Amen­dement: Brede belan­gen­groepen Omge­vings­pro­gramma Groen


30 juni 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 30 juni 2022;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016.
gelezen het voorstel over de kaderstellende notitie Omgevingsprogramma groen in en om de kernen;

Besluit:

beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

De kaderstellende notitie Omgevingsprogramma groen in en om de kernen vast te stellen, waarbij op pagina 7 onder ‘Belangengroepen’ toe te voegen:

‘Dierenbescherming’

En

‘Adviesraad Sociaal Domein’

Toelichting

Het omgevingsprogramma is een nieuw instrument in de Omgevingswet waarmee nog ervaring moet worden opgedaan. Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen dient daarbij als pilot. Het omgevingsprogramma heeft als belangrijk doel verbinding met de samenleving/burgerparticipatie. Het college wil partijen (zoals belangengroepen, uitvoerders en overheidspartijen) actief betrekken bij het opstellen van het omgevingsprogramma. In het voorstel zijn de Dierenbescherming en de Adviesraad Sociaal Domein niet opgenomen onder het kopje ‘Belangengroepen’. De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijke te betrekken partij bij de totstandkoming van het omgevingsprogramma vanwege de belangrijke verbindende functie die groen kan hebben en bijdraagt aan de integraliteit die de Omgevingswet beoogd. Dit laatste geldt ook voor de Dierenbescherming.

Carla van Viegen PvdD
Janno Meijer CDA

Motivering amendementen en motie

De kaderstellende nota Groen in en om de kernen betreft een eerste nadere uitwerking van de Omgevingsvisie en moet daarop aansluiten. Dat is nu niet altijd het geval. Daarom dient de Partij voor de Dieren een aantal amendementen en een motie in en ik zal ze kort toelichten.

Samen met het CDA dient onze fractie een amendement in om de Adviesraad Sociaal Domein en de Dierenbescherming toe te voegen aan de belangengroepen.

Het omgevingsprogramma is een nieuw instrument in de Omgevingswet waarmee nog ervaring moet worden opgedaan. Het omgevingsprogramma heeft als belangrijk doel verbinding met de samenleving/burgerparticipatie. Het college wil partijen (zoals belangengroepen, uitvoerders en overheidspartijen) actief betrekken wij bij het opstellen van het omgevingsprogramma. In het voorstel zijn de Dierenbescherming en de Adviesraad Sociaal Domein niet opgenomen onder het kopje ‘Belangengroepen’. De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijke te betrekken partij bij de totstandkoming van het omgevingsprogramma vanwege de belangrijke verbindende functie die groen kan hebben en bijdraagt aan de integraliteit die de Omgevingswet beoogd. Dit laatste geldt ook voor de Dierenbescherming.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Kaderstelling Bomen

Lees verder

Amendement: Kaderstelling ecologische verbindingszones en versterking biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!