Bijdrage oordeels­vorming dieren­pension en toegangsweg Oude Polder


15 september 2022

Oordeel Dierenpension Oude Polder:

De PvdD vindt dat er een geschikte locatie gevonden moet worden voor het dierenpension en hondenschool in onze gemeente, want daar is grote behoefte aan, zoals ook uit de bijdrages van de diverse insprekers is gebleken. De PvdD vindt dat we daar hoe dan ook een locatie voor moeten vinden in onze gemeente, ook in het belang van het welzijn van huisdieren in onze gemeente. Maar niet in de Oude Polder. Ik zal dat nader toelichten.

Groot bezwaar van de huidige gekozen locatie is de massale weerstand van omwonenden voor de locatie Oude Polder en dit bezwaar wegen we mee in onze besluitvorming.

Daarnaast is het gevaar groot, dat als de eerste stap voor bebouwing in de Oude Polder is gezet, de volgende stap de volgende bebouwing in de Oude polder wordt. De PvdD vindt dat de Oude Polder groen moet blijven en niet bebouwd gaat worden en dat de Tiny Forest daar gerealiseerd gaat worden. We overwegen op een later moment een motie in te dienen om een bestemmingsplanwijziging hiervoor te starten en de wijzigingsbevoegdheid eraf te halen.

We geven er de voorkeur aan een locatie voor het dierenpension in het duurzaam glastuinbouwgebied (niet het groengebied), zo mogelijk in de omgeving van Blauw Gele Vendel, wat eveneens een diergerelateerde locatie is en ook gerealiseerd is in gebied met bestemming glastuinbouw, wat gewijzigd is. Het is dus wel degelijk mogelijk. Daar is er geen overlast en dat is het onderzoeken waard. Ook de eigenaren van het dierenpension noemen dit als een wenselijke optie. En als dat niet kan, dan elders in duurzaam glastuinbouwgebied, of op een bedrijventerrein met de mogelijkheid voor een bedrijfswoning vinden we ook een optie, met dus een bestemmingsplanwijziging. Angst voor en zorgen over overlast zijn er daar minder.

We vragen het college dus om op zoek te gaan naar een andere geschikte locatie, zoals eerder aangegeven en met een voorstel te komen, waaronder het opnieuw onder de loep nemen van eerdere onderzochte locaties. En ook locaties te onderzoeken, die niet in gemeentelijk bezit zijn.

Het voorstel van mevrouw Bijl om het onderwerp van de agenda te halen en andere locaties te onderzoeken helpt mogelijk het dierenpension om sluiting te voorkomen.

Oordeel toegangsweg Oude Polder:

We vinden het voorstel voor de aanleg van een ontsluitingsweg naar de Oude Polder a raison van 800.0000 euro geen goed plan. De PvdD geeft er de voorkeur aan om in een later stadium een bestemmingswijziging te starten om de Oude Polder groen te houden. Het geld kunnen we dan veel beter besteden voor meer groen in onze gemeente in plaats van meer asfalt.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage oordeel Participatie

Lees verder

Bijdrage Gewijzigd vaststellen beleidsnota Woningvoorraad, Parapluplan 2022 en 1e herziening Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!