Motie: Bedreiging volks­ge­zondheid en gevaar voor nieuwe pandemie door vogel­griep


20 oktober 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 20 oktober 2022;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016; gelezen het voorstel over het ontwerp regionaal risicoprofiel en beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing;

constaterende dat:

 • vogelgriep een zoönose is die van dier op mens kan overgaan, net als COVID-19;
 • inmiddels bij 91 veebedrijven in Nederland bijna 5 miljoen dieren zijn gedood vanwege de vogelgriep;
 • door het grote aantal besmette dieren het vogelgriepvirus gemakkelijk kan muteren en een gevaar kan worden voor de volksgezondheid;

overwegende dat:

 • de vogelgriep een zorgwekkende vorm aanneemt en nog steeds uitbreidt;
 • de Universiteit van Wageningen er rekening mee houdt dat het virus tot een nieuwe pandemie kan leiden;
 • een gemuteerde variant van dit vogelgriepvirus voor mensen ongelooflijk veel gevaarlijker kan zijn dan het COVID-19 virus en infectieuzer en dodelijker is dan de corona pandemie volgens prof. dr. Theunis Piersma van de Universiteit Groningen;[1]
 • de ziekte bij mensen waarschijnlijk niet alleen tot longontsteking, maar ook tot hersenontsteking kan leiden; alle zoogdieren die gevonden zijn met dit virus zijn ziek geworden en meestal doodgegaan aan een hersenontsteking;
 • door de toenemende intensivering van de veehouderij er in de afgelopen jaren al negenendertig gevallen geregistreerd, waarvan 37 in de pluimvee-industrie, waarin een relatief ongevaarlijke variant van het vogelgriepvirus muteerde in een dodelijke;
 • het welzijn en de gezondheid van dieren dus onlosmakelijk verbonden is met de menselijke gezondheid en er een groot gevaar dreigt voor de volksgezondheid;

verzoekt het college:

in een brief aan het Rijk en in afschrift aan de VNG:

 • nadrukkelijk de steeds meer uitbreidende vogelgriep als dreiging van een pandemie onder de aandacht te brengen als bedreiging voor de volksgezondheid in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 • het advies van wetenschappers voor een zogenaamde ‘One health’ aanpak, waarbij aandacht is voor de gezondheid van mens, dier en voor het milieu, onder de aandacht te brengen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 • de dreiging van een pandemie door de vogelgriep te bespreken in de veiligheidsregio Haaglanden met het verzoek dit aan te kaarten bij het Veiligheidsberaad;
 • deze motie bij de brief te voegen;

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.ciwf.nl/nieuws/2022/03/wachten-we-op-een-nieuwe-pandemie

Toelichting motie vogelgriep bij bespreking Regionaal risicoplan en regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing 2023-2026

Vogelgriep is net als COVID-19 een zoönose is die van dier op mens kan overgaan. Inmiddels zijn bij inmiddels bij 92 veebedrijven in Nederland meer dan 5 miljoen dieren gedood vanwege de vogelgriep;[1] De vogelgriep neemt een zorgwekkende vorm aan en breidt nog steeds uit.

Door de intensieve wijze van houden en het grote aantal besmette dieren kan het vogelgriepvirus gemakkelijk muteren en een gevaar kan worden voor de volksgezondheid en een nieuwe pandemie veroorzaken.

De Universiteit van Wageningen houdt er rekening mee dat het virus tot een nieuwe pandemie kan leiden;[2] Een gemuteerde variant van dit vogelgriepvirus voor mensen ongelooflijk kan veel gevaarlijker zijn dan het COVID-19 virus en is infectieuzer en dodelijker dan de corona pandemie volgens prof. dr. Theunis Piersma van de Universiteit Groningen. Het welzijn en de gezondheid van dieren is dus onlosmakelijk verbonden met de menselijke gezondheid en er een groot gevaar dreigt voor de volksgezondheid. We vragen ons af of de overheden dit grote gevaar voldoende onderkennen en daarom verzoekt onze fractie in een motie om in een brief aan het Rijk en in afschrift aan de VNG:

 1. nadrukkelijk de steeds meer uitbreidende vogelgriep als dreiging van een nieuwe pandemie en een gevaar voor de volksgezondheid onder de aandacht te brengen als bedreiging voor de volksgezondheid in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 2. het advies van wetenschappers voor een zogenaamde ‘One health’ aanpak, waarbij aandacht is voor de gezondheid van mens, dier en voor het milieu, onder de aandacht te brengen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 3. de dreiging van een pandemie door de vogelgriep te bespreken in de veiligheidsregio Haaglanden met het verzoek dit aan te kaarten bij het Veiligheidsberaad;
 4. deze motie bij de brief te voegen.

De fractie kreeg een toezegging dat het besproken gaat worden in de veiligheidsregio met verzoek het ook te bespreken in het veiligheidsberaad. De motie werd niet aangenomen.

[1] https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding
[2] https://www.ciwf.nl/nieuws/2022/03/wachten-we-op-een-nieuwe-pandemie


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: discussie vuurwerkbeleid

Lees verder

Motie: Carnivoor geef het door

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!