Bijdrage Evalu­a­tienota Dieren­welzijn 2016 Pijnacker-Nootdorp


11 juni 2020

Oordeel

Allereerst zou ik graag willen reageren op de beeldvormende vragen van Eerlijk Alternatief over het gebruik van Xentari in onze gemeente voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Het is een omstreden middel, wat alle andere insecten in de boom doodt, wat leidt tot voedseltekort voor de dieren die de gemeente juist wil inzetten als natuurlijke bestrijders voor de rups, zoals de bevordering van de vestiging van de koolmees en de pimpelmees. Daarnaast leidt het middel tot ophoping van gif in de voedselketen wat leidt tot sterfte van juist de vogels als de koolmees en de pimpelmees. Het middel wordt in onze gemeente ook gebruikt binnen de bebouwde kom wat niet is toegestaan en zelfs bij speelplekken voor kinderen. Dat vinden wij niet verantwoord! We vinden dat er moet worden ingezet op herstel van het natuurlijk evenwicht en op korte termijn het wegzuigen van de rupsen.

Ronde Tafel

We zijn zeer positief over de gehouden Rondetafelbijeenkomst, waarbij zeer veel mensen zijn uitgenodigd om hun visie te geven over het gevoerde dierenwelzijnsbeleid in onze gemeente. Ik heb een opmerking over de deelnemerslijst van de Rondetafelbijeenkomst. Ik mis bij de deelnemers een vertegenwoordiging van de politie, namelijk Tessa Roos, die aanwezig was.

Definitie dierenwelzijn

Allereerst wil ik ingaan op de vermelde definitie van dierenwelzijn. Deze is niet compleet. We missen bij de definitie de volgende onderdelen: onjuiste voeding, vrij van fysiek en thermaal ongerief, vrij van verwondingen, vrij van angst en chronische stress.

In de nota staat dat het niet nodig is om nieuw of aanvullend beleid te formuleren, aangezien landelijk al veel is gereguleerd! De Partij voor de Dieren vindt dat ook plaatselijk nog veel kan worden verbeterd, zoals bijvoorbeeld aanvullend beleid voor beschutting van weidedieren tegen extreme weersomstandigheden en beleid om overlast door assimilatieverlichting voor dieren te verminderen. We zullen hier bij de behandeling van de omgevingsvisie op terugkomen.

Welzijn weidedieren

Zeer veel weidedieren ondervinden jaarlijks gezondheids- of welzijnsproblemen ten gevolge van extreme weersomstandigheden zoals extreme hitte, droogte, regen of kou. Wat ons betreft behoort het welzijn van weidedieren thuis bij de dierenwelzijnsnota en dat missen we bij deze evaluatie. Ook het toezicht en handhaving op het welzijn van deze dieren verdient meer aandacht door de handhavende instanties! We zullen het zeker aankaarten bij de bespreking van het nieuwe ruimtelijke beleid in de Omgevingsvisie.

Financiële ondersteuning wildopvangen

De Partij voor de Dieren heeft al jaren aangedrongen op financiële ondersteuning voor de Wildopvang in Delft, waar honderden dieren per jaar vanuit onze gemeente worden opgevangen. We zijn dan ook erg blij met de vergoeding voor de wildopvangen in Delft en den Haag! Deze vergoeding is nog niet kostendekkend, maar het is zeker een stap in de goede richting en toont het belang dat we als gemeente hechten aan de mogelijkheid om gewonde en zieke wilde dieren ergens heen te kunnen brengen waar ze professioneel verzorgd worden. De verwachting is dat er komende tijd nog meer gemeentes over de brug zullen komen. Ook is er vanuit het ministerie een landelijke richtlijn voor vergoeding aan wildopvangcentra in ontwikkeling. Een evaluatie in 2022 inclusief een mogelijke herziening van de vergoeding is daarom verstanding. Het doel van deze vergoeding is immers om de wildopvangen voor onze hulpbehoevende wilde dieren voor de lange termijn te behouden.

Overlast van dieren

De gemeente werkt samen met de Stichting Kennis- en Adviescentrum dierplagen (KAD) uit Wageningen t.a.v. de aanpak plaagdieren. We ondersteunen het uitgangspunt: ‘niet bestrijden tenzij’, maar pleiten ook voor een diervriendelijke aanpak als er toch bestreden moet worden. In de nota staat dat in overleg met onder andere Staatsbosbeheer de toenemende overlast van ganzen, maar ook loopeenden, zwanen, en kauwtjes wordt onderzocht. Ook hier pleiten we met klem om dieren niet te doden, maar te kiezen voor een diervriendelijke aanpak.

