Amen­dement: Groene bufferzone Delfgauw


25 november 2021

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 25 november 2021;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp;

Besluit:

Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

1. het Participatieverslag ontwerp Omgevingsvisie (inclusief bijlagen) vast te stellen, met dien verstande om in het Participatieverslag:
a. de tekst op pagina 85, nr. 28 te wijzigen in: In Emerald wordt een onderzoeksgebied aangewezen. Dat betekent dat er wordt onderzocht of er op een deel van deze locatie (alleen op de gronden waar momenteel het tuincentrum is gevestigd) mogelijkheden zijn voor functieverandering in vorm van bijvoorbeeld het toevoegen van woningen voor doelgroepen. Het onderzoek voor het ten zuiden daarvan gelegen gebied richt zich niet op verandering van de groenfunctie, maar gaat uit van handhaving van deze groene buffer en bouwt voort op de algemene waardering voor en verbetering van dit groen en de mede daaruit voortvloeiende waarde die het gebied nu heeft voor ontmoeten, bewegen, honden uitlaten, wandelen en spelen. De relatie met de A13, in de vorm van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidshinder, moet deel uit maken van het onderzoek.
b. De beantwoording van de zienswijzen op pagina 8, 9, 17 en 38 wordt aangepast overeenkomstig de tekst zoals benoemd onder a.
c. de tekst op pagina 85, nr. 30 te wijzigen in: ‘. Het gehele gebied wordt aangeduid als onderzoeksgebied. Daarbij krijgt het noordelijk deel, zijnde het gebied van het tuincentrum, een aanduiding voor onderzoek naar mogelijke functieverandering. In het zuidelijk deel wordt onderzocht of en hoe de huidige functie van het groene gebied verbeterd kan worden en beter verbonden kan worden. De legenda wordt hierop aangepast;

Beslispunt 2 als volgt aan te passen:

1. de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 ‘Verbonden met elkaar’ en het bijbehorende planMER (inclusief addendum) vast te stellen met in achtneming van de onder beslispunt 1 genoemde aanpassingen in het Participatieverslag en de volgende wijzigingen:
a. De tekst op pagina 28 onderaan wordt gewijzigd in: “In Emerald wordt een onderzoeksgebied aangewezen. Dat betekent dat er wordt onderzocht of er op een deel van deze locatie (alleen op de gronden waar momenteel het tuincentrum is gevestigd) mogelijkheden zijn voor functieverandering in vorm van bijvoorbeeld het toevoegen van woningen voor doelgroepen. Het onderzoek voor het ten zuiden daarvan gelegen gebied richt zich niet op verandering van de groenfunctie, maar gaat uit van handhaving van deze groene buffer en bouwt voort op de algemene waardering voor en verbetering van dit groen en de mede daaruit voortvloeiende waarde die het gebied nu heeft voor ontmoeten, bewegen, honden uitlaten, wandelen en spelen. De relatie met de A13, in de vorm van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidshinder, moet deel uit maken van het onderzoek.’
b. de ontwikkelkaarten en gebiedsprofielen worden hierop aangepast en in bijlage 1, pagina 66, wordt de omkadering van de groene bufferzone uit de kaarten 2021 en 2050 verwijderd;

Toelichting

De groene bufferzone tussen de wijk Emerald in Delfgauw en de A13 heeft een belangrijke functie als park voor de wijk. Het ten zuiden van het tuincentrum gelegen gebied richt zich niet op verandering van de groenfunctie, maar borgt de algemene waardering en verbetering voor dit groen en de mede daaruit voortvloeiende waarde die het gebied nu heeft voor ontmoeten, bewegen, honden uitlaten, wandelen en spelen. De relatie met de A13, in de vorm van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidshinder, moet deel uit maken van het onderzoek.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Jan Nederveen Progressief Pijnacker-Nootdorp
Manuela Bijl Eerlijk Alternatief


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: toevoeging ecologisch advies als bijlage Omgevingsvisie

Lees verder

Amendement: Arbeidsmigranten en contracten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!