Bijdrage besluit­vorming Omge­vings­visie


27 mei 2021

Ruimte voor Ruimte regeling

De toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling leidt tot steeds meer nieuwe huizen in de linten en in de groene gebieden. Dat vinden we geen wenselijke ontwikkeling. We zullen daar op een later moment dit jaar op terug komen en met een voorstel komen. We denken na over het stellen van een einddatum van de ruimte voor ruimteregeling.

Door de klimaatverandering is er steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden, zoals in de zomer zeer hoge temperaturen en hitte, periodes van extreme regenval en veel wind. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het noodzakelijk dat weidedieren beschutting hebben tegen extreme weersomstandigheden. Veel gemeenten hebben al een beleidskader voor schuilstallen en andere schuilmogelijkheden voor weidedieren. Tijdens de bespreking van de dierenwelzijnsnota is door het college aangegeven om schuilmogelijkheden voor weidedieren nader te bepreken bij de omgevingsvisie. Daarom dienen we nu een motie in, waardoor via het beleidskader maatwerk kan worden toegepast in de weidegebieden. De motie is mede ondertekend door Progressief Pijnacker-Nootdorp en D66.

Geleidelijk aan wordt er via een kaasschaafmethode steeds meer groen afgenomen ten gunste van woningbouw en andere activiteiten. Dat geldt ook voor de nieuwe transformatiegebieden bufferzone Delfgauw en het gebied achter de sportvelden in Pijnacker. Dat vinden we onwenselijk en we dienen daarvoor amendementen in.

Bufferzone Delfgauw.

Allereerst de groene bufferzone Delfgauw. Deze bufferzone tussen de wijk Emerald in Delfgauw en de A13 heeft een belangrijke functie voor de wijk op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Het gebied wordt door de inwoners van Emerald veel gebruikt om een frisse neus te halen en de hond uit te laten. Ook ligt er in het gebied een helofyten filtersysteem, dat een essentieel onderdeel is van de ecologsiche water kringloop in en om de wijk. Om de woonkwaliteit gezond en leefbaar te houden is het zeer onwenselijk in deze groene bufferzone woningbouw en bedrijvigheid te realiseren. Dientengevolge is het onwenselijk om het überhaupt te willen onderzoeken.

Bovendien wordt deze locatie nu extra toegevoegd na de eerdere vaststelling van de gebieden bestemd voor woningbouw in onze gemeente in 2020. Toen is aangegeven dat er niet meer transformatiegebieden voor wonen zouden bijkomen. Daarom dienen we een amendement in dat mede wordt ondertekend door PPN en D66.

Transformatiegebied achter de sportvelden Pijnacker.

En dan het transformatiegebied achter de sportvelden in Pijnacker, De onderzoekslocatie en transformatiegebied wonen aan het einde van de Rijskade/Virulypad/einde Sportlaan (achter sportpark de Groene Wijdte) is nu nog bijna geheel groen en nagenoeg onbebouwd gebied. Deze transformatielocatie is extra toegevoegd, terwijl eerder door het college is aangegeven dat er geen nieuwe toekomstige woongebieden bij komen.

Om de groene ruimte te sparen en een gezonde en leefomgeving te bevorderen is het zeer onwenselijk deze locatie ook nog toe te voegen en we dienen hiervoor een amendement in.

Samen met Progressief Pijnacker-Nootdorp dienen we een amendement in om het extra onderzoeks-transformatiegebied Katwijkerlaan te schrappen en om maatregelen te treffen om de lichthinder in onze gemeente naar beneden te brengen in plaats van dat dat zoals omschreven de lichthinder in stand blijft en meer gewaardeerd zou moeten worden.

Een paar citaten uit de omgevingsvisie:

‘Veel inwoners weten niet wat de rol van de (glas)tuinbouw is in de voedselproductie of welke innovaties er plaatsvinden en zien daardoor weinig waarde voor de fysieke leefomgeving. Er is dan ook weinig begrip voor bijvoorbeeld assimilatieverlichting. Dit wordt al snel als overlast ervaren. De reacties laten zien dat zeker in de relatie tussen de inwoners in de kernen en de (glas)tuinbouw nog veel winst is te behalen.’

En:

‘Door te werken aan betere verbindingen tussen de kernen, het groen en de economische clusters in de vorm van onder andere fietspaden, groene zones en energie-uitwisseling wordt overlast die nu soms nog wordt ervaren omgezet in begrip en waardering.’

We willen niet meer begrip en waardering voor de huidige lichtvervuilende assimilatie, maar juist minder lichtvervuiling! De gemeente kan dat onder meer doen door geen ontheffingen meer te geven voor extra lichtuitstoot. Daarom dienen we van harte dit amendement mede in!

Carla van Viegen
Annemiek Hulsbergen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage oordeelsvorming concept Omgevingsvisie

Lees verder

Bijdrage oordeelsvorming weidevogelkerngebied Zuidpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken personen

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.