Bijdrage maat­schap­pe­lijke impact­analyse


12 februari 2021

Zoönosen en corona

Voorzitter.

De Partij voor de Dieren bekijkt de coronacrisis vanuit een breder perspectief. Zoönosen als corona, Q-koorts en de vogelgriep zijn geen nieuw verschijnsel. Ze komen niet zomaar aanwaaien, maar ze komen direct voort uit de manier waarop de mens met de natuur en de dieren omgaat. Nederland is het meest veedichte land ter wereld en dat moeten we inperken. Vanuit de veeteelt exporteren we 80% naar het buitenland en de Partij voor de Dieren vindt dat dit moet veranderen en dat mede vanwege de zoönosen een einde moet komen aan de intensieve veehouderij en de productie voor de wereld. Dat geldt ook voor onze glastuinbouw. Er zou veel meer voor regionale behoefte geproduceerd moeten worden en een overgang naar de productie van duurzaam geteelde groenten in kassen. We moeten dus niet terug naar het oude normaal en de eenzijdige focus leggen op economische groei. Onze leefomgeving en de samenleving krijgen steeds meer te lijden onder de gevolgen hiervan, zoals de stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, klimaatcrisis, vervuiling van lucht, water en de bodem en een toenemend gevaar op zoönosen, met een enorme negatieve impact op die samenleving. We zouden ook politiek moeten inzetten op het vergroten van de bewustwording dat niet alles om de mens en zijn geld draait! Ik heb laatst een tweet geplaatst met de tekst: ‘Alles wat echt van waarde is, bezit je niet, dat heb je lief.’ Zo moeten we onze leefomgeving gaan benaderen en als zodanig ermee omgaan. We kunnen gewoonweg niet meer terug naar het oude normaal.

Natuur en groen

We vinden het van groot belang om meer te investeren in natuur en groen. Tijdens de coronacrisis is wel gebleken hoe groot de behoefte is aan recreatie in de buurt in het groen! Een robuuste natuur, die tegen een stootje kan is van essentieel belang voor de leefbaarheid van mens en dier. Is het college bereid om extra te investeren in meer groen in onze gemeente, zeker nu de behoefte eraan zo groot is gebleken?

We vragen aandacht voor de enorme vervuiling door afval dat mensen achterlaten in de natuur en recreatiegebieden. Door het intensieve gebruik ligt er veel afval, waaronder mondkapjes, waar veel dieren de dupe van worden. Is het college bereid om extra maatregelen te treffen om dit tegen te gaan en rommel op te ruimen?

Klimaatdoelen

We moeten inderdaad de klimaatdoelstellingen niet uit het oog verliezen, zoals in het Berenschot-rapport wordt aangegeven. De gezondheidscrisis, economische crisis en sociale crisis kunnen ervoor zorgen dat de klimaatdoelstellingen naar de achtergrond verdwijnen. De coronacrisis biedt echter ook kansen om sterk in te zetten op het nieuwe normaal en niet te blijven hangen in het oude.

Woningbouw

Een aandachtspunt blijft de regionale vraag naar betaalbare woningen staat in het rapport. We hebben er al eerder voor gepleit, maar Tiny Houses kunnen echt bijdragen aan de oplossing ervan. Ze zijn niet duur, maar wel duurzaam.

Lokale ondernemers

Lokale ondernemers moeten we steunen en het ‘koop lokaal principe’ steunen we van harte.

Cultuur

Ook vragen we aandacht voor de cultuursector, die het heel zwaar heeft in deze moeilijke periode.

Mobiliteit

Fietsgebruik en wandelen, maar ook thuiswerken neemt nog steeds toe. Dat heeft gevolgen voor de toekomst en we steunen de aanbeveling om de ambities op het gebied van verdere verduurzaming van mobiliteit een extra impuls te geven en ook andere vormen van mobiliteit. We zijn dan ook zeker geen voorstander van meer asfalt in onze gemeente, ook niet t.b.v. de glastuinbouw. We staan verdere verduurzaming van de glastuinbouw voor. In het rapport staat dat de glastuinbouw het goed doet tijdens de tweede golf. Het voorstel van de aanleg van de Verlengde Komkommerweg lijkt ons een verkapte manier om de glastuinbouw van dienst te zijn en de coronacrisis hiervoor te misbruiken, zoals de aanleg van die Verlengde Komkommerweg waarover gesproken wordt. Dit heeft o.i. niets met de coronacrisis te maken.

Kwetsbare groepen

We vragen aandacht voor kwetsbare groepen en de toenemende eenzaamheid, ook onder jongeren. We hebben een jonge fractievolger van 21. Hij gaf aan dat onder veel jongeren een machteloos gevoel groeit, omdat zij zich niet gehoord voelen in discussies over hun welzijn en hun toekomst. Sommigen ontbreekt het aan veerkracht om met tegenslagen en situaties als corona om te gaan. Gerichte aandacht, ook vanuit de politiek, kan er voor zorgen dat het wederzijdse vertrouwen en de betrokkenheid van jongeren sterker wordt en daarmee ook het plezier voor de jeugd om betrokken te zijn bij de samenleving en politieke besluitvorming. Is het misschien een idee om een jongerenraad tot 18 jaar in te stellen of een andere manier waarop deze jongeren hun stem aan ons kunnen laten horen? Graag een reactie van de raad en het college. Dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!