Bijdrage oordeels­vorming Werkboek Oostland


8 april 2021

We hebben nog onvoldoende zich op de impact en de gevolgen van dit plan en dat maakt het lastig om een goed oordeel te vormen. Waar gaan we mee akkoord als we dit besluit gaan nemen? Wat zijn de gevolgen ervan voor het buitengebied, het milieu, het groen e.d.? We zijn ook benieuwd naar hoe de verwerking van dit plan wordt ingepast in de omgevingsvisie. Dat is nog niet duidelijk voor ons en hebben we nog als beeldvormende vraag van tevoren ingediend. Kan de wethouder dit nog nader toelichten?

Bijna het hele glastuinbouwgebied in Pijnacker is herstructurering of niet toekomstbestendig of functieverandering! Voor de herstructureringspilot is naast het Kleihoogt ook het gebied Noordpolder-Verweijlaan in beeld. Hierbij wordt gedacht aan (verplichte) ruilverkaveling, inrichting grondontwikkelingsmaatschappij, uitkoop van in de weg liggende woningen, onteigening, verplaatsing, een gebiedscoöperatie, inzet van bestaande beleidskeuzes en handhaving daarop, POP-subsidie of andere subsidies, ruimte-voor-ruimteregeling etc. Dat is nogal ingrijpend. Hoe gaat dit proces verder plaatsvinden?

Eiwittransitie

De PvdD ziet graag een omschakeling van de grootschalige bloementeelt naar het duurzaam telen van groenten in kassen. Als we de aarde leefbaar en gezond willen houden, moeten we meer plantaardig gaan eten. Daar liggen kansen voor de toekomst voor de Randstedelijke voedselproductie.

Nu worden er rozen gekweekt in onze gemeente, die over de gehele wereld worden geëxporteerd en vervolgens importeren we weer massaal rozen uit Afrika. Dat moet anders. Minder gesleep met producten en meer export van kennis voor duurzaam telen elders met een regionale afzet in die gebieden.

Een onderdeel van het Innovatieprogramma AgriTech is een onderzoek naar de kansen voor de regio op het gebied van eiwittransitie. Eiwitten zitten in dierlijke en plantaardige producten. Plantaardige eiwitten worden steeds meer gebruikt in bijvoorbeeld vleesvervangers of in het relatief nieuwe kweekvlees. Anders dan dierlijke eiwitten is de productie van plantaardige eiwitten minder milieubelastend en ruimtebesparend. Om aan de vraag naar kwalitatief en betrouwbaar voedsel te voldoen, moet de productie hiervan wel omhoog. Hier liggen veel nieuwe kansen voor glastuinbouw. In verschillende regio’s in Nederland wordt hier al onderzoek naar gedaan vanuit het oogpunt van duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen. Albert Abee: “Het is een ontwikkeling die in het kader van het klimaat en de mondiale voedselproblematiek groeiende is. Maar wat is het businessmodel hierachter, welke technologieën zijn kansrijk voor toepassing en welke initiatieven (voorbeelden hiervan zijn zeewier- en algenteelt) zijn er al? Voor Zuid-Holland is hier nog geen compleet beeld van, terwijl er waarschijnlijk veel nieuwe kansen liggen. TNO gaat samen met Innovation Quarter en Greenport de potentie van deze transitie voor Zuid-Holland verder onderzoeken. Is het college bereid om zich hiervoor te gaan inzetten in Oostland?

Energie

De PvdD is vooralsnog voor aardwarmte, alhoewel we zorgen hebben over de lange termijn effecten ervan.

Biomassa moeten we niet willen, omdat het niet duurzaam is. Dat heeft de PvdD al eerder uitgebreid toegelicht.

Dan de warmterotonde. De PvdD is geen voorstander van aantakking op de grootschalige niet-duurzame en geldverslindende warmterotonde vanuit de Rotterdamse Haven. Dit geeft de perverse prikkel van instandhouding van de fossiele industrie en daar moeten we juist van af. Daarnaast gaat het om peperdure investering in grootschalige infrastructuur, die veel beter kleinschalig benut kan worden in samenspraak met bewoners en gebruikers.

Vertical farming

Vertical farming is simpel gezegd het telen van planten in klimaatkamers, maar dan in meerdere lagen boven elkaar. De PvdD heeft twijfels bij vertical farming. Qua duurzaamheid kent vertical farming voordelen in water-, nutriënten- en bestrijdingsmiddelengebruik. Hierdoor is het vaak biologisch. Het energieverbruik is alleen nog niet zo duurzaam. De uitdaging voor onderzoekers is: hoe kunnen we met minder licht, en dus minder energie planten produceren. Dat geldt ook voor de gangbare kassen. We hebben al eerder gepleit voor lichtdoorlatende zonnepanelen op de kassen. We vinden het belangrijk om dit verder te ontwikkelen en we vragen het college hierover in gesprek te gaan met de provincie en de TU Delft.

Vollegrondsteelt

Door de grootschalige monocultuur in de gangbare kassenteelt is het gewas steeds vatbaarder voor ziekten en moeten er meer bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De PvdD is voorstander van een transitie naar biologische vollegrondsteelt. Belangrijk is de bodemvruchtbaarheid, die bij de gangbare kassenteelt ontbreekt. De grond vormt de basis voor opbrengst en kwaliteit nutriënten hebben directe relaties met kwaliteit. De moderne kastuinbouw is zozeer geïndustrialiseerd en geïntensiveerd, dat dit afbreuk doet aan het product (minder vitamines en mineralen), maar ook het milieu. Daarnaast ziet de PvdD veel kansen voor regionale afzet in de Randstad.

Verstening glastuinbouw

De PvdD is eveneens geen voorstander van toenemende verstening en verdozing in de tuinbouw van ons buitengebied, doordat meer verpakking-, bewerking- en handelsactiviteiten plaatsvinden. Je zult heel goed moeten kijken waar je dat dan wilt hebben. We zullen daar zeer kritisch op zijn. Hoe wil het college hiermee omgaan?

Huisvesting arbeidsmigranten

Als laatste aandachtspunt de huisvesting van arbeidsmigranten, die in de kassen werken. We vinden het belangrijk dat zij goede en veilige huisvesting hebben. Welke oplossing ziet het college voor dit probleem?

Dit was het voor de eerste termijn, dank u wel.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage oordeel bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder

Lees verder

Oordeel Programma Water en Klimaatplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!