Ruimte voor ruimte ontwik­ke­lingen glas­tuin­bouw­gebied Pijnacker-West


13 september 2018

Laat ik beginnen met te zeggen dat de PvdD veel moeite heeft met wat de impact van dit voorstel zal zijn voor de groene ruimte. Het is een Ruimte voor Ruimteregeling, maar wordt het wel altijd beter. We hebben het gezien bij de geplande woningen op een hondenveldje/ecologische zone aan de Zuideindseweg waar veel maatschappelijke weerstand tegen was en wat uiteindelijk niet is doorgegaan.

Ook nu weer moet ik helaas constateren dat er aan de Zuideindseweg t/o Overslagweg 5 midden in het groen een huis wordt gebouwd in het kader van de RvR regeling wat is vastgesteld in het verzamelplan 2015/2016. Belangrijke zichtlijnen naar de Zuidpolder worden nu beperkt. Een dergelijke impact van een toenmalig besluit was voor mij toen niet te overzien.

We maken ons zorgen of de RvR regeling wel altijd het effect heeft wat het beoogt. Er mag dan wat gesloopt worden, maar levert dat wat gebouwd mag worden dan wel echte verbetering op voor het landschapsschoon en de natuur?

De bijgevoegde verbeeldingen zijn moeilijk te beoordelen en een beeld te krijgen wat er verandert en waar het precies is, hoeveel m2 er gesloopt wordt, hoeveel m2 er nieuw wordt gebouwd, hoeveel m2 groen hierbij wordt aangetast en wat zijn de gevolgen voor het landschap, de zichtlijnen en de natuur. Ik heb hierover aanvullende technische vragen gesteld

We vragen ons dan ook af of het doel van verbetering van kwaliteit wel gediend wordt.

Noordeindeweg 47:

Bestaande bedrijfsbebouwing naar een kleinschalig woongebied met zeven nieuwe woningen. De Noordeindeseweg is zeer landelijk en we willen dit graag zo houden. De bouw van zeven nieuwe woningen vinden wij een te grote aantasting van het gebied. We kunnen niet hiermee instemmen, omdat de impact hiervan voor ons te onduidelijk is.

Zuideindseweg 25 (o.a. aanleg waterbassin)

Verharding van 4000m2 groen weiland!!! Bebouwing 2800m2 dempen en graven van sloten, verwijderen en aanleggen van een waterbassin, egaliseren en verharden van het terrein en de bouw van een corridor. Daarna vermeldt de toelichting:

‘Onderhavig bestemmingsplan maakt genoemde ontwikkelingen mogelijk. Ter plaatse van het nieuwe waterbassin en de te dempen watergang wordt de bestemming gewijzigd van ‘Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden’ naar ‘Agrarisch-Glastuinbouw’. Dit deelgebied, waar voorzien zal worden in een nieuw waterbassin, wordt ontsloten via de Zuideindseweg’.

In uw beantwoording op een inspraakreactie schrijft u: ‘Gelet op de beperkte hoogte van het waterbassin (1.75 m vanaf maaiveld) en de ligging (tegen de bestaande glasopstanden) hebben wij de realisatie van het waterbassin op de gekozen plek landschappelijk aanvaardbaar geacht’. Kunt u dit nader toelichten?

Waterbassin in strijd met regels Ruimtelijke Ordening

Naar onze mening is het waterbassin strijdig met de Ruimtelijke Ordening regels en had de omgevingsvergunning niet verleend mogen worden zonder uitgebreide procedure, namelijk een wijziging van agrarisch/glastuinbouw naar agrarisch met landschaps- en natuurwaarden. Dit had nooit binnen de kruimelregeling verleend mogen worden en het bestemmingsplan had eerst gewijzigd moeten worden. En geen bouwvergunning zonder planaanpassing. Hetzelfde geldt voor het waterbassin.Wat ons betreft is de wijzigingsbevoegdheid via een omgevingsvergunning geen gelopen race om maar gelijk de bestemmingsplanprocedure hieraan aan te passen! Dit zou de omgekeerde wereld zijn. We vinden het geen goede zaak, zoals het nu gaat! (dit laatste is dus geen fake traject met als verplichte uitkomst de omgevingsvergunning inhoud).Het vorige college is hiermee in de bevoegdheid van de Raad getreden en dat betreuren wij zeer. Is het College dit met ons eens?

