Motie vreemd aan de agenda wildopvang Delft


18 oktober 2019

Motie is ingetrokken door toezegging van de wethouder.


MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op 17 oktober 2019;

gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;

constaterende dat:

- de Wildopvang in Delft heeft aangegeven op korte termijn te moeten sluiten wegens gebrek aan structurele financiële middelen;

- er maatschappelijke onrust is ontstaan nadat bekend is geworden dat de wildopvang op korte termijn zijn deuren moet sluiten;

- deze permanente sluitingsdatum in de tijd mogelijk voor de geplande herijking van het dierenwelzijnsbeleid van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2020 ligt;

- de Wildopvang in Delft jaarlijks gemiddeld 300 gewonde en zieke, in het wild levende vogels en zoogdieren uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp opvangt, verzorgt en indien mogelijk weer uitzet;

- er onvoldoende alternatieve wildopvang locaties in de regio zijn vanwege het stoppen van diverse andere wildopvangen door o.a. toegenomen regeldruk en financiële problemen;

- de Gemeente Pijnacker-Nootdorp in het hoofdlijnenakkoord het thema dierenwelzijn expliciet heeft opgenomen;

overwegende dat:

- in het wild levende dieren die onder de Wet Natuurbescherming vallen en die ziek, gewond of verzwakt gevonden worden binnen de gemeentegrenzen hulpbehoevend zijn;

- ingevolge artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming op een ieder de plicht rust om voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende dieren;

- ingevolge artikel 1.4 van de Wet dieren op een ieder de plicht rust om voldoende zorg in acht te nemen voor dieren waaronder in ieder geval wordt verstaan dieren te vrijwaren van pijn, verwonding en ziekte;

- het aan de gemeente is om voorwaarden te scheppen waarmee inwoners aan hun zorgplicht voor zieke of gewonde dieren kunnen voldoen;

- de instandhouding van een wildopvang daarvoor een geëigend middel zou kunnen zijn;

  verzoekt het college:

  - de zorg voor hulpbehoevende, in het wild levende dieren expliciet af te wegen bij de evaluatie van de huidige nota Dierenwelzijn, en het opstellen van de nieuwe nota Dierenwelzijn een zodanige prioriteit te geven dat deze in april 2020 aan de raad kan worden aangeboden voor besluitvorming;

  - met de Wildopvang in Delft in gesprek te gaan, de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen en de resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad voor 31-1-2020;

  - begin 2020 in regionaal verband met andere betrokken gemeentes in gesprek te gaan om tot een gezamenlijke structurele oplossing te komen voor de zorgplicht ten aanzien van hulpbehoevende, in het wild levende dieren die onder de Wet Natuurbescherming vallen;

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Carla van Viegen

  Partij voor de Dieren

  Jolanda van Leeuwen

  Ina Mantjes

  Eerlijk Alternatief Gemeentebelangen


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Die ballon gaat niet op

  Lees verder

  Discriminatie- en LHBTIbeleid

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer

  Betrokken persoon

  Carla van Viegen

  Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!