Overlast hondenuitlaatservices

Tijdens het Rondetafelgesprek is ook aangegeven dat er veel overlast wordt ervaren door hondenuitlaatservices in het Hondenbos bij de Dobbeplas. Mensen durven vaak hun hond daar niet meer uit te laten, omdat hun hond besprongen wordt door een roedel loslopende honden. Angstige honden worden daardoor nog banger. Zou de wethouder eens met de terreinbeheerders kunnen bespreken of er in onze gemeente een speciale plek voor hondenuitlaatservices kan worden aangewezen, waardoor er minder overlast ontstaat?

Natuureducatie Papaver

We vinden het een goede zaak dat de natuureducatie bij de Papaver gehandhaafd blijft, want natuureducatie voor kinderen is enorm belangrijk, zodat de jeugd zich bewust is van het belang van natuur en zich er verantwoordelijk voor voelt.

Toezicht en handhaving buitengebieden

Voor een betere kennisdeling, informatie-uitwisseling en het maken van afspraken zullen BOA’s uit de diverse domeinen op uitdrukkelijk verzoek van SBB en uitnodiging van de gemeente in het vervolg periodiek overleggen. In het begin zal daarbij onder andere worden gesproken over overlast voor de natuur door honden; de toename van het aantal hondenuitlaatservices; paardenmest, (vis)stroperij en afvaldump. We vinden dit een goede ontwikkeling, waardoor er hopelijk meer toezicht in de buitengebieden komt.

Voorlichting dierenwelzijn door de gemeente

We zijn ook verheugd over de gemeentelijke voorlichting over dierenwelzijn, zoals het belang van chippen van katten, bewustwording bij eigenaren over de schade door katten aan de vogelstand en overlast voor natuur door honden. Ook kan worden gedacht aan voorlichting m.b.t. het tegengaan van impulsaankopen van dieren, castratie van katten, hondenbeleid, het diervriendelijk houden van hobbydieren, landbouwhuisdieren en regelgeving hierover, schuilstallen en opvangmogelijkheden voor wilde dieren, zoals egels en vogels.

Overlast katten op de vogelstand

Via ‘Wat vangt de kat’ op waarneming.nl blijkt dat als een kat iets vangt het merendeel kleine zoogdieren zijn. https://watvangtdekat.waarneming.nl/statistiek.php. ‘NRC checkt’ van 6 februari 2018 toont aan dat de impact van katten op de achteruitgang van vogelstand veel lager is dan nu algemeen wordt aangenomen. Schade aan de vogelstand wordt veroorzaakt door roofvogels, andere zoogdieren dan de kat, vissen (snoek) en slangen. Maar de hoofdoorzaak voor de achteruitgang van de vogelstand is de mens. De intensivering van de landbouw.

Amfibieën en vissen

Jaarlijks verdrinken miljoenen padden en salamanders in onze rioolputten, voornamelijk tijdens de paddentrek. Fijn dat de gemeente dit probleem gaat aanpakken om sterfte te voorkomen, evenals de aanpak om vissterfte te voorkomen bij het baggeren.

Participatie bij bijeenkomsten over dierenwelzijn

Ook de participatie bij bijeenkomsten van beleidsmedewerkers en bestuurders met diverse dierenwelzijnsorganisaties juichen wij toe. Contact met de politie en brandweer over dierenwelzijn is hierbij wat ons betreft ook een aandachtspunt.

En helemaal blij verrast zijn we over het onderzoeken van de mogelijkheid om mee te dingen naar de jaarlijkse prijs voor de meest diervriendelijke gemeente. Laten we zorgen dat we deze prijs gaan winnen!

Voorzitter ik rond af. Er zijn zeker nog aandachtpunten en verbeterpunten, waar de gemeente aan kan werken, maar voor nu zijn we blij met de inspanningen die de gemeente voor ogen heeft. Met dit voorliggend uitvoeringsplan wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet op het gebied van dierenwelzijn in onze gemeente en we zullen voor stemmen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng Raad Oordeelvorming Hart van Nootdorp

Lees verder

Bijdrage verordening jeugdhulp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!