Bijdrage oordeels­vor­mende raads­ver­ga­dering


10 december 2020

A. Wijziging APV

Carbidschieten

In verband met de coronacrisis geldt er voor de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod. De vrees bestaat dat het carbidschieten door inwoners als een alternatief voor het afsteken van vuurwerk wordt gezien. Carbidschieten kan, indien dit niet goed wordt uitgevoerd, zeer gevaarlijk zijn en leiden tot ongelukken. In Pijnacker-Nootdorp is slechts een beperkte traditie voor carbidschieten. Daarom is er een ontheffingsmogelijkheid toegevoegd, waarbij voorwaarden gesteld worden. Het is een extra drempel en ook de handhaving wordt gemakkelijker.

Onervarenheid van carbidschieten kan tot ongelukken leiden, waardoor de zorg extra wordt belast. Om dit te voorkomen willen we een amendement indienen voor een algeheel verbod op carbidschieten in de Algemene plaatselijke verordening Pijnacker-Nootdorp op te nemen. Ook stellen we voor om voorwerpen en/of stoffen die overduidelijk zijn bedoeld voor het carbidschieten, te verbieden om bij zich te hebben en/of te vervoeren. Aanvankelijk wilden we de mogelijkheid van een ontheffing toevoegen, maar dat is voor dit jaar gezien de tijdspanne, niet meer mogelijk. Maar ook buurgemeenten Delft, Zoetermeer en Den Haag kiezen voor een algeheel verbod. Met ook als reden om de zorg te ontlasten, maar ook het risico op carbid schieten als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Daarnaast is het risico groot dat te veel mensen bij elkaar komen, terwijl we dit juist moeten voorkomen! Mogelijk kunnen we volgend jaar tijdig een ontheffngsmogelijkheid toevoegen. Graag een reactie van het college.

Register vaststellen nachtverblijf

Vaststellen nachtverblijf in nachtregister:

Hoe zit het met de privacy? Verder prima.

Verbod oplaten ballonnen

Geweldig dat het verbod om ballonnen op te laten in de APV is opgenomen!

Mogelijkheid tot aanlijnen/muilkorven gevaarlijke honden op eigen terrein

Is bedoeld om bijtincidenten met gevaarlijke bijtgrage honden te voorkomen met bv postbezorgers/koeriers. Geldt niet als er maatregelen getroffen zijn waardoor derden het terrein niet kunnen betreden.

Tegengaan ondermijning

Lijkt me prima voorstel!

Seksinrichtingen en escortservices

Lijkt me ook prima. Is vooral bedoeld om (jonge) prostituees beter te beschermen, uitbuiting te voorkomen en mensenhandel tegen te gaan (minimumleeftijd is verhoogd naar 21 jaar).

Standplaatsen openbare ruimte van deelmobiliteit

Hier gaat het om het gebruik van de openbare ruimte door deelvoertuigen. Door te werken met vergunningen hiervoor wordt beter grip gehouden op het gebruik van de openbare ruimte. Akkoord!

B. Verzamelplan 2020

Onze zorg is dat geleidelijk aan de linten steeds meer worden volgebouwd met huizen doordat er schuren worden afgebroken, wat ten koste gaat van de specifieke lintenvisie. En zoals ook de provincie aangaf is een schuur wel passender in het landschap dan nieuw gebouwde woningen. We ondersteunen het zienswijze van de provincie!

We moeten ons buitengebied goed beschermen en het mag niet plaatsvinden, omdat het nu eenmaal een goed verdienmodel is. De lintenvisie moeten we zorgvuldiger uitvoeren. Oude Leedeweg, Keulseweg, Zuideindseweg, Onderweg.

We zijn zeer kritisch op de zoals genoemd wordt de ‘ruimte voor ruimte regeling’, omdat ook in het verleden al gebleken is dat het lang niet altijd kwaliteits- en kwantiteitswinst oplevert.

Ik wil de wethouder vragen om inzichtelijk te maken hoeveel ruimte er nog is voor de Ruimte voor Ruimteregeling, aangezien die al in 2014 is afgeschaft. We beraden ons nog hoe we over dit plan gaan besluiten.

