Motie: Kosten­dek­kende vergoeding wildopvang


3 november 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op donderdag 3 november 2022;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de Begroting 2023-2026;

constaterende dat:*

 • De Wildopvang Zuid-Holland te Delft begin oktober 2022 de deuren permanent heeft moeten sluiten wegens onvoldoende overheidsfinanciering;
 • Andere wildopvangcentra de zorgtaken nu moeten overnemen van de wildopvang in Delft;
 • Deze wildopvangcentra ook een zorgelijke financiële situatie kennen, welke nog eens versterkt wordt door de sterk gestegen energieprijzen;
 • De Dierenambulance Den Haag door het uitvallen van de wildopvang in Delft langere ritten zal moeten maken om de dieren uit onze gemeente bij een opvangcentrum te kunnen brengen;
 • De Gemeente Pijnacker-Nootdorp een dienstverleningsovereenkomst heeft met Wildopvang Zuid-Holland, waarbij voor 50% wordt bijgedragen aan de werkelijke opvangkosten per dier uit onze gemeente;
 • De Gemeente Pijnacker-Nootdorp een dienstverleningsovereenkomst heeft met de Dierenambulance Den Haag voor eerste hulp en transport van hulpbehoevende wilde dieren, waarbij ook geen sprake is van een kostendekkende bijdrage per dier;

overwegende dat:*

 • De Gemeente Pijnacker-Nootdorp conform het huidige beleid het niveau van dierenwelzijn op peil wil houden en daartoe adequate hulp aan en opvang van hulpbehoevende wilde dieren wil blijven faciliteren;
 • De nog resterende wildopvangcentra in onze regio financiële dekking nodig hebben om door te kunnen blijven gaan met hun zinvolle werk[1];
 • De Dierenambulance Den Haag financiële dekking nodig heeft om door te kunnen blijven gaan met hun zinvolle werk[2];

verzoekt het college:

 • In 2023 het begrote budget voor de Wildopvang Zuid-Holland naar ratio van het aantal opgevangen dieren te verdelen over andere wildopvangcentra (zowel voor vogels als voor zoogdieren);
 • In 2023 met de overgebleven wildopvangcentra en de Dierenambulance Den Haag in gesprek te gaan om te komen tot een structurele vergoeding voor eerste hulp, transport en opvang van hulpbehoevende wilde dieren uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp welke hoog genoeg is om in principe de continuïteit van deze organisaties te borgen (indien elke gemeente die diensten afneemt van deze organisaties zo’n vergoeding zou betalen) en dit uit te werken in een voorstel aan de raad;
 • Deze motie uit te voeren voordat het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen aangeboden wordt aan de raad, zodat eventuele keuzes op dit gebied ook beleidsmatig verwerkt kunnen worden in dit programma (waarin de huidige nota Dierenwelzijn zal worden geïntegreerd).

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Jan Willem Maas Progressief Pijnacker-Nootdorp

[1] Naar schatting is een budget van in totaal circa 25.000 euro per jaar voor de diverse wildopvangcentra in onze regio nodig om kostendekkend te zijn. Het huidige begrote budget is 10.000 euro per jaar.

[2] Naar schatting is een budget van circa 25.000 euro per jaar nodig om kostendekkend te zijn voor alle ritten die de Dierenambulance Den Haag voor onze gemeente rijdt (23.500 euro) en voor de opvang van zieke en gewonde katten (1.650 euro). Het huidige budget is circa 14.500 euro per jaar.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Carnivoor geef het door

Lees verder

Amendement: Gebiedsgericht omgevingsprogramma De Boezem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!