Amen­dement: Kader­stelling ecolo­gische verbin­dings­zones en versterking biodi­ver­siteit


30 juni 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 30 juni 2022;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen;

Besluit:

Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

de kader stellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen vast te stellen, waarbij op pagina 4 onder ‘Groen in en om de Kernen is een thematisch omgevingsprogramma en omvat beleid voor de volgende onderwerpen:’

de tekst:

  • “Natuur (ecologie), en landschap”

te vervangen in:

  • “Natuur, waaronder ecologie, ecologische verbindingszones, versterking biodiversiteit en landschap”.

Toelichting

Dit betreft een nadere uitwerking van de volgende passages in de Omgevingsvisie:

In 2050 hebben we er een natuurgebied bij. Naast de Ackerdijkseplassen en het Krekengebied is ook het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Lokaal bestaat het natuurnetwerk uit de groene buitengebieden samen met de daarop aangesloten groenstructuren in de kernen , de (glas)tuinbouwgebieden en de bedrijventerreinen. Dit netwerk van leefgebieden en ecologische verbindingszones is de basis voor het behoud en vergroting van de biodiversiteit in de gemeente.’

En:

‘Verder zien we robuuste ecologische verbindingen, binnen en buiten de dorpskernen. Daar krijgt de natuur soms meer ruimte dan de mens.’

En:

In het lokale natuurnetwerk zien we ecologisch ingericht en beheerd groen. Bij nieuwe wijken nemen we de ruimte om stevige ecologische verbindingen te maken.’

En:

Ook versterken ze (bestaande) recreatieve en ecologische functies.’

En:

Met een ecologische berm langs het fietspad levert het ook nog eens een bijdrage aan de biodiversiteit.’

Met de toevoeging van de ecologische verbindingszones en de versterking van de biodiversiteit wordt de kaderstelling aangescherpt.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Motivering amendementen en motie

De kaderstellende nota Groen in en om de kernen betreft een eerste nadere uitwerking van de Omgevingsvisie en moet daarop aansluiten. Dat is nu niet altijd het geval. Daarom dient de Partij voor de Dieren een aantal amendementen en een motie in en ik zal ze kort toelichten.

Het tweede amendement betreft een aanscherping van de kaderstelling om natuur en landschap te vervangen in “Natuur, waaronder ecologie, ecologische verbindingszones, versterking biodiversiteit en landschap op basis van de Omgevingsvisie, waar het volgende over in staat:

In 2050 hebben we er een natuurgebied bij. Naast de Ackerdijkseplassen en het Krekengebied is ook het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Lokaal bestaat het natuurnetwerk uit de groene buitengebieden samen met de daarop aangesloten groenstructuren in de kernen , de (glas)tuinbouwgebieden en de bedrijventerreinen. Dit netwerk van leefgebieden en ecologische verbindingszones is de basis voor het behoud en vergroting van de biodiversiteit in de gemeente.’

En:

‘Verder zien we robuuste ecologische verbindingen, binnen en buiten de dorpskernen. Daar krijgt de natuur soms meer ruimte dan de mens.’

En:

In het lokale natuurnetwerk zien we ecologisch ingericht en beheerd groen. Bij nieuwe wijken nemen we de ruimte om stevige ecologische verbindingen te maken.’

En:

Ook versterken ze (bestaande) recreatieve en ecologische functies.’

En:

Met een ecologische berm langs het fietspad levert het ook nog eens een bijdrage aan de biodiversiteit.’

Met de toevoeging van de ecologische verbindingszones en de versterking van de biodiversiteit wordt de kaderstelling aangescherpt.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Brede belangengroepen Omgevingsprogramma Groen

Lees verder

Amendement: Kaderstelling monitoring natuur en biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!