Amen­dement Geen nadelige gevolgen van verlichting voor Acker­dijkse Plassen bij aanleg MFR


Metro­po­litane Fiets­route (MFR) tussen Delft - Rotterdam

29 februari 2024

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 29 februari 2024 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp, gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad, gezien het voorstel om de Metropolitane Fietsroute (MFR) tussen Delft – Rotterdam vast te stellen:

Met dien verstande dat aan beslispunt 1 wordt toegevoegd:

  • verlichting toe te passen die geen nadelige gevolgen heeft voor de aanwezige flora en fauna in de Ackerdijkse Plassen.

Toelichting

De MFR die in de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt aangelegd grenst aan het natuurgebied Ackerdijkse Plassen wat onderdeel is van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN). Wettelijk gezien mogen de wezenlijke kenmerken van een natuurgebied binnen NNN niet worden aangetast. Wanneer er reguliere verlichting geplaatst zou worden, bijvoorbeeld lantaarnpalen, zou het gebied minder geschikt worden voor bijvoorbeeld broedende (weide)vogels en vleermuizen, wat een aantasting van een wezenlijk kenmerk zou zijn. De beheerder van het gebied, te weten Natuurmonumenten, heeft in een brief aangegeven dat één belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg van het fietspad is dat verlichting geen nadelige gevolgen mag hebben voor de natuur in De Ackerdijkse Plassen. Met dit amendement wordt gevolg gegeven aan deze randvoorwaarde.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Kavita Hira PPN
Jaap Koole D66
Nita Graafland Fractie Graafland
Rob van der Welle CU/SGP
Gert Jan Klapwijk VVD


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: APV Communicatiestrategie Oud en Nieuw

Lees verder

Amendement Versterking biodiversiteit bij aanleg fietsecoduct (MFR)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!