Amen­dement: Kader­stelling moni­toring natuur en biodi­ver­siteit


30 juni 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 30 juni 2022;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen;

Besluit:

Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

de kader stellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen vast te stellen, waarbij op pagina 4, onder ‘Groen in en om de Kernen is een thematisch omgevingsprogramma en omvat beleid voor de volgende onderwerpen:’, toe te voegen de tekst:

“Monitoring van natuur en biodiversiteit”.

Toelichting

In de omgevingsvisie is de volgende tekst opgenomen:

‘Wanneer in de toekomst omgevingsplannen, projecten of programma’s worden voorbereid, zijn de Omgevingsvisie en het planMER samen het kader voor verder uitwerking, beoordeling en eventuele toekomstige m.e.r.-procedures. Het planMER biedt bovendien een handvat voor periodieke monitoring, evaluatie en actualisatie van de Omgevingsvisie.’

Om de kwaliteit van de natuur in onze gemeente te kunnen beoordelen is het nodig om deze goed te monitoren en zicht te krijgen op de stand en verbetering van de biodiversiteit in onze gemeente. Daarom een aanscherping van de kaderstelling.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Motivering amendementen en motie

De kaderstellende nota Groen in en om de kernen betreft een eerste nadere uitwerking van de Omgevingsvisie en moet daarop aansluiten. Dat is nu niet altijd het geval. Daarom dient de Partij voor de Dieren een aantal amendementen en een motie in en ik zal ze kort toelichten.

  • Monitoring van natuur en biodiversiteit

Als eerste een amendement om monitoring van natuur en biodiversiteit toe te voegen als kaderstelling. Om de kwaliteit van de natuur in onze gemeente te kunnen beoordelen is het nodig om deze goed te monitoren en zicht te krijgen op de stand en verbetering van de biodiversiteit in onze gemeente. Daarom een aanscherping van de kaderstelling.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Kaderstelling ecologische verbindingszones en versterking biodiversiteit

Lees verder

Amendement: Kaderstelling voldoende onderscheidend groen per wijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!