Bijdrage veror­dening jeugdhulp


11 juni 2020

We willen allereerst de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) bedanken voor hun waardevolle advies.

Bij de wijziging van de verordening worden thema’s veel specifieker geduid of uitgelegd en overbodige teksten zijn eruit gehaald. We vinden de wijzigingen een verbetering t.o.v. de vorige verordening. Dank aan het college daarvoor.

We vragen het college om zeer terughoudend te zijn met het opschorten van het PGB. De ASD heeft er ook al het nodige over opgemerkt.

Ook vragen we expliciet aandacht voor waarborging van de privacy!

Goed dat het college contacten heeft en afspraken maakt met de huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verwijzing plaatsvindt!

Ook vinden we het een goede zaak dat er een passage is opgenomen, waardoor jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken niet tussen de wal en het schip belanden wanneer er discussie is over het wettelijk kader.

Hetzelfde geldt voor het hebben van contactpersonen bij het Kernteam van de gemeente voor alle locaties voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en leerplichtambtenaren en een goede afstemming met medewerkers van voorzieningen en inkomen, zoals schuldhulpverlening.

Dit zorgt tot een vroegtijdige signalering en aanpak van kinderen die hulp nodig hebben en we ondersteunen dit van harte!

Ook het betrekken van inwoners bij het tot stand komen van beleid vinden we een goede zaak.

Samenvattend: we zien goede verbeteringen terug, die de wethouder heeft doorgevoerd. Onze complimenten daarvoor. We kunnen dan ook van harte instemmen met het voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!