Bijdrage woning­bouwplan Vrijenban II Delfgauw


17 november 2022

Ecologische verbindingszone

Het plangebied betreft een belangrijke ecologische verbindingszone tussen de Zuid- en de Noordpolder in onze gemeente. Uit de ecologische quickscan blijkt dat de aanwezigheid van een aantal inheemse beschermde diersoorten in het plangebied aanwezig zijn. Zwaarder beschermde soorten kunnen in het projectgebied niet uitgesloten worden. Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald of zwaarder beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn, middels een soortgericht onderzoek. Het gaat hier om vleermuizen, de huismus, gierzwaluwen en boerenzwaluwen. Voor deze zwaarder beschermde soorten is vervolgonderzoek noodzakelijk, op welke locatie deze soorten zich mogelijk bevinden en in welke periode van het jaar dit onderzoek dient te worden uitgevoerd. Volgens onze informatie heeft er geen ecologisch vervolgonderzoek plaatsgevonden, terwijl dit wel nodig is. Graag een reactie van de wethouder hierop.

Daarnaast moeten er voor het project weer volwassen bomen worden gekapt.

De Partij voor de Dieren heeft veel moeite met de aantasting van de leefomgeving, niet alleen voor veel inwoners van Delfgauw, maar ook voor de daar levende dieren en bomen, die weer het onderspit moeten delven als het plan doorgaat.

Bart Dekkerveld

Het Bart Dekkerveld heeft een zeer belangrijke sociale functie voor de inwoners van Delfgauw. Niet alleen op Koninginnedag, maar ook op andere momenten is het veld een plek om te spelen en voor ontmoeting, die de PvdD niet verloren wil laten gaan, of, zoals voorgesteld wordt, verkleind. Klopt nu de afmeting, zoals in de schriftelijke beantwoording door het college is aangegeven? Voldoende leefruimte in een kleine gemeenschap als Delfgauw is van groot belang en het huidige Bart Dekkerveld heeft bovendien een grote (cultuur)historische waarde voor de gemeenschap. Daar moeten we niet aan tornen.

Lintenvisie

In de Omgevingsvisie staat het plangebied duidelijk aangemerkt als een gebied van bescherming en versterking van cultuurhistorische linten en elementen. De fout van toevoeging als transformatiegebied na de ontwerpfase moet gerepareerd worden vinden wij, inclusief de mogelijkheden tot inspraak en participatie van inwoners.

In de Omgevingsvisie staat dat de cultuurhistorische linten aantrekkelijke fietsroutes zijn en de groene randen fungeren als leefgebied voor dieren en planten. Daarmee zijn de linten belangrijke verbindingen die een waardevolle bijdrage leveren aan de landschappelijke structuur en identiteit van Pijnacker-Nootdorp. In aanvulling op de karakteristieke linten draagt ook de historische bebouwing (onder andere gemeentelijke- en rijksmonumenten) in belangrijke mate bij aan de herkenbaarheid van de gemeente. Daar past geen woonwijk van 40 woningen in!

De PvdD vindt het een aantasting van het lint aan de Noordeindseweg en daarnaast verwording naar een harde overgang van woningbouw naar het groene buitengebied in plaats van de huidige zachte overgang door het bestaande groen en het Bart Dekkerveld.

Vrijstelling bouwsector niet meer van toepassing

De aanlegwerkzaamheden vallen niet meer onder de partiële vrijstelling voor de bouwsector. Dit is achterhaald door een rechterlijke uitspraak en heeft gevolgen voor de bouwplannen. Hoe wil het college hiermee omgaan?

Ontwikkeling glastuinbouwgebied Kooltuin

De PvdD ziet veel meer in de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Kooltuin voor de ontwikkeling van woningbouw. Het gebiedsplan glastuinbouw wordt daardoor nog belangrijker en als dat besproken wordt, zal de PvdD daar voorstander van zijn. Nu is het voorstel puur gericht op de plannen van de projectontwikkelaar, zonder oog te hebben voor een visie op gebiedsontwikkeling. We vinden dat het college nu zijn oren teveel laat hangen naar de projectontwikkelaar en te weinig naar de inwoners en gebiedsbescherming.

Participatie

De Partij voor de Dieren vindt de participatie, zoals die nu heeft plaatsgevonden, echt onvoldoende. Er is sprake geweest van informatievoorziening, zeker naar de bewoners van de Noordeindseweg. Er is nagenoeg niets gedaan met de inbreng van de inwoners.

Bewoners van de Noordeindseweg, ook aan de Delftse kant, zijn niet of in een zeer laat stadium betrokken en dat kan echt niet. De participatie met bewoners moet echt beter en plannen moeten in samenspraak met bewoners worden vorm gegeven in plaats van de huidige nagenoeg onveranderde plannen, ook na de ‘participatie’ en tegen de wil van niet een paar, maar heel veel bewoners van Delfgauw. In de Kaderstellende notitie omgevingsprogramma groen in en om de kernen is vastgelegd dat bij de uitwerking van de Omgevingsvisie de participatie goed geborgd moet zijn. Het resultaat moet zijn dat de maatregelen moeten aansluiten bij de behoefte van inwoners en gericht zijn op versterking van de groene kwaliteit. Dat is hier zeker niet het geval, waardoor het voorstel niet voldoet aan eerder vastgestelde kaders.

Afstand tot de kassen

Ook de overlast van de naastgelegen kassen baart ons grote zorgen en vormt een grote belemmering voor woningbouw aldaar. Mensen die gevoelig zijn voor laagfrequent geluid zullen daar zeker hinder van ondervinden. En dit is niet eens onderzocht. Daarnaast zal er sprake zijn van lichtoverlast, wat het menselijk bioritme zal verstoren, maar ook van overlast van vrachtwagens, die in de vroege ochtenduren zorgen voor extra lawaai en geluidsoverlast. Daar wordt door het college geen of onvoldoende rekening mee gehouden.

Bestaand Stads- en Dorpsgebied

Het plangebied bevindt zich buiten Bestaand Stads- en Dorpsgebied (de vroegere rode contouren) en is niet in overeenstemming met de provinciale regels. Kan de wethouder nader toelichten hoe er gebouwd kan worden buiten BSD gebied?

Samengevat

De Partij voor de Dieren kan zich vinden in de bouw van 9 huizen die worden gebouwd op de plek waar nu de schuren staan en die aansluiten op Vrijenban I.

De PvdD kan zich niet vinden in de verdere uitbreiding met 40 woningen in Vrijenban II en zal, net als bij het voorontwerpbestemmingsplan, ook nu weer tegen het ontwerpbestemmingsplan stemmen.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Uitvoeringsprogramma 2022-2026

Lees verder

Bijdrage Oordeelsvormende vergadering Verzamelplan 2022-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!