Vast­stelling bestem­mingsplan Centrum Pijnacker inclusief beeld­kwa­li­teitsplan:


13 september 2018

Appartementencomplex Emmastraat 1

We zijn blij dat de wijzigingsbevoegdheid Emmastraat 1 uit het bestemmingsplan is gehaald, zeker gezien de vele zienswijzen die zijn ingediend. Er zijn teveel bezwaren door omwonenden. Stel dat het in de toekomst wel weer aan de orde komt: De PvdD voorstander van maximale hoogte en goede groene inpassing.

Ecologische effecten planvorming Pijnacker-centrum

De ecologische quickscan is opgesteld voor de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en daarom gedateerd. Verder valt het op dat aan de randen van het plangebied stelselmatig heeft moeten wijken voor bebouwing. De negatieve effecten die beschermde soorten daarvan eventueel hebben ondervonden, zorgen ervoor dat die soorten binnen het plangebied onder druk zijn komen te staan of zelfs uit het plangebied kunnen verdwijnen. Welke maatregelen gaat het college treffen om de negatieve effecten weg te nemen of op zijn minst te verminderen? De PvdD vraagt verder expliciet aandacht voor natuurinclusief bouwen bij herbestemming en renovatie! Het college heeft geantwoord een nieuw ecologisch onderzoek te laten uitvoeren Hierbij vragen we expliciet aandacht voor de leefomgeving van de huismus, gierzwaluw, vleermuizen, kleine modderkruiper, broedende vogels en andere zeldzaam voorkomende dieren.

Bestemmingsplan Groenzoom Klapwijkseknoop

Naar aanleiding van de inspraak van de heer Hogervorst verleden week wil ik het volgende opmerken.Ik begrijp dat er nu geen uitspraken worden gedaan over paardenhouderij en leeftijd van paarden die in de opfok zitten, nu e.e.a. nog bij de rechter ligt naar aanleiding van de inspraak van de heer Hogervorst.

Wel wil ik het college het volgende meegeven in haar beoordeling en besluitvorming na uitspraak van de rechter en/of de RvS. Paarden zijn pas volgroeid zijn op hun achtste jaar. Ze groeien tot die tijd dus nog door en zijn dan pas volwassen. Ook is bekend dat het voor het welzijn, ook op de langere termijn, veel beter is om paarden op latere leeftijd dan 3 jaar te berijden, pas vanaf het vierde of vijfde jaar. Wilt u dit meenemen in uw overwegingen om tot een besluit te komen?

Polderweg:

Slopen bestaande bouw en bouw nieuwe woning. Is aangrenzend aan natuurgebied de Bergboezem en belangrijk weidevogelgebied.

Uit een eerder door VanderHelm Milieubeheer B.V. uitgevoerde gemeentebrede bureaustudie (VanderHelm Milieubeheer B.V. kenmerk PYPY160491, d.d. 7 december 2016) blijkt dat in onderhavig projectgebied mogelijk nesten, voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van vleermuizen en huismussen aanwezig kunnen zijn. Daarnaast worden ook vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest uit categorie 5 in het onderhavige projectgebied verwacht. Die door de werkzaamheden verstoord kunnen worden en uit hun leefgebied worden verjaagd. Om te bepalen of sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming wordt in eerste aanleg bepaald of nesten, voortplantingsplaatsen en/of rustplaatsen van de voornoemde soorten in het projectgebied aanwezig zijn. Hoe wordt hier invulling aan gegeven? Ook hier kunnen we de impact ervan nu moeilijk inschatten!

Er wordt in antwoord op de reactie op het Waterschap Delfland aangegeven Geen achteruitgang van de waterkwaliteit, zoals benoemd in de KRW. De PvdD zou het juist willen versterken en verbetering aanbrengen, want er is nog veel te doen om de doelen van de KRW te halen in 2027! Hoe pakt het college dit aan?

Afhankelijk van het antwoord van de college zullen we hier wel of niet mee instemmen.

Bestemmingsbeschrijving sub b1 schrappen ganzen

In antwoord op de inspraakrea ctie van agrariërs wordt niet beargumenteerd waarom weidevogels welkom zijn en ganzen niet. Het college neemt dit klakkeloos over. Daar zijn we het niet mee eens.

Ganzen zijn beschermde dieren ingevolge landelijke en internationale wetgeving. In de jaren 50 van de vorige eeuw waren ganzen bijna uitgestorven. Vanwege de explosieve groei van de intensieve landbouw is dit veranderd. Weidevoges verdwenen en ganzen en zwanenpopulaties namen toe. Maar zij zijn net als weidevogels wettelijk beschermd. Het feit dat agrariërs er last van hebben doet niet af aan deze bescherming. De teruggang weidevogels is hoofdzakelijk te wijten aan de landbouw zelf en zeker niet aan de natuur, waartoe ook de ganzen behoren. Het is de omgekeerde wereld, omdat de agrariërs er zelf voor gezorgd hebben dat de weidevogels zeer sterk zijn afgenomen en de ganzen en zwanen zijn toegenomen, vanwege het voor hen aantrekkelijke zeer eiwitrijke Engelse raaigras, dat goed is voor verhoging van de melkproductie van koeien, maar dus ook voor ganzen en zwanen. ER zou moeten worden ingezet op bloem- en kruidenrijk grasland, minder bemesting, minder gifgebruik en een hoger waterpeil. Dan wordt ingezet op een duurzame oplossing en niet door de bescherming van ganzen te verminderen en de bestemmingsbeschrijving ganzen te schrappen. We overwegen een amendement hiervoor in te dienen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!