Amen­dement: stra­te­gisch Marke­tingplan Pijnacker Centrum en inves­tering fysieke aanpas­singen Raad­huis­plein


31 mei 2019

AMENDEMENT

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op 9 mei 2019;

gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016.

gelezen het voorstel over het strategisch Marketingplan Pijnacker Centrum en investering fysieke aanpassingen Raadhuisplein

Besluit:

beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

  1. op basis van het Strategisch Marketingplan voor de verbetering van de aantrekkelijkheid van het Raadhuisplein in Pijnacker:

a. een investeringsbudget van € 437.690 beschikbaar te stellen voor de volgende elementen:

a) Groen € 86.690

b) Meubilair/ spelen € 75.100

c) Bestrating/ loper € 24.000

d) Verlichting € 171.900

e) Waterelement € 80.000

Toelichting

De totale kosten voor het strategisch Marketingplan Pijnacker Centrum en investering fysieke aanpassingen Raadhuisplein is € 525.228,-- plus éénmalig € 87.538,-- voor het definitieve inrichtingsplan. Slechts 8 procent (€ 36.690,--) van het budget is gereserveerd voor vergroening, terwijl uit een gehouden enquête is gebleken dat 89 % van de ondervraagden behoefte heeft aan veel meer groen in het centrum. Meer groen in het centrum is een uitdrukkelijke wens van veel inwoners. Deze wens zien we onvoldoende terug in het plan en het budgetbedrag. Bovendien draagt vergroening positief bij aan gezondheid, milieu en klimaat. Dit amendement besteedt meer geld voor vergroening. Het bedrag voor het waterelement wordt daarom met 50.000 verlaagd en het bedrag voor vergroening met 50.000 verhoogd.

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: zienswijze ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Haaglanden

Lees verder

Amendement: zienswijze ontwerpbegroting 2020 regionaal reinigingsbedrijf Avalex

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!