Amen­dement: ziens­wijze ontwerp­be­groting 2020 regionaal reini­gings­be­drijf Avalex


31 mei 2019

AMENDEMENT

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op 29 mei 2019;

gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016.

gelezen het voorstel over de zienswijze ontwerpbegroting 2020 regionaal reinigingsbedrijf Avalex;

Besluit:

de bijgaande zienswijze over de begroting 2020 van het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex vast te met dien verstande dat op pagina 2, alinea over “Stelselwijziging PDC….”, na “directer en transparanter maken”, de volgende tekst wordt toegevoegd:
“en de toegerekende kosten in verhouding te brengen tot de feitelijke kosten.

Toelichting

De auditcommissie heeft aanbevolen om “deze passage toe te voegen bij deze zienswijze.
We vinden deze aanbeveling belangrijk, vandaar dit amendement.

Carla van Viegen Anne Volkers

Partij voor de Dieren CDA


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: strategisch Marketingplan Pijnacker Centrum en investering fysieke aanpassingen Raadhuisplein

Lees verder

Amendement: Niet besteed beheergeld Dobbeplas 2018 investeren in versterking biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!