Amen­dement: Niet besteed beheergeld Dobbeplas 2018 inves­teren in versterking biodi­ver­siteit


14 juli 2019

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op 11 juli 2019;

gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016.

gelezen het voorstel over deKadernota 2019

Constaterende dat:

  • in de Jaarrekening 2018 p(agina 13, 188 en 204) staat vermeld dat van een provinciale subsidie, bestemd voor beheer van de Dobbeplas 45.000 euro in 2018 niet is besteed en in een voorziening wordt gestort;
  • het gaat hier om subsidiegeld verkregen van de provincie Zuid-Holland en moet besteed blijven voor het beheer van de Dbbeplas.

Besluit:

Als beslispunt aan het besluit van de Kadernota 2019 toe te voegen:

De 45.000 euro, die in een voorziening is gestort ten behoeve van beheer Dobbeplas in 2019/2020 in te zetten voor verbetering van de biodiversiteit in de Dobbeplas.

Toelichting

Eén van de natuurdoelen van de provincie Zuid-Holland is versterking van de biodiversiteit in recreatiegebieden, zoals de Dobbeplas.[1]De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer over het beheer van de Dobbeplas onderstreept de versterking van de biodiversiteit zoals omschreven in de overeenkomst:[2]

  • vergroten van de natuurwaarde en recreatieve waarde in de door hen beheerde gronden (artikel 3 lid 1 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer);
  • Staatsbosbeheer meer in het bijzonder door middel van zijn programma ‘De Groene Metropool’ de betekenis van natuur en recreatie wil versterken in en bij de stad, ten behoeve van een gezond en goed woon-, werk- en vestigingsklimaat;
  • Staatsbosbeheer als wettelijke taak heeft het duurzaam in stand houden en ontwikkelen van de hem toevertrouwde gronden en onder meer het vergroten van de natuurwaarde en recreatieve waarde daarvan (artikel 3 lid 1 van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer).

Ook de gemeente Pijnacker heeft te maken met een opgave van versterking van de biodiversiteit. Vanwege afname ervan ontstaan bijvoorbeeld plagen als de eikenprocessierups. Het is ook in onze gemeente van groot belang daar waar het kan de biodiversiteit te vergroten. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede geld in te zetten voor versterking van de biodiversiteit in de Dobbeplas.

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren

[1]https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24801

[2]https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/3958342/2/bijlage_6_Concept_samenwerkingsovereenkomst_Gemeente_Pijnacker-Nootdorp__Staatsbosbeheer_en_provincie_Zuid-Hol


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: zienswijze ontwerpbegroting 2020 regionaal reinigingsbedrijf Avalex

Lees verder

Tiny forests

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!