Motie Vreemd aan de agenda Tiny Houses


12 oktober 2023

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp;
In vergadering bijeen op donderdag 12 oktober 2023;
Gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad;

Constaterende dat:

 • er een grote behoefte is aan betaalbare woningen, veelal voor jonge starters;
 • er een groot draagvlak is onder jongeren voor duurzame en betaalbare vormen van wonen en er behoefte is om bewuster te leven;[1]

Overwegende dat:

 • het belangrijk is om te denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden;
 • tiny houses voor maximaal 10 jaar geplaatst kunnen worden en er dus sprake is van tijdelijkheid op bijvoorbeeld braakliggende gronden, tijdelijk beschikbare gronden en particuliere gronden;
 • de kleinschalige communities van tiny houses bijdragen aan de gemeenschapszin, sociale cohesie en het verminderen van eenzaamheid;
 • tiny houses gemakkelijk verplaatsbaar zijn naar een nieuwe locatie;
 • de realisatie van betaalbare woningen voor een groot deel van de woningzoekenden in onze gemeente een groot probleem is;
 • de maandlasten bij Tiny Houses een stuk lager zijn dan bij traditionele woningen;

verzoekt het college:

 • te onderzoeken op welke plekken en onder welke voorwaarden in Pijnacker-Nootdorp Tiny Houses te realiseren zijn;
 • hierover in overleg te gaan met omliggende gemeenten, zoals Delft, die ondanks de schaarse ruimte wel mogelijkheden hebben gezien voor de realisatie van Tiny Houses;
 • te onderzoeken of er een mogelijkheid is om Tiny Houses te realiseren in combinatie met flexwoningen;
 • via de media en de gemeentelijke website naar particuliere grondeigenaren te communiceren welke mogelijkheden er zijn voor Tiny Houses op particuliere gronden;
 • de uitkomsten ervan te delen met de raad voor 1 maart 2024;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.minitopia.eu/overons/

Toelichting motie Tiny Houses

Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen, veelal voor jonge starters en er is een groot draagvlak onder jongeren voor duurzame en betaalbare vormen van wonen en er behoefte is om bewuster te leven.

Het is belangrijk om te denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Tiny Houses kunnen voor maximaal 10 jaar geplaatst worden en er dus sprake is van tijdelijkheid op bijvoorbeeld braakliggende gronden, tijdelijk beschikbare gronden en particuliere gronden.

Kleinschalige communities van Tiny Houses dragen bij aan de gemeenschapszin, sociale cohesie en het verminderen van eenzaamheid. Tiny Houses zijn gemakkelijk verplaatsbaar naar een andere locatie. Daar komt nog bij dat de maandlasten bij Tiny Houses een stuk lager zijn dan bij traditionele woningen.

In de motie verzoek ik het college het volgende:

 • te onderzoeken op welke plekken en onder welke voorwaarden in Pijnacker-Nootdorp Tiny Houses te realiseren zijn, tijdelijk dan wel permanent;
 • hierover in overleg te gaan met omliggende gemeenten, zoals Delft, die ondanks de schaarse ruimte wel mogelijkheden hebben gezien voor de realisatie van Tiny Houses;
 • te onderzoeken of er een mogelijkheid is om Tiny Houses te realiseren in combinatie met flexwoningen;
 • via de media en de gemeentelijke website naar particuliere grondeigenaren te communiceren welke mogelijkheden er zijn voor Tiny Houses op particuliere gronden;
 • de uitkomsten ervan te delen met de raad voor 1 maart 2024;

Ik kan tellen na de discussie van verleden week, maar ik dien deze motie in, om een zaadje te planten omdat ik de hoopvolle verwachting heb dat vanuit voortschrijdend inzicht er de toekomst mogelijkheden voor Tiny Houses komen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Gebiedsgericht omgevingsprogramma De Boezem

Lees verder

Motie: Ecologisch bermbeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!