C. Bestemmingsplan de Scheg

De PvdD ziet de Scheg als een inbreilocatie waar nieuwbouw plaatsvindt die significant bijdraagt aan realisatie van meer sociale huurwoningen. Tegelijk is er sprake van natuurvernietiging. Wij hebben ook de vele inspraakreacties en zienswijzen gelezen van de huidige buurtbewoners en snappen hun zorgen en bezwaren. Dit maakt de Scheg een moeilijk dossier voor onze fractie. Een belangrijke afweging voor ons was, net als bij het voorontwerpbestemmingsplan, de toezeggingen van het College. Te meer omdat die ook via een amendement in de beantwoording van de inspraakreacties zijn opgenomen: wij vertrouwen erop dat er met respect voor de aanwezige flora en fauna gebouwd gaat worden en in deze nieuwe wijk een grote ecologische zone en veel natuurinclusieve bouw komt, zodat het leefgebied voor de aanwezige dieren effectief in stand blijft en de biodiversiteit mogelijk zelfs wordt vergroot. Alles in beschouwing nemend, kan onze fractie instemmen met de voorgestelde nieuwbouw in dit gebied.

D. Ontwerp bestemmingsplan Balij Bieslandsebos

De inspraak van Natuurlijk Delfland ondersteunen we van harte en we bedanken de Buytenhouttafel voor hun inzet. We vragen het college om helemaal geen evenementen in recreatieterrein De Dobbeplas toe te staan. Het is een natuur- en recreatiegebied. Laten we dat vooral zo houden.

Retraitecentrum Stiltegoed is voor ons een lastige afweging. We begrijpen de behoefte aan een stilteplek en gunnen mensen die, maar niet bouwen in deze waardevolle groene ruimte, ook al is de overnachtingsmogelijkheid eruit gehaald.

Dan de Bieslandseweg 2. Ook dat is voor ons een lastige afweging. Nu heeft het de bestemming manege, maar het staat leeg. We begrijpen de mogelijkheid die het college nu ziet om deze bestemming eraf te halen en te realiseren. Maar voorlopig worden het er meer. Wel vinden we het een goed plan dat stallen aan nieuwe diervriendelijke eisen gaan voldoen. Er is echter wel sprake van een uitbreiding van de bebouwing, van 1.300 m2 naar een oppervlakte van 2.086 m2 midden in een groen en waardevol gebied. De verkeersdruk op de smalle en landelijke Noordeindseweg neemt significant toe en dat vinden we onwenselijk. We zijn het eens met EA dat het bestaande bedrijf Noordeindseweg 74 moet blijven voortbestaan! We gaan ons nog beraden over onze besluitvorming over dit onderwerp.

E. Evaluatie starterslening
Wat ons betreft geen vervolg van de starterslening. Uit de evaluatie blijkt zelfs dat als gevolg van een starterslening vaak een duurdere woning wordt gekocht dan men eigenlijk kan betalen. Dat vinden we geen gewenste situatie. We willen niet een nog grotere schuldenmaatschappij. Goedkopere, betaalbare en duurzame woningen is de oplossing. Daarin moeten we investeren, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses. Met name bij jongeren is hier veel interesse in. Minder woonkosten en meer geld voor andere zaken. Niet meer investeren in dure eengezinswoningen. Die zijn voldoende beschikbaar. Wat ons betreft dus geen vervolg van de starterslening.

F. Najaarsnota

Deze najaarsnota geeft een helder overzicht van de kostenrealisatie in 2020 tot op heden. De enige onaangename verrassing voor onze fractie was de uitgave van 193.000 euro voor procesbegeleiding en doorrekening door twee externe bureaus voor de totstandkoming van het interventieplan Sociaal Domein. Het bedrag lijkt niet in verhouding te staan tot het resultaat. Bijna 200 ton voor een rapport van 50 bladzijden. Voor dat bedrag kun je 2 a 3 fte een jaar tijdelijk in dienst nemen.

Als we vervolgens ook de extra kosten voor de accountant in ogenschouw nemen en de beantwoording ten aanzien daarvan, namelijk dat de accountant meer werk moest doen wegens beperkte capaciteit van de eigen medewerkers, vragen we ons af of hier geen structureel probleem van onderbezetting aan ten grondslag ligt. Onze gemeente heeft een relatief klein aantal ambtenaren per 1000 inwoners, maar is dat wel een financieel optimum of betalen we alsnog een hogere prijs door de inhuur van externen om hiervoor te compenseren? Het werk moet immers gedaan worden. Graag een reactie van het college hierop.

G. Investeringsschema

Als er bezuinigd moet worden, leert de geschiedenis dat cultuur en duurzaamheid als eerste in de ijskast gezet worden. Dat vindt onze fractie onacceptabel. Wij zijn dan ook blij met het voorliggend voorstel van het college om op deze creatieve, legale wijze de Enecogelden toch te kunnen aanwenden, om te kunnen blijven investeren in onze ambities zoals vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord. De termijn van 10 jaar lijkt ons nog steeds wat optimistisch, maar daar kan een toekomstige raad altijd nog zijn eigen oordeel over vellen. Wij zullen instemmen met dit voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!