Bijdrage oordeels­vorming concept Omge­vings­visie


19 mei 2021

Allereerst complimenten aan de ambtenaren voor het proces tot nu toe.

Groene ruimte

Bij de woonvisie zijn de zoeklocaties voor woningbouw aangegeven, waarop de Wet Voorkeursrecht is toegepast. Toen is aangegeven dat er niet meer gebieden waren dan de glastuinbouw transformatiegebieden en nu komen ineens nog twee nieuwe gebieden uit de hoge hoed, namelijk de Groene Wijdte en de groene buffer tussen Emerald en de A13. Woningbouw in de groene buffer tussen Emerald en de A13 en in de Groene Wijdte! Dit wil de PvdD groen houden! De PvdD wil niet bouwen voor vooral de gemeente Den Haag, die minder woningen bouwt dan nodig is. Het dorpse en groene karakter komt daardoor onder druk te staan.

De stikstofberekening (bijlage 3 planMER) gaat uit van vervanging van glastuinbouw door woningbouw, waardoor het getal onder de streep acceptabel is. Echter hierbij is geen rekening gehouden met uitbreiding van de netto glastuinbouw elders in onze gemeente. Over de gehele linie zorgen de bouwplannen in de omgevingsvisie wel voor een flinke stikstofuitstoot. Om over de noodzaak van een westelijk randweg voor de ontsluiting van de nieuwbouw nog maar te zwijgen (bijlage 5 planMER).

De visie stelt: “Zo is het groene buitengebied vrij gebleven van woonbebouwing”. Dat is nog maar de vraag: door de ruimte voor ruimte regeling komt er steeds meer woonbebouwing in het groene buitengebied en de linten worden steeds meer volgebouwd! We vragen de andere fracties wat zij ervan vinden om een einddatum te stellen aan de toepassing van de ruimte voor ruimteregeling.
Er zijn tegenstrijdige belangen en knelpunten, namelijk een gezond ecosysteem met een hoge biodiversiteit en de belangen van de glastuinbouw en veelvuldig gifgebruik en afspoeling in het oppervlaktewater!
De PvdD wil geen verstorende evenementen laten plaatsvinden in het natuur- en recreatiegebied De Dobbeplas vanwege de verstoring van de natuur daar en zeker niet tijdens het broedseizoen!
We willen ook in de (glas)tuinbouwgebieden en de bedrijventerreinen robuuste ecologische verbindingen realiseren! Is het college bereid om de ontbrekende ecologische schakels in te vullen in de omgevingsvisie? Graag een reactie!

Daarnaast vinden we echt dat het maai- en baggerbeleid in onze gemeente meer ecologisch verantwoord moet plaatsvinden. Bij ecologische inrichting en beheer bijvoorbeeld bloembollen eruit en insectvriendelijke bloemen erin.
In de planMER (p. 37) staat dat niet exact duidelijk is wanneer gesproken kan worden over ‘voldoende groen’.” Kan het college dat vastleggen?
De PvdD vindt dat ingezet moet worden om de kwaliteit van de groene ruimte te behouden, omdat de druk op de natuur- en recreatiegebieden toeneemt, door bevolkingsgroei binnen de gemeente, en steeds intensiever gebruik voor recreatie, sport, evenementen ontmoetingen e.d.

Hoewel de situatie in de verschillende weidevogelgebieden binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp de afgelopen jaren verbeterd is door diverse factoren, resulteert dit niet in een verbetering van de instandhouding van de weidevogels. Er is zelfs sprake van een aanzienlijke achteruitgang in aantallen weidevogels. De grote mate van verstedelijking en fysieke factoren, zoals het lage waterpeil, worden als oorzaak benoemd. Zonder aanpassingen zal het aantal weidevogels in de gemeente verder dalen. De huidige situatie wordt daarom als slecht beoordeeld. Bemoedigend is de realisatie van het weidevogelgebied in de Zuidpolder wat we volgende maand bespreken.

Economie, economisch vestigingsklimaat en glastuinbouw

Aangegeven wordt dat duurzaam en circulair ondernemen in Pijnacker-Nootdorp de basis is.
Maar in de planMER staat letterlijk: “p. 81 “Voor het thema circulair is echter geen concreet beleid opgesteld. De verwachting is daarom dat de ambitie ‘in 2050 is de gemeente Pijnacker-Nootdorp duurzaam en circulair’ niet behaald wordt.”
Kan het college toezeggen dat er wel concreet beleid opgesteld gaat worden, zodat deze verwachting niet waar gemaakt wordt?
En kan het college toezeggen dat een definitie wordt uitgewerkt over circulair ondernemen, zoals het college al liet doorschemeren in de beantwoording van onze technische vragen?
Tevens wordt in de omgevingsvisie aangegeven dat de natuurgerichte en groene economie een reden is voor bedrijven om zich hier te vestigen Maar tot op heden moest deze ambitie vaak wijken blijkt uit de planMER: (p.141), namelijk dat de afgelopen jaren is gebleken dat binnen diverse projecten het uiteindelijk toch niet mogelijk is om de gewenste robuuste ecologische verbinding aan te leggen en (p.146) dat uit recente projecten zoals de Komkommerweg en Zijdeweg het niet mogelijk is gebleken om de gewenste robuuste ecologische verbinding aan te leggen.”
Hoe zorgen we ervoor met nieuw beleid dat deze trend van ecologische verbinding op de laatste plaats zich dus niet doorzet?
Er wordt aangegeven dat de (glas)tuinbouw in 2040 energie neutraal en CO2 vrij is, maar de geplande regionale warmterotonde (WarmtelinQ) wordt voorzien door fossiele bronnen uit Rotterdam en daarmee is het niet energieneutraal!
In de glastuinbouwgebieden is nog veel ruimte. Circa 50% van het gebied is nog niet bebouwd. Dat betekent dat er nog een autonome ontwikkeling plaats kan vinden waarbij meer kassen worden gerealiseerd, die mogelijk ook teelten uitvoeren waarvoor assimilatiebelichting een noodzakelijke voorwaarde is. Bovendien leidt verdere verdichting en afronding van de geplande bouwopgave tot een uitbreiding van het bebouwd gebied. De verwachting is dat de lichtemissie niet zal afnemen, de beoordeling van de autonome ontwikkeling is daarom slecht. Dat vinden we een zorgelijke ontwikkeling.

