Bijdrage oordeels­vorming weide­vo­gel­kern­gebied Zuid­polder


10 juni 2021

Uitgangspunt voor het weidevogelgebied Zuidpolder is dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp 36 hectare in de Zuidpolder overneemt van de provincie Zuid-Holland en daar een afkoopsom voor ontvangt.

Eerder is aangegeven dat er op gemeentegronden niet wordt gejaagd. Geldt dit ook voor de gemeentegronden in de Zuidpolder?

In het rapport van Ecoresult staat dat ontheffing nu niet geldt voor jacht/schadebestrijding van andere soorten en dat daar wellicht een aanvullende ontheffing voor zou kunnen/moeten komen. Maar het kan ook anders en de bewijzen zijn er.

Allereerst de mogelijke overlast van ganzen. In het recente rapport over beheer en evaluatie van de Groenzoom staat dat het doden van ganzen zinloos is. Elke gans die je schiet wordt van buitenaf weer vervangen. Het is beter en duurzamer om preventieve maatregelen toe te passen en te zorgen voor een goede gebiedsinrichting.

We hebben gisteren een uitgebreid digitaal werkbezoek gebracht aan het weidevogelgebied Midden- Delfland, dat beheerd wordt door Natuurmonumenten in samenwerking met agrariërs. Zij doden geen predatoren in het gebied en de weidevogelstand is zeer succesvol! Het lijkt een onjuiste framing te zijn dat predatoren in weidevogelgebieden bestreden moeten worden. Ook worden de buizerdhorsten niet verwijderd of ongewenst verklaard. Vooral een goede inrichting van het gebied is bepalend voor het succes van de weidevogels, waarbij een goede beschutting en voldoende voedsel voor de kuikens bepalend is voor het succes, aldus Natuurmonumenten. Dan kunnen ze zich prima weren tegen predatoren en is de predatie minder dan 10%. We vragen de wethouder in contact te treden met Natuurmonumenten om deze aanpak te bespreken en te kijken of deze succesvolle methode ook kan worden toegepast in de Zuidpolder. Daardoor hoeft er veel minder in het gebied ingegrepen te worden en voorkom je de nadelige gevolgen ervan voor alle fauna in het gebied!

Daarnaast is een hoog waterpeil een heel belangrijke succesfactor waar sterk op moet worden ingezet!

We maken ons zorgen over de aanwezige bomen in het gebied. Er wordt aangegeven dat voor de weidevogels het van belang is dat de bomen rond de eendenkooi worden teruggezet in hakhoutbeheer. Dat geldt dan voor alle bomen, aangezien één boom voldoende is om verstoring te veroorzaken. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 400 boomvormers, die teruggezet dienen te worden. Daarna zal iedere drie jaar een deel van het hakhout teruggezet moeten worden. Volgens ons is dat dus niet nodig om het weidevogelgebied succesvol te laten zijn. We vragen het college vooralsnog de aanwezige bomen in het gebied intact te laten en niet terug te zetten tot hakhoutbeheer! We vinden het een onjuiste afweging, omdat natuurlijk de weidevogelstand omhoog moet, maar ook het natuurlijk evenwicht daarbij juist hersteld moet worden en dat kan prima met aanwezigheid van natuurlijk predatoren, zo blijkt uit de succesvolle aanpak van Natuurmonumenten in Midden-Delfland.

Aangegeven wordt dat het de wens van de eigenaar is om een materiaalschuur/ontvangstruimte op te richten in de eendenkooi. Het lijkt ons toch niet de bedoeling om midden in het weidevogelgebied een ontvangstruimte in te richten en een materiaalschuur te bouwen? Gaat het college hier wel of geen medewerking aan verlenen?

Er wordt aangegeven dat, nadat de definitieve begrenzing vast staat, de provincie het voornemen heeft om het gebied onder te brengen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Mooi dat het wordt toegevoegd aan het NNN netwerk, maar daarvoor zijn ecologische verbindingen met de Ackerdijkse Plassen en de Groenzoom heel belangrijk. We gaan er van uit dat deze ecologische verbindingen dan ook worden gerealiseerd. Graag een reactie van de wethouder.

We vinden het positief dat de provincie ook andere overheden als gemeenten en waterschappen i.s.m. SBB in staat stelt om NNN gebied te gaan beheren! Maar hoe is de verantwoordelijkheid tussen de gemeente en SBB verdeeld? De gemeente heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder van Delfgauw rekening gehouden met de toekomstige aanwijzing tot NNN-gebied en heeft hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het zou mooi zijn als ook dit gebied kan worden toegevoegd, zeker gezien de huidige extensieve recreatiebestemming.

Naast de N470 is een stuk weidegrond te koop dat nu niet is ingetekend als weidevogelgebied. Kan de wethouder zich inspannen om ook dit weidegebied toe te voegen aan het weidevogelgebied (het is net een wit lapje grond te midden van het weidevogelgebied langs de Zuideindseweg, vlak naast de N470).

Met het oog op een optimaal beheer lijkt het gewenst om een coördinator aan te stellen die toeziet op het beheer van het gehele weidevogelgebied. Voor een werkelijk goed resultaat hebben we begrepen dat het nodig is dat deze persoon echt DAGELIJKS in het gebied aanwezig is. Gebeurt dat ook?

Dit is het voor de eerste termijn. Dank u wel.

Carla van Viegen
Raadslid Partij voor de Dieren
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!