Bijdrage Metro­po­litaan Fiet­se­coduct


15 februari 2024

Bijdrage Metropolitaan Fietsecoduct

Allereerst wil ik de voordelen benoemen van het voorliggende voorstel. Een ecoduct is zodanig ingericht dat het dieren toelaat veilig de weg over te steken. Zo kunnen natuurgebieden die door wegen worden doorkruist, met elkaar verbonden worden. En er wordt zo een betere verbinding gelegd tussen Midden-Delfland, de Groenzoom, het Groene Hart en dus zelfs naar de kuststreek. Het verbinden van natuurgebieden is van essentieel belang om een robuust netwerk te krijgen in een verstedelijkt gebied als de onze en er dus ruimte wordt geboden dat dieren zich kunnen verplaatsen. En dat is een belangrijke meerwaarde op hoger niveau.

Daarnaast biedt het fietsecoduct en het fietspad goede mogelijkheden voor fiets woon-werkverkeer en meer ruimte voor fietsrecreatie. Dat ontlast de autowegen en is bovendien gezonder, omdat mensen meer bewegen.

Verder heeft de Metropolitaan Fietsecoduct een breder regionaal belang dan ons gemeentelijk belang. Het betreft een fietsnetwerk tussen Rotterdam-Delft-Zoetermeer en Den Haag. Onze gemeente is daar onderdeel van.

We zien dus de belangrijke winst voor migratiemogelijkheden voor dieren en vermindering van het autoverkeer in onze gemeente en de regio.

Tegelijkertijd ontstaat er meer uitstoot door bromfietsers, maar eind dit jaar zijn snorfietsen met een benzinemotor verboden en het aantal elektrische brommers neemt toe.

Maar hoe wordt omgegaan met de grote verschillen in snelheden van de diverse toekomstige fietspadgebruikers en het borgen van de veiligheid van de diverse verkeersdeelnemers? Graag een reactie.

Tijdens de vorige ronde van de bespreking over dit onderwerp was voor onze fractie niet duidelijk wat de nadelige ecologische gevolgen waren voor het nabijgelegen NNN-gebied Ackerdijkse Plassen. Dat baarde ons zorgen en daarom hebben we toen ingestemd met herbespreking van het besluit. Inmiddels is er meer duidelijkheid.

De beheerder van het gebied, Natuurmonumenten, heeft in een brief aangegeven dat één belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg van het fietspad is dat verlichting geen nadelige gevolgen mag hebben voor de natuur in De Ackerdijkse Plassen. Ik ben voornemens hiervoor een amendement in te dienen. Ook de inspraak van de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP) en de KNNV is gebleken dat zij voorstander zijn van de aanleg van het fietsecoduct, mits de natuur rondom de Ackerdijkse plassen niet wordt aangetast.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er geen nadelige ecologische gevolgen zijn door de aanleg van het fietspad. Het slecht gaat met de biodiversiteit en de insectenstand. De Ackerdijkse Plassen is een belangrijk en waardevol natuurgebied in onze gemeente; het is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat in een belangrijk natuurgebied in onze gemeente als de Ackerdijkse Plassen de ecologische waarde niet achteruit gaat door de aanleg van de MFR, maar juist wordt vergroot. De biodiversiteit in deze bermen rond het huidige fietspad ter plaatse van de Ackerdijkse Plassen laat momenteel te wensen over. Bij de aanleg van de MFR zijn er kansen om de insectenstand een positieve impuls te geven door het inzaaien van bloemrijk inheems mengsel. Hierdoor kunnen niet alleen de flora en fauna hiervan profiteren, maar ook fietsers en wandelaars kunnen ervan genieten. Ik ben voornemens ook hiervoor een amendement in te dienen.

Omwonenden hebben bij de vorige bespreking veel zorgen geuit over de aantasting van de natuur in het gebied langs de Ackerdijkse Plassen en hun bezwaren geuit. We begrijpen de zorgen van de omwonenden, die meer overlast verwachten door de aanleg van het fietspad. Waarom heeft het college hier niet meer aandacht aan gegeven. Een aandachtspunt betreft de participatie en gesprekken met omwonenden vooraf. Bijvoorbeeld de Bewonersvereniging Oude Leede is volgens onze informatie niet geconsulteerd. Waarom heeft het college hier niet meer aandacht aan gegeven? Graag een reactie. Dit laat wat onze fractie betreft te wensen over en we vragen het college om in de toekomst aan de voorkant bij alle plannen participatie een prominente plek te geven en ook bij toekomstige omgevingsplan voorafgaand meer aandacht aan te geven, zodat knelpunten bij de besluitvorming waar mogelijk zijn weggenomen. Ik sluit mij aan bij de gestelde vragen over mogelijke schade.

Als laatste sluit ik me aan bij de vraag van mevrouw Graafland over de mogelijkheden voor alternatieve weilanden voor manege de Prinsenstad, omdat het talud over de A13 ten koste gaat van een deel van een weiland voor paarden.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Ambitienotitie Dwarskade

Lees verder

Bijdrage Winkeltijdenverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!