Ruimtelijke ordening buitengebied

De PvdD wil dat er een beleidskader komt voor schuilstallen in de groene buitengebieden. We hebben dit al aangekaart bij de Dierenwelzijnsnota. Toen werd aangegeven om dit te bespreken bij de omgevingsvisie, dus bij deze. Kan het college aangeven of dit ook gaat plaatsvinden?

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is de norm en dat is op zich mooi, maar uit de planMER (p. 82) blijkt het dat er geen concreet beleid opgesteld voor ‘circulair en natuurinclusief bouwen’. Het is daardoor onzeker of de ambitie behaald wordt en (p. 86) dat wordt aanbevolen om de voorwaarden en financiële haalbaarheid van circulair en natuurinclusief bouwen verder te onderzoeken.
Kan het college toezeggen dat dit beleid er wel komt en het niet bij mooie woorden blijft als het iets duurder blijkt te zijn?

Milieu

Aandachtspunten zijn geluidsoverlast, luchtkwaliteit (de lagere EU eisen in de visie versus de hogere WHO eisen die eigenlijk nodig zijn), wat niet verbetert met deze omgevingsvisie, geur, wat nu nog niet is opgenomen, maar wat wel wordt aanbevolen in de planMER.

Lichthinder

Pijnacker-Nootdorp is de 3e gastuinbouwgemeente van Nederland na Westland en Lansingerland. Er is sprake van zeer veel lichtvervuiling, bijna de hoogste lichtintensiteit van Nederland zo blijkt ook uit de PlanMER. De situatie wordt als slecht beoordeeld.
In het gebiedsprofiel voor glastuinbouwgebieden staat dat er maatwerk moet worden toegepast voor assimilatieverlichting en dat ervaren overlast moet worden ingezet in begrip en waardering. De PvdD vindt dat de lichtvervuiling fors omlaag moet in plaats van maatwerk en begrip en waardering hiervoor en wil dat er gemeentelijk beleid ontwikkeld moet worden om de lichtvervuiling fors naar beneden te brengen en geen ontheffingen meer te verlenen, omdat dit ongezond is voor mens en dier. Is het college bereid om beleid te ontwikkelen om de lichtvervuiling sterk terug te dringen en geen ontheffingen meer te verlenen op dit vlak? We overwegen een hiervoor in te dienen.

Woningbouw

Volgens de verkeersstudie van bijlage 5 planMER is in tegenstelling tot wat in de omgevingsvisie staat, de bereikbaarheid onvoldoende als er na 2025 nog maximaal 4.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd. Er wordt aangegeven dat er meer infrastructuur moet bijkomen en dat levert weer meer CO2 uitstoot op!
Na het afronden van de geplande groei in Keijzershof, Ackerswoude, Tuindershof en de Scheg - waar nog circa 2.000 woningen worden gerealiseerd – bouwen we tot 2050 nog maximaal 3.000 tot 4.000 nieuwe woningen. De PvdD is hier geen voorstander van!

Energietransitie

Energiebesparing blijft de eerste prioriteit. De PvdD is voorstander van meer zonnepanelen op daken, ook in de glastuinbouw en niet tegen windmolens in onze gemeente.
De PvdD is niet voor de aantakking bij de warmterotonde, omdat deze energie niet duurzaam en circulair is, namelijk afkomstig is van fossiele brandstoffen en dat de komende 30 jaar ook zo blijft.

Bevoegdheid Raad en College

In de PlanMer (pag 11) staat dat veel zal afhangen van de wijze waarop de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt in programma’s en het Omgevingsplan. En die programma’s zijn een collegebevoegdheid. Als we als gemeenteraad nu geen prioritering/ concretisering/ getalsmatige ambitie aanbrengen in de ambities, dan laten we het in het vervolgproces over aan het College en hebben we er als Raad geen zeggenschap meer over. Dit is dus HET moment om als Raad mee te geven welke ambities we het belangrijkst vinden, want het is een utopie te denken dat het allemaal gerealiseerd kan worden. Wat vindt de Raad ervan om een motie te maken waarbij we als Raad ook instemming moeten geven aan de omgevingsprogramma’s?

Dit was mijn bijdrage voor de eerste termijn. Dank u wel!

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!