Amen­dement: Kader­stelling voldoende onder­scheidend groen per wijk


30 juni 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 30 juni 2022;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen;

Besluit:

Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

de kader stellende notitie Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen vast te stellen, waarbij op pagina 4 eerste bullet de tekst :

“Voldoende groen per wijk”

te vervangen door:

“Voldoende onderscheidend groen per wijk”.

Toelichting

In de Omgevingsvisie staan de volgende passages:

Een gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige inrichting draagt bij aan het in stand houden en verhogen van de biodiversiteit.’

En:

Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving is niet vanzelfsprekend. De leefomgeving is kwetsbaar voor verstoringen. Dat willen we verbeteren.’’

Het gaat niet alleen om voldoende groen, maar ook om onderscheidend groen van goede kwaliteit, wat bijdraagt aan het in stand houden en verhogen van de biodiversiteit, het voorkomen van hittestress en een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Daarom een aanscherping van de kaderstelling.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Motivering amendementen en motie

De kaderstellende nota Groen in en om de kernen betreft een eerste nadere uitwerking van de Omgevingsvisie en moet daarop aansluiten. Dat is nu niet altijd het geval. Daarom dient de Partij voor de Dieren een aantal amendementen en een motie in en ik zal ze kort toelichten.

Het vierde amendement betreft het vervangen van ‘Voldoende groen per wijk’ door ‘voldoende onderscheidend groen per wijk’, omdat ook in de Omgevingsvisie wordt gesproken over voldoende onderscheidend groen.

(Omgevingsvisie ‘Een gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige inrichting draagt bij aan het in stand houden en verhogen van de biodiversiteit.’)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Kaderstelling monitoring natuur en biodiversiteit

Lees verder

Amendement: schrappen vuurwerkbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!