Bijdrage Kadernota 2019 en Jaar­re­kening 2018


14 juli 2019

Kadernota 2019

Energietransitie

Allereerst de energietransitie. De gemeente heeft plannen om aan te sluiten bij het provinciale warmtenet. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de provinciale geldverslindende en grootschalige, niet-duurzame warmterotonde, die gebruik maakt van de restwarmte van de fossiele industrie, waaronder Shell, Gasunie, BP en ExxonMobil. Het is een bodemloze financiële beerput met geld van de belastingbetaler, wat niet leidt tot echte verduurzaming. Ik zal het toelichten. Het WarmteParticipatieFonds, dat hierover de leiding heeft, is slecht georganiseerd wat leidt tot veel extra kosten.

Het geld moet wat ons betreft beter besteed worden aan echte verduurzaming van de energievoorziening. Allereerst moet veel meer worden ingezet op energiebesparing. Een derde van het huidige energieverbruik kan bijvoorbeeld al ongedaan gemaakt worden door beter te isoleren hebben we gehoord tijdens een bijeenkomst over de startnotitie energie. Als je van een aansluiting van een warmtenet afwilt, moet vaak een hoog bedrag betaald worden als je er van af wilt, wat kan oplopen tot 3500 euro.We vinden dat er een keuze moet blijven voor individuele andere duurzame warmtevoorziening.

Bovendien vindt de PvdD de verbranding van biomassa, die gebruikt wordt bij de energie voor de warmterotonde, niet duurzaam. Zoals bij de Redefinary in Rotterdam, waarvoor bossen worden gekapt in Canada. Inmiddels is wel duidelijk dat een flink deel van de biomassa uit houtkap komt. Hier is sprake van ‘greenwashing’: onder de vlag van duurzaam, maar in werkelijkheid dus helemaal niet.Dat draagt niet bij aan het streven van energieneutraliteit van onze gemeente.

Restwarmte uit afvalverbranding

De afvalverbrander AVR in Rozenburg wordt aangesloten op het provinciale warmtenet, maar is dit wel duurzaam? De PvdD vindt van niet. AVR kan veel meer afval verbranden dan dat hier wordt geproduceerd en dat gat wordt alleen maar groter, omdat er steeds meer wordt gerecycled . Er wordt in Nederland steeds meer toegewerkt naar een circulaire economie, waarbij er geen afval meer is. Om dit gat te vullen wordt steeds meer afval uit het buitenland geïmporteerd. Op die manier worden we onder het mom van duurzaamheid een afvalbak waar veel gedumpt wordt en waar ondertussen vele miljoenen euro’s aan worden verdiend!

Wij, politici, moeten ons dus de vraag stellen in hoeverre wij naar de toekomst toe de duurzame energietransitie hiermee vooruit helpen en energieneutraal worden. De PvdD is voorstander van lokale, kleinschalige warmterotondes, die echt duurzame energie leveren en die in overleg met de gebruikers en de omgeving tot stand wordt gebracht.

Lastenverlichting

De Partij voor de Dieren wil inzetten op afschaffing van de hondenbelasting. Deze belasting is niet meer van deze tijd en komt niet ten goede aan honden en hondeneigenaren. Verlaging van de OZB is slechts marginaal en levert jaarlijks slechts 8 euro winst per koophuis op. Samen met de VVD en D66 dienen we een amendement in om de hondenbelasting af te schaffen.

Kaders maatschappelijke regelingen

De democratische legitimiteit is niet altijd goed geborgd in gemeenschappelijke regelingen en het toezicht erop door de Raad is vaak lastig. Daarom vinden we het erg goed dat er kaders worden meegegeven voor de gemeenschappelijk regelingen van max 3,9% stijging van de loonkosten en max 3,6% stijging van de overige kosten.

Avalex

De stijging van de kosten van afvalverwerker Avalex vinden we zorgelijk. De kosten zouden gaan dalen, maar worden nu juist meer. We willen dat Avalex zo snel mogelijk wordt verzelfstandigd. Een begin hiervoor is inmiddels in gang gezet. In de toekomst willen we dat de gemeente klant wordt van een zelfstandige afvalverwerker.

