Kadernota 2019


21 juni 2018

21 juni 2018

Het is een beleidsarme Kadernota en dat begrijpen we. Bij de begroting 2019 zullen de eerste beleidsrijke voorstellen van dit college worden gepresenteerd.

HOP Ruyven

Allereerst dank voor de beantwoording van onze verhelderende vragen over de HOP. Het is ons nog steeds niet duidelijk waar de 150.000 euro provinciegeld nu voor wordt gebruikt. We vinden dit belangrijk om te weten vanuit onze controlerende taak als raadslid. Het lijkt ons verstandig om dit onderwerp apart te agenderen en nu niet bij de bespreking van de Kadernota te behandelen. Mogelijk kan de wethouder aangeven wanneer het voorstel voor nadere uitwerking van Ruyven-Noord naar de Raad gestuurd wordt. Als dat op korte termijn is, overwegen we het dan te bespreken en anders zullen we een apart agedneringsverzoek indienen.

Ruiterpadenplan

Door de provincie is een ruiterpadenplan opgesteld, waarvoor in de eerste fase 3 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor verbetering van de kwaliteit en het oplossen van verbindingsknelpunten. DE tweede fase van verbetering volgt eind dit jaar. Bijvoorbeeld het nieuwe ruiterpad tussen het Ruyvense Molenpas en het Karitaatmolenpas in Delfgauw is echt onbegaanbaar. Alleen het bordje staat er, maar het is totaal niet geschikt gemaakt, evenals langs het Karitaatmolenpad. Kan de wethouder toezeggen hiermee aan de slag te gaan om geld beschikbaar te krijgen voor verbetering van de ruiterroutes in onze gemeente? Ook vragen we aandacht voor de veiligheid van ruiters op ruiterroutes op wegen in onze gemeente, zoals de Noord- en Zuideindseweg.

Artikel 1 Grondwet

In het hoofdlijnenakkoord staat het volgende over discriminatie:

De gemeente investeert in het tegengaan van discriminatie. Dit vraagt zowel om het leggen van verbindingen met organisaties, scholen en sportverenigingen, als ook om het monitoren of de wettelijke taak goed wordt uitgevoerd. De raad geeft het college opdracht om op korte termijn inzicht te geven in hoe het beleid nu wordt uitgevoerd.’

Het refereert aan artikel 1 van de Grondwet en is een zeer belangrijk grondrecht, dat belangrijke waarde als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit weergeeft en beschermt. Toch lijkt er nog veel verdeeldheid in de samenleving te bestaan en is discriminatie nog steeds een actueel onderwerp. De waarden staan nog steeds onder druk. Artikel 1 van de Grondwet vormt het fundament van onze pluriforme democratische rechtsstaat en het is van belang dat artikel 1 van de Grondwet voor onze inwoners bekend en zichtbaar is. Aan de bekendheid, zichtbaarheid en bewustwording van artikel 1 van de Grondwet kan mede bijgedragen worden door de tekst van het artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar te maken, zoals ook al het geval is bij de Grondwetbank in de Tweede Kamer en in het provinciehuis van Zuid-Holland. Daarom vraagt onze fractie volgende week via een motie aan het college om de mogelijkheid te onderzoeken of er een plaats in, op of rond het gemeentehuis een plaats is waar, net als in de Grondwetbank van de Tweede Kamer en het Zuid-Hollandse provinciehuis, artikel 1 van de Grondwet in beeld gebracht kan worden.

Verantwoordingsdag

Daarnaast is ook het democratische beginsel een belangrijk uitgangspunt van het hoofdlijnenakkoord en willen we graag onze inwoners betrekken bij het beleid en de uitvoering ervan. In het verlengde zouden wij het een mooi initiatief vinden als, net als in de Tweede Kamer en in het provinciehuis van Zuid-Holland een verantwoordingsdag over de jaarstukken wordt georganiseerd. Veel inwoners in onze gemeente hebben nog weinig inzicht in de werkwijze van de gemeente en de gemeenteraad. De gemeente hecht veel waarde aan transparantie en betrokkenheid van haar inwoners bij het beleid. Een gemeentelijke verantwoordingsdag kan een waardevolle bijdrage kan leveren aan enerzijds het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp bij de bestedingen van de middelen en anderzijds bij het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. Veel inwoners kunnen goede ideeën hebben over de uitvoering van het beleid van de gemeente en dit is een mooie manier om hen hierbij te betrekken.

Ook in de Tweede Kamer (V-100 methode) en in het provinciehuis Zuid-Holland zijn dergelijke bijeenkomsten georganiseerd over de jaarstukken, die een groot succes bleken.

Daarom dienen wij volgende week een motie in waarin we het college verzoeken om in samenwerking met de gemeenteraad naar voorbeeld van de V-100 van de Tweede Kamer en de provincie een gemeentelijke verantwoordingsdag te organiseren in mei 2019 waarbij inwoners betrokken worden bij het gemeentelijke beleid.

Belangen van de gemeente en al haar inwoners dienen

Aan het begin van elk besluitvormende vergadering spreekt onze burgemeester ons altijd toe met de woorden dat we met wederzijds respect en tolerantie en door goede en democratische beraadslaging en besluitvorming de belangen van de gemeente en haar inwoners dienen.

De zojuist gedane voorstellen zijn wat ons betreft een mooie aanvulling op dit streven.

Onze inwoners betreft dan ook ALLEinwoners, zowel mens als dier.

Wij hebben een democratisch gekozen stem en zullen onze stem inzetten voor zij, die dat niet hebben, de dieren, de natuur en kwetsbare mensen, die niet voor zichzelf of hun belangen kunnen opkomen. Wij zullen onze stem voor hen blijven inzetten, omdat juist het kwetsbare weerloos is en vaak geweld wordt aangedaan.Dieren hebben niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld een protestbrief te schrijven, in te spreken of zich verkiesbaar te stellen. Door bepaalde situaties te zien als politieke situatie, met ook oog voor hun belangen en te streven naar een meer harmonieus samenleven tussen mens en dier \ullen wij hun belangen vertegenwoordigen.

Ik zag laatst een mooie spreuk die goed weergeeft wat onze missie is en waarmee ik wil afsluiten:

Animals do have a voice, if you ignore their suffering I will remind you of it. If you don’t understand them I will translate. If you don’t hear them I will be their voice. You may silence them, but you can’t silence me as long as I live.’

Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!