Amen­dement: Ontwerp Omge­vings­visie Groene Bufferzone Delfgauw


27 mei 2021

AMENDEMENT

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 27 mei 2021;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over (ontwerp) omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp;

Besluit:

Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

  1. het ontwerp van de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 ‘Verbonden met elkaar’ vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:
    - dat onderzoekslocatie aanvullende uitbreiding: bufferzone tussen de wijk Emerald, Delfgauw en de A13, parkachtig bedrijventerrein en transformatiegebied wonen, wordt geschrapt uit de ontwerp-omgevingsvisie (pagina’s 9, 23, 30, 35, 44); en de ontwikkelgebieden, gebiedsprofielen en tekst van de (ontwerp)omgevingsvisie hierop aan te passen.

Toelichting

De groene bufferzone tussen de wijk Emerald in Delfgauw en de A13 heeft een belangrijke functie als park voor de wijk en is minder geschikt voor woningbouw vanwege het negatieve effect op de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast van de aangrenzende A13. De groene bufferzone tussen de wijk Emerald in Delfgauw en de A13 heeft een belangrijke functie voor de wijk op het gebied van betere luchtkwaliteit en vermindering van geluidsoverlast. Om de woonkwaliteit gezond en leefbaar te houden is het zeer onwenselijk in deze groene bufferzone woningbouw en bedrijvigheid te realiseren. Het lijkt ons verspilling van gemeenschapsgeld om een onderzoek te doen waar de uitkomst, naar onze mening, al van vast staat.

Tot slot wordt deze locatie nu extra toegevoegd na de eerdere vaststelling van de transformatiegebieden in onze gemeente in 2020. Toen is aangegeven dat er niet meer transformatiegebieden zouden bijkomen en in de visie is voor deze locatie ook geen nadere onderbouwing gegeven.

Hiernaast het betreffende gebied in beeld via Google maps: Groene Bufferzone PN

Carla van Viegen Jan Nederveen Daniël de Wolf
Partij voor de Dieren Progressief PN D66


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Schuilmogelijkheden weidedieren

Lees verder

Amendement: Transformatiegebied wonen Rijskade Groene Wijdte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!