Bijdrage oordeels­vorming Jaar­stukken 2019 Kadernota 2020


8 juli 2020

Allereerst wil ik het college bedanken voor de beantwoording van onze technische vragen.

In grote lijnen kan de PvdD zich vinden in de Kadernota m.u.v. de toekomstige woningbouwplannen.

We maken ons zorgen over de toenemende financiële kosten voor de WMO en de jeugdzorg. En ook op wat dit op termijn kan betekent voor de kwaliteit en intensiteit van de van benodigde zorg. We vragen het college ons frequent en up to date te informeren over de situatie. Ook de steeds toenemende kosten voor de gemeenschappelijke regelingen waar we nauwelijks grip op lijken te hebben, baren ons zorgen.

Maar ook economisch zullen de gevolgen van de coronacrisis nog nadreunen in onze gemeente. Ik kom hier later in mijn betoog op terug. Evenals de gevolgen voor cultuur en de sportverenigingen.

We hebben kennis genomen van de brandbrieven aan het Rijk en hopen met het college op een gunstige hervorming van het gemeentefonds en een meer reële vergoeding. Echter vinden wij ook dat onze gemeente een relatief rijke gemeente is en we ons niet nu al door een mogelijk tekort in de toekomst lam moeten laten leggen.

Ik wil nu graag de aandacht vestigen op het gemeentelijk bermbeheer en maaibeleid en daarbij wil ik ingaan op de antwoorden die we hebben gekregen op onze schriftelijke en technische vragen over het maaibeleid.

Ecologisch bermbeheer

De argumenten gegeven door het college om te verklaren dat een ecologisch bermbeheer langs een aantal landelijke wegen, zoals de Overgauwseweg en de Zuideindseweg, niet realistisch zou zijn, vinden wij niet steekhoudend. De meerwaarde is zeker niet nihil! Op zich zijn de bermen langs de landelijke wegen al bloem- en kruidenrijk. Graafwerkzaamheden voor kabels zijn niet continu, maar slechts incidenteel slootvuil komt in meerdere bermen voor, maar kan prima worden afgevoerd! Ook de keur van het Hoogheemraadschap kan worden besproken met het schap. We vragen ons af of niet het financiële aspect het eigenlijke argument is.

De goedkoopste en minst duurzame vorm van onderhoud is klepelen, zeker voor de insectenpopulatie is dit geen goede methode. En hiervoor wil de gemeente zich juist inzetten. Dat staat haaks op elkaar.

De Partij voor de Dieren is van mening dat bij de aanbesteding niet alleen gekeken moet worden naar de laagste kosten, maar ook nadrukkelijk de ecologische kwaliteit hierbij moet worden betrokken en kansen actief moeten worden benut. Kijk dus niet alleen naar kosten ook naar de baten, zoals de opbrengst voor biodiversiteit en de (economische) waarde van insecten. Bloeiende planten trekken heel wat insectensoorten aan, die zoeken naar geschikt voedsel en een beschutte leefplaats. Insecten trekken dan weer andere dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren en amfibieën.

De gemeente zet zich al in om de insectenstand te verbeteren en ecologisch bermbeheer kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Daarom vragen we het college om:

  • Het klepelen verder af te bouwen;
  • Dit bij de aanbesteding nadrukkelijk mee te nemen; meer ecologisch beheer mee te nemen;
  • Voor 1 november 2020 de gemeenteraad hierover te informeren.
  • bij het nemen en uitvoeren van steunmaatregelen in te zetten op duurzame en groene
  • mogelijkheden te onderzoeken om de lokale economie sneller te verduurzamen;
  • deze mogelijkheden voor 1 november 2020 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Graag een reactie.

Coronacrisis en economie

De coronacrisis is een weerslag van hoe wij leven en hoe wij ons gedragen. We gaan van de ene naar de andere crisis en de klimaatcrisis zal een nog veel erger effect hebben op ons leven en de economie dan de coronacrisis als we nu geen actie ondernemen! Je ziet nu al de symptomen, zoals onvoorspelbare weerpatronen, grote bosbranden, extreme droogte, overstromingen en woestijnvorming.

De toenemende strakke, systeemgerichte globalisering is zeer kwetsbaar gebleken, dat is ook gebleken bij de glastuinbouw in onze gemeente, waar de export grotendeels kwam stil te liggen. Die ketens worden steeds langer en wereldwijder en dragen steeds meer risico in zich. Deze crisis legt de systeemfouten bloot die in onze systemen zijn gekropen. Het lokaler, kleinschaliger en duurzamer inrichten van de economie helpt om geld en waarde eerlijker te verdelen en mensen en bedrijven weerbaarder te maken tegen calamiteiten en ook tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

We zijn intelligent de crisis ingegaan, maar laten we er slimmer uitkomen. Het college overweegt een aantal steunmaatregelen. Meerdere wetenschappers en organisaties geven aan dat het in het belang van huidige en toekomstige generaties van groot belang is om nu in te zetten op slimme en duurzame, groene investeringen. We kunnen een win-win situatie creëren en kansen benutten voor versnelling van verduurzaming van onze lokale economie, zoals meer thuiswerken en kortere voedselketens (van boer tot bord). Daarom vragen we het college om:

maatregelen om slimmer, duurzamer en groener uit de coronacrisis te komen;

Graag een reactie.

Laten we nu slimmer de crisis uitkomen door de problemen in samenhang op te lossen. En dat kan! En om met een uitspraak van Frans Timmermans te eindigen: ‘De mens zou een meer bescheiden plek mogen innemen op deze aarde’…Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!