Verkeersveiligheid en mobiliteit

We zijn blij met de investeringen in de veiligheid van rotondes. Dat is hard nodig, omdat er veel (bijna) aanrijdingen plaatsvinden juist op rotondes. Ook de inzet voor het stimuleren van het reizen met OV en fiets juichten wij toe!

Die ballon gaat niet op

Er komt steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht en de hoeveelheid ronddrijvend plastic in het water blijft groeien; restanten van ballonnen, maar ook de touwtjes zijn vaak onderdeel van dit zwerf- en drijfvuil. Deze restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren wat vaak leidt tot sterfte. Hiertoe heeft de Tweede Kamer in december 2014 een motie aangenomen, waarin gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan en veel gemeenten hebben inmiddels een verbod hierop ingesteld. Pijnacker-Nootdorp heeft nog niet een dergelijk verbod. Om de plastic soup tegen te gaan en de natuur en ons milieu beter te beschermen dienen we een motie in waarin we het college verzoeken:

  • het verbod op het oplaten van gasballonnen en brandende wensballonnen op te nemen bij de eerstvolgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
  • hierover actief te communiceren met inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen en te betrekken bij de behandeling van evenementenvergunningen.

Tiny Forests

De afname van de biodiversiteit is een zorgelijk probleem en raakt ons wereldwijd, maar ook onze gemeente, zoals toenemende plagen van de eikenprocessierups. Het is nodig om ook in onze gemeente in te zetten op versterking van de biodiversiteit. De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van 500.000 euro verstrekt aan IVN Zuid-Holland ten behoeve van het project Tiny Forest. IVN voert dit project voor de aanleg en beheer van deze bosjes uit samen met de inwoners, de buurt, scholen en in samenwerking met de gemeente. In gemeenten waar men al is gestart leiden Tiny Forests al binnen een aantal jaren tot een aantoonbare toename van de biodiversiteit. Het leidt tot vele voordelen. Zo ontstaat er in de gemeente een groene plek om elkaar te ontmoeten en om les te geven in een buitenlokaal; het is een goede maatregel tegen hittestress en versterkt de biodiversiteit wat bijdraagt aan vermindering van plagen als de eikenprocessierups. Daarom dienen we een motie in waarin we het college verzoeken om:

  • 1) in samenwerking met IVN te inventariseren waar er mogelijkheden zijn om in Pijnacker-Nootdorp het project ‘tiny forest’, geïnitieerd door het IVN, in onze gemeente uit te voeren;
  • 2) de uitkomst van deze inventarisatie voor 1 november 2019 te doen toekomen aan de gemeenteraad;

Versterking biodiversiteit in recreatiegebied Dobbeplas

We zien in de jaarstukken dat 45.000 euro beheergeld voor de Dobbeplas in 2018 niet is besteed en wordt voorgesteld om dit in een in te stellen voorziening te storten, een bestemmingsreserve, omdat het hier om gelabeld geld gaat, wat bestemd moet blijven voor beheer Dobbeplas. Zojuist heb ik al het belang aangegeven om te investeren in de verbetering van de biodiversiteit. Eén van de natuurdoelen van de provincie Zuid-Holland is versterking van de biodiversiteit in recreatiegebieden, zoals de Dobbeplas. De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer over het beheer van de Dobbeplas onderstreept de versterking van de biodiversiteit, bijvoorbeeld het vergroten van de natuurwaarde en recreatieve waarde in de door SBB beheerde gronden. We dienen daarom een amendement in om de 45.000 euro in 2019/2020 in te zetten voor de versterking van de biodiversiteit in het recreatiegebied de Dobbeplas.

Dit was onze bijdrage voor de eerste termijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Stemverklaring bij agendapunt '4e Zienswijze Governance Avalex' van de besluitvormende raadvergadering van 27 juni 2019

Lees verder

Bijdrage motie vreemd aan de agenda wildopvang Delft gemeenteraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!