Amen­dement: ziens­wijze ontwerp­be­groting 2020 Omge­vings­dienst Haag­landen


31 mei 2019

AMENDEMENT

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op 9 mei 2019;

gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016.

gelezen het voorstel over de zienswijze ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Haaglanden;

Besluit:

beslispunt 1. de bijgaande zienswijzebrief aan het bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden over de begroting 2020 van de Omgevingsdienst Haaglanden vast te stellen, met dien verstande dat de volgende tekst wordt toegevoegd na de laatste alinea:

“Ten slotte verzoeken wij u aan onze Raad na de eerstvolgende vergadering van het

algemeen bestuur, waarin de begroting 2020 wordt vastgesteld, een schriftelijke

terugkoppeling te geven op welke wijze onze zienswijze is verwerkt in de begroting.”

Toelichting

De auditcommissie heeft aanbevolen om bij alle zienswijzen een schriftelijke terugkoppeling te vragen op hoe de zienswijze is verwerkt in de begroting. In deze zienswijze is het verzoek om de schriftelijke terugkoppeling niet opgenomen. We vinden deze aanbeveling belangrijk, vandaar dit amendement.

Carla van Viegen Manuela Bijl

Partij voor de Dieren Eerlijk Alternatief


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: zienswijze ontwerpbegroting 2020 regionaal reinigingsbedrijf Avalex

Lees verder

Amendement: strategisch Marketingplan Pijnacker Centrum en investering fysieke aanpassingen Raadhuisplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!