Amen­dement: schrappen vuur­werk­beleid


22 september 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 22 september 2022;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023-2026;

Besluit:

Het besluit als volgt aan te passen:

de startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vast te stellen, met dien verstande dat op pagina 7 de volgende tekst wordt geschrapt:

‘Vuurwerkbeleid

De mogelijkheden voor ‘gemeentelijk’ vuurwerkbeleid zijn zeer beperkt. Het college kan vuurwerkvrije zones aanwijzen en de burgemeester kan bestuurlijk optreden tegen personen die illegaal vuurwerk bewaren in woningen of lokalen. De gemeente volgt daarom het landelijke beleid. Dergelijk lokaal beleid is van uitvoerende aard en hoort daarom niet thuis in een integraal veiligheidsplan.’

Toelichting

In het raadsakkoord ‘Bouwen aan de Toekomst’ is vastgesteld dat ‘bij het opstellen van de startnotitie door het college en tijdens het participatietraject de discussie gevoerd moet worden over onder andere vuurwerkbeleid rond oud en nieuw’.

Echter bij het opstellen van de Startnotitie integraal veiligheidsplan 2023-2026 is geen discussie gevoerd.

Om alsnog te voldoen aan hetgeen is vastgesteld in het Raadsakkoord ‘Bouwen aan de Toekomst’ is dit amendement opgesteld om de tekst over het vuurwerkbeleid te schrappen.

Er wordt een motie ingediend, waarin het college wordt verzocht om alsnog de discussie te voeren over het vuurwerkbeleid rond oud en nieuw en de uitkomsten hiervan te verwerken in de (vervolg)nota Integraal Veiligheidsplan.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Kaderstelling voldoende onderscheidend groen per wijk

Lees verder

Motie: discussie vuurwerkbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!