Bijdrage Oordeels­vor­mende verga­dering Verza­melplan 2022-2023


17 november 2022

Industrieweg 12 Nootdorp

Door het college wordt voorgesteld om de bestemming van de woning aan de Industrieweg 12 in Nootdorp te wijzigen van ‘bedrijfswoning’ naar ‘burgerwoning’ De woning ligt echter pal naast het bedrijf op minder dan 10 meter en voldoet daarmee niet aan de gestelde eisen van een minimale afstand van 10 meter van het bedrijf. Dit kan toch niet de bedoeling zijn! Graag een reactie van de wethouder hierop. Het huis staat zelfs al te koop als burgerwoning, terwijl dat nog niet is vastgesteld.

Ter plaatse van deze functieaanduiding is wonen in een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen worden daarbij als volgt gedefinieerd: ‘een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, kennelijk slechts bestemd voor één persoon of gezin, van wie huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk is’. Deze definitie zou betekenen dat de woning alleen gebruikt mag worden als woning behorende bij een bedrijfspand of terrein als beheerderswoning. Aangezien de woning hier los van de bedrijven is gesitueerd en al lange tijd los functioneert lijkt het dat deze woning al langere tijd als burgerwoning in gebruik is. Dat was ook het geval op de Langelandseweg in Nootdorp. Hier voldoet de omzetting van de Industrieweg 12 naar een burgerwoning niet aan de gestelde eisen. Ik zal dit toelichten.

In de stukken staat het volgende. Wanneer de ‘bedrijfswoning’ als ‘burgerwoning’ wordt bestempeld zal de woning vanwege de ‘nieuwe’ functie weer strikt aan de richtafstanden van omliggende bedrijven getoetst moeten worden. Met name de direct omliggende locaties waar bedrijvigheid in maximaal milieucategorie 2 (richtafstand 10 meter in gemengd gebied) is toegestaan vormen hierbij een knelpunt omdat deze op minder dan 10 meter van de woning zijn gelegen.

Toekennen van woonbestemming aan bedrijfswoningen.

In de stukken staat: ‘Zoals gezegd biedt de VNG handreiking ‘Bedrijven & milieuzonering’ op deze specifieke situatie geen uitkomst omdat het hier om een historisch gegroeide situatie gaat. De woning kan dus niet volledig worden beschermd tegen de omliggende bedrijven als bedrijfswoning. Vraag is of dit bij het omzetten naar een burgerwoning op deze locatie dan wel zo zou moeten zijn.

Graag een reactie van de wethouder op

  • het feit dat de woning op minder dan 10 meter afstand van het bedrijf staat
  • niet kan worden beschermd tegen de omliggende bedrijven

Daarnaast is niet duidelijk wat de akoestische situatie ter plaats eis en heeft er nog geen onderzoek hiernaar plaatsgevonden en of eventueel hogere grenswaarden vastgesteld dienen te worden. Ook hier graag een reactie van de wethouder.

Bestemming tuin.

Ook blijft het onduidelijk wanneer er wel ‘tuin’ mag worden bestemd en wanneer niet. We vragen het college om dit duidelijker maken in de bestemmings- en toekomstige omgevingsplannen. Wanneer is het buitengebied en wanneer niet bijvoorbeeld.

Achtergrondinformatie

De woning aan de Industrieweg 12 te Nootdorp is jaren geleden verkocht met instemming van de gemeente. Hierbij is niet het voorbehoud gemaakt dat sprake dient te zijn van een bedrijfswoning. Sinds die tijd is de woning altijd in gebruik geweest als burgerwoning, ondanks dat het bestemmingsplan in die periode enkele keren is herzien en daarin is bestemd als ‘bedrijfswoning’. De huidige eigenaar wil de woning verkopen en dit geeft nu problemen waardoor gemeente is verzocht de bestemming in overeenstemming te brengen met het reeds jaren bestaande, feitelijke gebruik. De bestemming zal – gelet op de voorgeschiedenis en de specifieke omstandigheden – veranderd worden, mits de omliggende bedrijfsvestigingen hiervoor geen belemmering opleveren. Door een deskundige op het gebied van milieuzonering is beoordeeld of het toekennen van een reguliere woonbestemming toelaatbaar is. Uit die beoordeling blijkt dat daartegen geen bezwaren bestaan. De beoordeling is als bijlage bij deze plantoelichting opgenomen. De gronden hebben in het bestemmingsplan ‘Oostambacht 2017’ de bestemming ‘Bedrijventerrein’, met de functieaanduiding ‘bedrijfswoning’. De bestemming wordt omgezet naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’. De bestemming ‘Tuin’ komt te liggen vóór de gevel van de naar de Kruisweg gekeerde zijde tot een meter achter die gevel. De rest van het perceel krijgt de bestemming ‘Wonen’, waarbij het bouwvlak van de woning om (het hoofdgebouw van) de woning komt te liggen

Geerweg 13 Nootdorp

Er staat dat een stikstofdepositieberekening ten behoeve van de beoogde werkzaamheden (bouwfase) niet noodzakelijk is door de partiële vrijstelling voor stikstofuitstoot tijdens de bouw-, sloop- en aanlegwerkzaamheden. Er is een stikstofdepositieberekening nodig voor de gebruiksfase, omdat er verandering in gebruik van het plangebied zal optreden ten opzichte van het huidige.

Deze vrijstelling is achterhaald. Hoe gaat het college hier mee om?

Er komen mogelijk vleermuizen, de rugstreeppad en broedvogels voor op het plangebied. We willen dat de zorgplicht voor deze dieren goed wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Graag een reactie van de wethouder hoe dit gewaarborgd wordt.

Elke keer moeten we ambtelijke stukken herzien op basis van jurisprudentie e.d.

Tuin binnen de bebouwde kom en wonen buiten de bebouwde kom

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage woningbouwplan Vrijenban II Delfgauw

Lees verder

Bijdrage Ruimte voor ruimte regeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!