Wat vindt het college hiervan en welke maatregelen worden door het college getroffen om in de toekomst te voorkomen dat dit weer gebeurt?

Is het college bereid om in gesprek te gaan met de ondernemer om alsnog aldaar een ecologische zone te realiseren en het waterbassin zo groen mogelijk in te passen?

We roepen het college in elk geval op om in de toekomst veel zorgvuldiger te kijken naar dergelijke aanvragen en toepassing van de kruimelregeling.

In het beleidsdocument ‘Natuur op de kaart’ staat de beoogde versterking van ecologie en natuur beschreven. Hierin wordt de noodzaak van versterking van het natuurnetwerk tussen buitengebied en Kernen benadrukt en dat is bij de Zuideindseweg 25 aan de orde.In het betreffende beleidsdocument is eveneens een 'ruime (eco) groenzone langs de Zuideindseweg voorzien. Deze ecologische zone was al een (bescheiden) vervanger voor een ruimere zone langs de Komkommerweg, die ondanks eerdere beloften helaas niet doorging. Nu wordt er opnieuw getornd aan de ecologische zone en de natuur levert daarmee in. En de natuur heeft het al zo moeilijk. Hoe serieus wordt dit beleid genomen en op welke wijze heeft het College het voorstel Zuideindseweg 25 getoetst aan het beleid van de Natuur op de Kaart?Dit is geen verbetering van kwaliteit van het landschap, zeker ook gezien de klimaatadaptieve opgave! Hoe gaat het college het verloren gedeelte ‘agrarisch met landschaps- en natuurwaarden’ compenseren?

(Mogelijk een motie om de natuurwaarden te compenseren, mogelijk MER procedure)

Er wordt alleen ingegaan op de ecologische omstandigheden aan de Noordeindseweg, maar de impact van de Zuideindseweg 25 is mogelijk nog groter, gezien de ecologische zone die daar gepand is. Het bevoegd gezag moet bepalen of er sprake is belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die het doorlopen van de M.e.r.-procedure wenselijk of noodzakelijk maken. Waarom gaat het college geen MER beoordeling uitvoeren?

In het kader van de "beleidsnota Uitnodigende ruimtelijke ordening, eerst vastgesteld 5 mei 2018, dus pas na de omgevingsvergunning termijn en ook deze hier bedoelde bestemmingsplanherziening ) is al gewezen op de risico's van (op voorhand) initiatieven goedkeuren c.q. een te versimpeld afhandelen met alle risico’s van dien! Het klopt dus niet dat er een beroep gedaan kan worden op deze beleidsnota, omdat die pas later is vastgesteld.

In contact met inwoners

Verder zijn we van mening dat de informatievoorziening aan en communicatie met inwoners slecht is geweest. Uit de eerder berichtgeving in de Telstar is de impact niet te overzien. Dat is voor mij als raadslid al lastig, laat staan voor een gemiddelde inwoner. De omgevingsvergunningen worden uiterst globaal publiek gemeld, zijn de stukken slechts moeizaam te verkrijgen en zeker incompleet qua context en veelal een dimensionaal erg globaal qua beoordeling/toetsing. Die incompleetheid/onduidelijkheid was er zelfs ook nog bij het voorontwerp bestemmingsplan. Dit is niet op een goede manier in contact zijn met de inwoners. Met het oog op geloofwaardig en zorgvuldig handelen naar de inwoners toe behoren bestemmingsplanprocedures hun inhoud, keuze- en beslisruimte te behouden en er verder moet tijdig door de gemeente worden gehandhaafd in het belang van gemeenschap en de natuur. Een uitholling van het democratisch proces door een al te simpele en/of onvolledige omgevingsvergunning procedure is zeer onwenselijk. Daar moet meer helderheid over komen en beter mee worden omgegaan.Wat kan en wil het College doen om dit te verbeteren en bent u bereid om hier eens goed naar te kijken?

Dit was mijn bijdrage voor de eerste termijn. Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!