Die ballon gaat niet op


14 juli 2019

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op donderdag 11 juli 2019;

gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;

gelezen het voorstel over de Kadernota 2019;

Constaterende dat:

 • er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht komt; en de hoeveelheid ronddrijvend plastic in het water blijft groeien;[1]
 • restanten van ballonnen, maar ook de touwtjes vaak onderdeel zijn van dit zwerf- en drijfvuil;
 • deze restanten van ballonnen opgegeten worden door vissen, vogels en andere dieren wat vaak leidt tot sterfte;
 • de Tweede Kamer op 9 december 2014 een motie heeft aangenomen, waarin de gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan;
 • veel gemeenten inmiddels een verbod op het oplaten van ballonnen hebben;

Overwegende dat:

 • plastic zwerfvuil in zee, beter bekend als plastic soep, een groeiend probleem is met negatieve gevolgen voor milieu, veiligheid, economie en mogelijk ook gezondheid;
 • ook biologisch afbreekbare ballonnen te lang in de natuur aanwezig blijven en daardoor schadelijk zijn;
 • het oplaten van wensballonnen risico's met zich meebrengen in relatie tot brandveiligheid;
 • de gemeente Pijnacker-Nootdorp zich wil inzetten voor het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving
 • de gemeente dat wil doen samen met de inwoners;

Verzoekt het college:

 • het verbod op het oplaten van gasballonnen en brandende wensballonnen bij de eerstvolgende wijziging op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 • hierover actief te communiceren met inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen te betrekken bij de behandeling van evenementenvergunningen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Janno Meijer Saskia Kleewein

Partij voor de Dieren CDA PPN

[1]http://www.dieballongaatnietop.nl/


Status

Aangenomen

Voor

Tegen