij voor de Dieren vindt het nodig om ook hiervoor budget vrij te maken. Dat is nu niet het geval. Graag een reactie van de wethouder. We overwegen een amendement hiervoor in te dienen. Dit was het voor de eerste termijn.

c. Zienswijze 2e wijziging begroting 2020 GGD en VT

Gezien de toelichting van het college tijdens de beeldvorming ten aanzien van de kritische controle op de nieuwe overhead berekening vooraf, kunnen we instemmen met deze zienswijze. We waarderen de kritische toon van de zienswijze. De verzoeken om te onderzoeken of er geen dubbelingen in kostentoerekeningen voorkomen, om een benchmark uit te voeren en om niet achteraf meer kosten in rekening te brengen, ondersteunen wij van harte. De benchmark zou van ons ook nu al uitgevoerd mogen worden en wij gaan er van uit dat het college erom vraagt dat hierbij een representatieve steekproef plaatsvindt, en niet alleen de duurste GGD’s worden betrokken, waar mevrouw van der Gevel ons eerder voor waarschuwde.

d. Wet voorkeursrecht gemeenten: beslissing op bezwaar, aanwijzing op grond van artikel 6, 2 en 5 Wvg, gebieden Overgauw, Rijskade en Balijade te Pijnacker en Dwarskade te Nootdorp

Onze fractie maakt zich grote zorgen over twee punten in het voorliggende verweerschrift en die zorgen zijn tijdens de bespreking in de beeldvorming niet weggenomen:

1. In het kader van de afweging van het individueel belang adviseert de commissie nog eens kritisch te kijken naar het trekken van grenzen. De grenzen zijn om bepaalde grote gebieden getrokken, maar uit de beantwoording van vorige week en het verweerschrift, blijkt ons geen enkele poging om daarbij per grensperceel de individuele belangen af te wegen. Alles wordt met een algemeen afwegingskader afgedaan. Hier wordt dus niet duidelijk of en hoe is voldaan aan de aanbeveling van de adviescommissie en dat lijkt ons zeer onverstandig met het oog op een mogelijke beroepsprocedure. Volgens onze fractie moet deze afweging beter en dus per perceel (als maatwerk) onderbouwd worden in het verweerschrift.

2. De adviescommissie stelt dat er nog een reactie moet komen ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel (ad22). In de aanbiedingsnota staat kort gezegd dat de individuele gronden niet vergeleken kunnen worden, omdat de gemeente er verschillende plannen mee heeft in de toekomstige ontwikkelingen. Op zich een valide argument, maar dit is of lijkt in directe tegenspraak met het gegeven dat de inrichting van de gebieden nog helemaal niet aan de orde is. We zijn immers nog niet verder dan een vlekkenkaart, waarbij de vlek 'woningen' is. Volgens onze fractie moet dit argument beter onderbouwd worden in het verweerschrift.
Zolang dit niet gebeurd is, kan onze fractie niet instemmen met het voorliggende raadsbesluit, omdat we dan een onvoldoende goed dichtgetimmerd verweerschrift accepteren.

Het Nieuwe Inzamelen

De Partij voor de Dieren vindt dat we gewoon uitvoering gaan geven aan het plan en we zijn akkoord.

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
Annemieke Hulsbergen, Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken personen

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.