Amen­dement: Gebieds­ge­richt omge­vings­pro­gramma De Boezem


21 september 2023

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 21 september 2023;
gelet op artikel 47 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp 2023;
gelezen het voorstel over Gebiedsgericht omgevingsprogramma De Boezem;

Besluit:

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

het ontwerp van het ‘Gebiedsgerichte Omgevingsprogramma de Boezem’ vast te stellen, met dien verstande dat spoor 3 (‘Ontwikkelingen aanjagen’ van hoofdstuk 5 (‘Strategieën en actieplannen voor revitalisering’) als volgt wordt gewijzigd:

‘… We onderzoeken de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Boezemvaart naar een woon- en werkgebied. …’

Wordt:

‘… We onderzoeken primair de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Boezemvaart naar een woongebied met aandacht voor groen, klimaatadaptatie en de mogelijkheid van kleinschalig een bedrijf aan huis voor ZZP-ers….’

Toelichting

In het voorliggende ‘Gebiedsgerichte Omgevingsprogramma de Boezem’ is de insteek voor het onderzoek naar transformatiemogelijkheden van de Boezemvaart, om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Boezemvaart naar een woon- en werkgebied te onderzoeken. Boezemvaart kan daarmee schuifruimte opleveren voor bestaande functies op De Boezem. Om dit te realiseren is een bestemmingswijziging van de (huidige agrarische bestemming van de) Boezemvaart naar ‘bedrijfsbestemming’ nodig. De schuifruimte mag geen uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein de Boezem betekenen.

In de Omgevingsvisie staat op pagina 15: ‘We breiden het aantal en de omvang van de bedrijventerreinen en (glas)tuinbouwgebieden niet uit.’ In de Omgevingsvisie staat op pagina 28: ‘De fysieke ruimte om woningen te bouwen, zoeken we door inbreiding in de kernen en door (glas)tuinbouwgebieden die niet meer toekomstbestendig zijn gefaseerd te transformeren.’ Deze door de raad vastgestelde kaders voor het inrichten van de schaarse ruimte komen voort uit de urgentie van woningbouw, die hoger is dan die voor uitbreiding van bedrijventerreinen. De voorgestelde wijziging brengt het ‘Gebiedsgerichte Omgevingsprogramma de Boezem’ beter in lijn met de Omgevingsvisie en geeft aan waar de wens van de raad ligt ten aanzien van het toekomstig ruimtegebruik in de Boezemvaart. Uiteraard steunt de raad onderzoek naar de mogelijkheid van verplaatsing van de huidige (bedrijfs)woningen van bedrijventerrein de Boezem naar het toekomstige woongebied in de Boezemvaart. Door de toevoeging van het woord ‘primair’ in het besluit wordt ruimte gelaten voor onderzoek naar andere transformatiemogelijkheden voor de Boezemvaart voor het geval dat woningbouw in de Boezemvaart technisch of economisch onhaalbaar blijkt.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Nita Graafland Fractie Graafland
Harry Wever D66


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Kostendekkende vergoeding wildopvang

Lees verder

Motie Vreemd aan de agenda Tiny Houses

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!